Απάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στους ισχυρισμούς της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Tο γεγονός ότι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτέλεσε αντικείμενο του 3ου Δελτίου Τύπου (αριθμ. πρωτ. 4 της 4/1/2018) της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ από την αρχή του χρόνου, τo εκτιμούμε ως ενδεικτικό της σπουδαιότητας που αποδίδεται στο θέμα αυτό, μεταξύ όλων των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους του Δημόσιου τομέα, αλλά και ευρύτερα την κοινωνία σήμερα.

Λυπούμαστε βαθύτατα, όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε ότι το περιεχόμενο αυτού του Δελτίου Τύπου στερείται ψήγματος αλήθειας και αντίθετα βρίθει ανυπόστατων ισχυρισμών, αβάσιμων κρίσεων και αόριστων αναφορών σε ενέργειες και γεγονότα, τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματικά περιστατικά.
Όλοι οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Δελτίο Τύπου έχουν κατ’ εξακολούθηση διατυπωθεί σε αναφορές, ανακοινώσεις και δηλώσεις του εκπροσώπου σας στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κ. Οδυσσέα Ντριβαλά και έχουν απαντηθεί αναλυτικά. Φαίνεται όμως, ότι ο εκπρόσωπος σας ή δεν διαβάζει τις απαντήσεις αυτές ή τις αντιπαρέρχεται και σε κάθε περίπτωση δεν τις έθεσε υπόψη σας πριν την έκδοση του Δελτίου Τύπου, με το οποίο επιτίθεστε και μάλιστα με αόριστα υπονοούμενα περί «ποινικών ευθυνών», στην Διευθύνουσα Σύμβουλο του Οργανισμού κα Ελένη Γιαννακοπούλου.
Ως Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, είμαστε επομένως, αναγκασμένοι να επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά τις ήδη
δημοσιοποιημένες απαντήσεις μας στις ήδη πολλαπλά διατυπωμένες αιτιάσεις του εκπροσώπου σας με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα αναγνωστούν από τα μέλη της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ.
Πρώτα απ’ όλα, όμως, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο εκπρόσωπος σας στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αγνοεί το εύρος των αρμοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων του Οργανισμού ή αδιαφορεί γι΄αυτό και επικεντρώνεται στον «έλεγχο της ιδιωτικής εκπαίδευσης», όπως αναφέρετε και στο δελτίο τύπου σας, για τους δικούς του λόγους ή τα ίδια ενδιαφέροντα του.
Για την ενημέρωση σας, λοιπόν, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. χειρίζεται το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την αντιστοίχιση του με το Ευρωπαϊκό, συνθέτει και θεσμοθετεί Επαγγελματικά Περιγράμματα με προφανείς επιπτώσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα των αντίστοιχων ειδικοτήτων, πιστοποιεί όλα τα πτυχία επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., ΣΕΚ κλπ.) και δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ), εγκρίνει τη διαδικασία ορισμού αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον, αναγνωρίζει ισοτιμίες πτυχίων επαγγελματικής κατάρτισης και παρέχει αντίστοιχα δικαιώματα εισόδου στην αγορά εργασίας, πιστοποιεί επαγγελματίες που δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών (πχ προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, φορτοεκφορτωτές κ.α.).

Παράλληλα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ελέγχει, εισηγείται και αδειοδοτεί τις υποδομές εκπαίδευσης και κατάρτισης και όχι τις λειτουργίες τους (κτήρια ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρων δια βίου μάθησης κ.λπ.).
Το παρών Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ορίστηκε με την με αριθμό 87928/Γ1/4-6-2015 απόφαση του Υπ. Παιδείας (ΦΕΚ 407/Υ.Ο.Δ.Δ/8-6-2015) και διορίστηκε μετά από δημόσια προκήρυξη στις 5/2/2016 ως Δ/νων Σύμβουλος ο κ. Σταύρος Καραγκούνης, ο οποίος παραιτήθηκε στις 9/12/2016. Ακολούθησε, μετά από επανάληψη της δημόσιας προκήρυξης η επιλογή και ο διορισμός ως Δ/ουσας Συμβούλου της κ. Ελένης Γιαννακοπούλου με την με αριθμό 82147/Γ1/17-5-2017 απόφαση του Υφ. Παιδείας (ΦΕΚ 235/Υ.Ο.Δ.Δ/18-5-2017) στην οποία εκτίθενται αναλυτικά και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου καθότι δημοσιοποιημένα τα κριτήρια και το σκεπτικό της επιλογής της.

Τα περί «νομιμότητας διορισμού» της αποτελούν, επομένως αποκύημα φαντασίας και σε κάθε περίπτωση η όποια ασάφεια για τη διαδικασία διορισμού της διευκρινίστηκε με την 176968/Υ2/19-10-2017 (ΦΕΚ 3767/Β/26-10- 2017)  Απόφαση Υφυπ. Παιδείας.
Εάν έχετε κάποια άλλη θέση, πέρα από τη δημόσια προκήρυξη και την αξιολογική κρίση, για την επιλογή των
στελεχών των δημόσιων οργανισμών και τον διορισμό τους με συγκεκριμένη χρονική θητεία ή την αξιολόγηση
τους κατά τη διάρκεια και πριν τη λήξη της θητείας τους από συνδικαλιστικούς ή άλλους φορείς με βάση τις κατά περίπτωση υποκειμενικές κρίσεις εκπροσώπων τους θα είχε ενδιαφέρον η κοινοποίηση τους.
Αντίθετα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εκκρεμεί ως μη νόμιμη η συμμετοχή του εκπροσώπου σας κ. Οδ. Ντριβαλά στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από τον πρώτο διορισμό του το 2010 μέχρι σήμερα για τον ακόλουθο λόγο: «Η Υπουργική Απόφαση 158993/Η/16-12-2010 για τη «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων» ορίζει στο άρθρο 3 παραγρ. 3 ότι: Τα πρόσωπα που προτείνονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου από τους προαναφερόμενους φορείς υποβάλλουν δήλωση του ν. 1599/1985 (ΦΕΚ 75/Α) με την οποία δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 2, η οποία συνοδεύει την πρόταση του φορέα προς τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Όμοια δήλωση υπογράφουν και τα λοιπά πρόσωπα που μετέχουν στα όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Π.Π.».
Ο εκπρόσωπος σας κ. Οδ. Ντριβαλάς ορίστηκε στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με την Υπουργική Απόφαση 155723/Η/8-12- 2010 (ΦΕΚ 405/ΥΟΔΔ/21-12-2010) και ανανεώθηκε η θητεία του με τις Υπ. Αποφ. Αριθμ. 87928/Γ1/4-6-2015 (ΦΕΚ 407/ΥΟΔΔ/8-6-2015) και 40044/Γ1/7-3-2016 (ΦΕΚ 142/ΥΟΔΔ/16-3-2016. Ο κ. Οδ. Ντριβαλάς δεν έχει μέχρι σήμερα υποβάλλει την επιβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προβλεπόμενα κωλύματα και ασυμβίβαστα, όπως ενημερώνει με έγγραφα του ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (π.χ. έγγραφο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αριθμ. πρωτ. 259/5-1-2017) απαντώντας σε επανειλημμένες συστάσεις του Υπ. Παιδείας (π.χ. έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με αριθμ. πρωτ. 193119/Γ1/14-1-2016) ούτε όμως, έχει ανταποκριθεί στην πρόσφατη με υπ’ αρ. πρωτ. ΓΔ/902/18-1- 2018 Απόφαση της υπ. αρ. 292/18-1-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα 28ο : «Εφαρμογή της απόφασης 223742/Γ1/19/12/2017 του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4611/Β/28/12/2017) Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Θα είχε ενδιαφέρον να ενημερωθούμε και γιατί ο εκπρόσωπος σας αρνείται να υποβάλλει την επιβαλλόμενη
υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προβλεπόμενα κωλύματα και ασυμβίβαστα για τη
συμμετοχή του στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αλλά και γιατί δεν αντικαθίσταται από την ΑΔΕΔΥ με άλλον εκπρόσωπο,
ο οποίος δεν θα είχε πρόβλημα υποβολής της απαιτούμενης δήλωσης. Πριν επομένως, αναπαράγετε ισχυρισμούς
περί μη νομιμότητας διορισμού της Δ/νουσας Συμβούλου θα ήταν καλό να απαλείψετε την μη νόμιμη συμμετοχή
του εκπροσώπου σας στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Σε ότι δε αφορά τους ισχυρισμούς σας για τη λειτουργία του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο εκπρόσωπός σας θα σας ενημέρωσε ασφαλώς ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο, που συμπίπτει και με
την άσκηση των καθηκόντων της Δ/νουσας Συμβούλου:
– Οργανώθηκαν και διεξήχθησαν από 7 Οκτωβρίου μέχρι 18 Νοεμβρίου 2017 εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ
και για πρώτη φορά από τη θεσμοθέτηση τους το 2013 εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ νέων ειδικοτήτων.
Στις εξετάσεις αυτές συμμετείχαν 10.700 υποψήφιοι (156 διαφορετικών ειδικοτήτων) οι οποίοι εξετάστηκαν σε
θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σε 13 εξεταστικά Κέντρα σε όλη τη Χώρα. Οι εξετάσεις αυτές, τις
οποίες ο εκπρόσωπος σας από κοινού με τον εκπρόσωπο της ΓΣΕΕ επιδίωξαν να μην πραγματοποιηθούν
διατυπώνοντας στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιφυλάξεις με διάφορα προσχήματα, είναι πολύ σημαντικές γιατί
οδηγούν στη «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. η οποία
διασφαλίζει την είσοδο στην αγορά εργασίας με την αντίστοιχη ειδικότητα και κατοχυρώνει ανάλογα
επαγγελματικά δικαιώματα.
– Ολοκληρώνεται έπειτα από αίτημα του Υπ. Ναυτιλίας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας το θεσμικό
πλαίσιο οργάνωσης και διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης φορτοεκφορτωτών λιμένων-ξηράς.
– Διεκπεραιώθηκαν μέσα στο καλοκαίρι του παρελθόντος έτους με ταχύρρυθμες διαδικασίες 4.500 περίπου
αιτήσεις επικαιροποίησης αδειών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών, όπως προβλέπεται από σχετικό
νόμο, οι οποίες εκκρεμούσαν από την αρχή του έτους.
– Για το σκοπό αυτό, ανοίχτηκαν τα από χρόνια κλειστά μητρώα αξιολογητών και ελεγκτών του ΕΟΠΠΕΠ και
δημοσιοποιήθηκε πρόσκληση εγγραφής ενδιαφερομένων με μεγάλη ανταπόκριση, προσφέροντας έστω και
ευκαιριακή απασχόληση σε άνεργους νέους.
3
– Με την έναρξη του έτους καταβλήθηκαν οφειλόμενα ποσά από το 2015 σε 5.000 ιδιώτες οι οποίοι είχαν προσφέρει
διάφορες υπηρεσίες στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά δεν είχαν πληρωθεί γι’ αυτές.
Η συνοπτική αυτή εικόνα μαζί με ένα πλήθος διοικητικών και λειτουργικών ρυθμίσεων για την εύρυθμη και
αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού και για την αποκατάσταση της μισθολογικής νομιμότητας στις απολαβές των
υπαλλήλων (οι οποίες να υπογραμμιστεί βασίζονται σε αποφάσεις του Δ.Σ. και όχι της Δ/νουσας Συμβούλου)
αποτυπώνει μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί «δραματική» όπως
αποκαλείται στην ανακοίνωση σας.
Σε αντιπαραβολή μάλιστα με το παρελθόν κατά το οποίο δεν ασκούσε καθήκοντα η παρούσα διοίκηση του
Οργανισμού, αλλά μετείχε στη διοίκηση του ο εκπρόσωπος σας ο οποίος δεν έβλεπε και φυσικά δεν δημοσιοποίησε
ποτέ καμία ένσταση για το γεγονός ότι:
– Παρά τη σχετική πρόβλεψη του ιδρυτικού του νόμου (4115/2013) δεν είχε θεσμοθετηθεί κανονισμός λειτουργίας
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο νόμο θα έπρεπε να ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τις αρμοδιότητες και
τους κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του, τα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού, το σύστημα
αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων, το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού και κάθε άλλο
θέμα, που αφορά σε θέματα κατάστασης προσωπικού και στη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του
Οργανισμού. Ως αποτέλεσμα όλες οι συναφείς με τα θέματα αυτά ρυθμίσεις βασίζονταν σε αποφάσεις του Δ.Σ. και
του Δ/ντος Συμβούλου με αποτέλεσμα πλήθος παρατυπιών και αμφιλεγόμενων νομικά και διοικητικά αποφάσεων,
οι οποίες είχαν διαμορφώσει ένα περιβάλλον λειτουργικής αυθαιρεσίας και διοικητικής ανομίας.
– Είχε εφαρμοστεί πλημμελώς ο νόμος 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο, όπως έχει διαπιστώσει σε έλεγχο του το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος 4354/2015 για τη μισθολογική κατάταξη των
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα με αποτέλεσμα να υπάρχουν τεράστιες μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των
υπαλλήλων, αλλά και πολλές παράνομες απολαβές. Τη μη εφαρμογή των νόμων για τη μισθοδοσία των
υπαλλήλων υποκαθιστούσαν αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Διευθυνόντων Συμβούλων του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δια των οποίων έχει διαμορφωθεί ένα ιδιότυπο μισθολογικό καθεστώς στους υπαλλήλους του
Οργανισμού.
– Εφαρμόζονταν πλημμελώς οι διατάξεις για το ωράριο εργασίας του προσωπικού με αποτέλεσμα, αφενός να
υπάρχει πλήρης αυθαιρεσία στη τήρηση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας και αφετέρου να είναι πρακτικά
αδύνατος ο έλεγχος των καταβαλλόμενων και σε πολλές περιπτώσεις μη αναγκαίων υπερωριών. Ανάλογη
κατάσταση επικρατούσε και στη λήψη των ετήσιων κανονικών, αλλά και των υπηρεσιακών αδειών των υπαλλήλων
με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και την πλημμελή εξυπηρέτηση των πολιτών.
– Οικονομικοί πόροι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σπαταλούνταν σε έργα και μελέτες αμφίβολης χρησιμότητας, κάποια από τα
οποία μάλιστα δεν εκτελέστηκαν ποτέ, αλλά πληρώθηκαν καθώς και σε πολυδάπανα ταξίδια και εκδηλώσεις
δημοσίων σχέσεων των Διοικήσεων του, παραβλέποντας το κόστος σε σχέση με τα οφέλη τους για τον Οργανισμό.
– Η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ., ΣΕΚ κ.λπ., αλλά και των εκπαιδευτών ενηλίκων, δεν
πραγματοποιούνταν σε καθορισμένους χρόνους, αλλά καθορίζονταν ευκαιριακά και κατά περίπτωση, με
αποτέλεσμα να είναι αβέβαιη η πιστοποίηση των σπουδών στα Ι.Ε.Κ. με κύρια συνέπεια την έμμεση υποβάθμιση
τους.
– Οι διαδικασίες πιστοποίησης των κτηριακών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων
γλωσσών, ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και κέντρων διαβίου μάθησης – για τις οποίες ενδιαφέρεται
ιδιαίτερα ο εκπρόσωπος σας – ενείχαν μεγάλο βαθμό αυθαιρεσίας και επέτρεπαν να παραβιάζονται οι κανόνες και
τα κριτήρια τους με διάφορες αιτιολογίες
Οι ισχυρισμοί σας για τα πρόστιμα, τα οποία επιβλήθηκαν από την Επιθεώρηση Εργασίας στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχουν
προβληθεί με ανακοίνωση του εκπροσώπου σας στον τύπο και έχουν αναλυτικά απαντηθεί με σχετική ανακοίνωση,
την οποία παραθέτουμε στη συνέχεια:
Στα έγγραφα της Επιθεώρησης Εργασίας, τα οποία τέθηκαν υπόψη του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ στη συνεδρίασή του της
31/11/2017 και γνωρίζει ο εκπρόσωπος σας, δηλώνεται σαφώς ότι έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις
28/9/2017 επιβλήθηκε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ένα πρόστιμο επειδή, διαπιστώθηκε ότι «οφείλονται ημέρες άδειας έτους
2016 σε πέντε (5) εργαζόμενους, οι οποίες έπρεπε να έχουν χορηγηθεί προ της λήξεως του έτους 2016 έστω και εάν
δεν ζητήθηκαν από τους υπαλλήλους με αίτησή τους» και ένα άλλο πρόστιμο διότι κατά τον ίδιο έλεγχο
4
διαπιστώθηκε ότι «δεν είχε υποβληθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας το έντυπο Ε11 – Γνωστοποίησης στοιχείων
ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2016», παρά τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. Επομένως, οι ευθύνες για τις
παραβιάσεις αυτές της εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν στις κανονικές άδειες των υπαλλήλων που έπρεπε
να χορηγηθούν, έστω και υποχρεωτικά, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 και στη μη έγκαιρη γνωστοποίηση των σχετικών
στοιχείων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δεν αφορούν ούτε στον Πρόεδρο, ούτε στη Δ/νουσα Σύμβουλο, ούτε στο Δ.Σ. του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αλλά μάλλον στην αρμόδια για τα ζητήματα του προσωπικού, Διεύθυνση του Οργανισμού, αφού
πρόκειται καταφανώς για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων.
Οι ισχυρισμοί σας για τη θεσμοθέτηση του κανονισμού λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., έχουν επίσης προβληθεί με
ανακοίνωση του εκπροσώπου σας στον τύπο και έχουν απαντηθεί από το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση του
στις 4/1/2017.
Η απάντηση αυτή ενθέτεται για την – έστω και μετά το δελτίο διαμαρτυρίας – ενημέρωσή σας:
«Με ψευδείς ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, οι εκπρόσωποι της
ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.ΠΕ.Π. προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα σχετικά με τον
κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού.
Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θεσμοθετήθηκε κανονισμός λειτουργίας, όπως προβλέπεται
στον ιδρυτικό του νόμο 4115/2013. Για πρώτη φορά τίθενται κανόνες, με βάση τους οποίους θα
πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί μια
ιστορική στιγμή για τον ΕΟΠΠΕΠ, ικανή για να αλλάξει σελίδα ο Οργανισμός και να βελτιωθεί σημαντικά η
λειτουργία του υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Κατανοούμε ότι πολλοί, που είχαν συνηθίσει αλλιώς,
ενοχλούνται από αυτή την εξέλιξη.
Ο κανονισμός καταρτίστηκε όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Υπήρξαν προτάσεις από το Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες στάλθηκαν, όπως προβλέπεται, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη συνεδρίαση του ΔΣ με αριθ. 275/ 28-07-2017, κατά την οποία
ολοκληρώθηκε η πρότασή του για τον κανονισμό λειτουργίας και αποφασίστηκε η υποβολή του στο
ΥΠΠΕΘ, τα μέλη του ΔΣ που σήμερα διαμαρτύρονται επέλεξαν, δυστυχώς, να αποχωρήσουν, όπως
άλλωστε συνηθίζουν να κάνουν σε πολλές συνεδριάσεις τον τελευταίο καιρό. Η προσπάθειά τους να
τορπιλίσουν τη διαδικασία απέτυχε, καθώς η συνεδρίαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά. Ο
κανονισμός λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκδόθηκε, όπως προβλέπεται, με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού, μετά από πρόταση του Δ.Σ. Κανένα «διοικητικό πραξικόπημα» δεν συνετελέσθη, όπως
ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ.
Η δε σύγκριση των ασκούμενων πολιτικών από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τις
πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, ιδιαίτερα στους πολύπαθους τομείς της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, είναι πραγματικά προκλητική, καθώς όλοι γνωρίζουν
το βίο και την πολιτεία των προηγούμενων κυβερνήσεων και σε αυτό τον τομέα την περίοδο 2009-2014.
Το μεγάλο όμως ψέμα των κ.κ. Κουρουτού, Ντριβαλά και Χριστόπουλου είναι ότι αναφέρουν πως με τη
θεσμοθέτηση κανονισμού λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχουμε, δήθεν, στόχο «την αποβολή των
εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων από το Δ.Σ. του Οργανισμού»! Όπως όλοι γνωρίζουν η συμμετοχή
των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων προβλέπεται με νόμο (ν.4115/2013) και ο νόμος δεν αλλάζει
με υπουργική απόφαση. Πολύ περισσότερο που, όπως έχει δηλωθεί επανειλημμένα, η πολιτική βούληση
της σημερινής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ είναι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε διάφορα όργανα και
επιτροπές διαλόγου (ΕΣΕΚΑΑΔ, Συντονιστικό Όργανο για τη Μαθητεία κ.ά.) ή σε Δ.Σ. οργανισμών (όπως στον
ΕΟΠΠΕΠ), όπου αυτό απαιτείται.
Δεν υπάρχει κανένα άρθρο του κανονισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με το οποίο να αποπέμπονται οι
εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων από το Δ.Σ. του Οργανισμού ή να τροποποιείται ο ρόλος τους. Σε
5
καμιά περίπτωση, λοιπόν, δεν αλλάζει με τον κανονισμό η σύνθεση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο οποίο
συμμετέχουν θεσμικά και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, όπως προβλέπει ο νόμος.
Είναι, επομένως, παντελώς ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται. Είναι φυσικά αυτονόητο ότι για
όλα τα μέλη του Δ.Σ. ισχύουν τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα. Ο κανονισμός αντιμετωπίζει όλα τα μέλη του
Δ.Σ. ισότιμα, χωρίς προνομιακή ή δυσμενή μεταχείριση κανενός. Αν σε αυτό το σημείο εστιάζεται η κριτική
των συγκεκριμένων κυρίων, θα ήταν τίμιο να το έλεγαν δημόσια και καθαρά. Ότι επιθυμούν, δηλαδή, να
μην ισχύουν για ορισμένα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τα όποια κωλύματα ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη
του. Ότι, δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν μέλη του Δ.Σ. πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Και σε αυτό το θέμα
θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε την άποψη των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ισότιμοι με όλα τα υπόλοιπα μέλη
του Δ.Σ. Μέλημα όλων των μελών πρέπει να είναι η αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους και η όσο το
δυνατόν καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού και φυσικά όχι η υπονόμευσή του, ιδιαίτερα σε αυτή την
κρίσιμη φάση, όπου μέσα από τις προσπάθειες των τριών τελευταίων χρόνων ανοίγεται η προοπτική μια
νέας σελίδας στον Οργανισμό.
Ας το κατανοήσουν όλοι. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θα λειτουργεί με κριτήρια το δημόσιο συμφέρον και την
εξυπηρέτηση των πολιτών. Όσοι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη λειτουργία του, όσοι ονειρεύονται
πρακτικές του παρελθόντος ματαιοπονούν. Η εξυγίανση του Οργανισμού που σταδιακά υλοποιείται την
τελευταία τριετία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί».
Τέλος, οι αναφορές σας περί εργασιακού bullying και mobbing (όρους με τους οποίους θα εννοείται αυτό που στα
ελληνικά λέμε «σωματική και ψυχολογική κακοποίηση» και αντίστοιχα «ηθική απαξίωση») μάλλον έχουν ως
πρωταγωνιστή τον εκπρόσωπο σας στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε βάρος της Δ/νουσας Συμβούλου του Οργανισμού και
όχι την ίδια. «Η εν λόγω» ή «η φερόμενη ως Δ/νουσα», κατά την έκφραση σας, έχει υλοποιήσει σχετικές αποφάσεις
του Δ.Σ., για ελάχιστες μετακινήσεις υπαλλήλων από ένα τμήμα σε άλλο και απαλλαγή από τα καθήκοντά τους, μιας
Διευθύντριας και δύο Προϊσταμένων (μεταξύ των οποίων ο ένας ήταν Προϊστάμενος του Γραφείου της και ο άλλος
του Προέδρου) έγιναν πάντα μετά με γνώμονα την ανταπόκριση του Οργανισμού στο κύκλο εργασιών του (εξετάσεις
πιστοποίησης Ι.Ε.Κ.) και με μοναδικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αντίθετα, ο εκπρόσωπός σας κ. Οδ. Ντριβαλάς με τη συστηματική αρωγή της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» επιτίθεται
συστηματικά στη Δ/νουσα Σύμβουλο με μηνυτήριες αναφορές και αλλεπάλληλες καταγγελίες στην πολιτική ηγεσία
του Υπ. Παιδείας και σε μια σειρά Υπουργών για διάφορες κατά την εκτίμηση του και κατά κανόνα ατεκμηρίωτες
παρανομίες της, με συνεχείς ανακοινώσεις για υποτιθέμενες παραλείψεις στην εκτέλεση των καθηκόντων της, με
συστηματική δημοσιοποίηση ψευδών ειδήσεων για εικόνες της Παναγίας που πετιούνται στα σκουπίδια, για
καταπάτηση εργασιακών δικαιωμάτων και άλλες ενέργειες σε βάρος υπαλλήλων, τις οποίες και εσείς αναπαράγετε
στην ανακοίνωσή σας. Παράλληλα, όλα αυτά συνοδεύονται με την εκδήλωση απαξιωτικής και υβριστικής
συμπεριφοράς σε βάρος της κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία εύκολα
πιστοποιείται από τα ηχογραφημένα πρακτικά τους.
Η δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας ότι «Η εξυγίανση του Οργανισμού που σταδιακά υλοποιείται την τελευταία
τριετία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί» καλύπτει πλήρως την παρούσα Διοίκηση του Οργανισμού, η οποία
διεκπεραιώνει αυτό το έργο σεβόμενη απολύτως τη νομιμότητα και υπό συνθήκες διοικητικής και οικονομικής
διαφάνειας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *