Απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας για τις μετατάξεις

Απόφαση – σταθμός του ΣτΕ:

1. Συνταγματικές οι υποχρεωτικές μετατάξεις του Ν. 4172/2013

2. Παραμένουν σε ισχύ οι μετατάξεις των μη κοινών ειδικοτήτων και των διοικητικών θέσεων

3. Ακυρώνονται οι μετατάξεις των κοινών ειδικοτήτων για παραβίαση του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

 

Αριθμός 3404/2017

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Ιανουαρίου 2017, με την εξής σύνθεση: ………………………………………………………………….
Για να δικάσει την από 4 Νοεμβρίου 2013 αίτηση:
των: 1) Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Κ.Π.Ε.)», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Προξένου Κορομηλά 51), η οποία παρέστη …………………………… …………………………………………………………………………………………………

 

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: 1) η υπ’ αριθμ. 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Γ΄ 986/3.9.2013), 2) η υπ’ αριθμ. 111967/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, (ΦΕΚ Β΄ 1977), 3) η υπ’ αριθμ. 144051/Δ1/8.10.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 2531/8.10.2013) και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
…………………………………………………………………………………………………….

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την δικηγόρο των αιτούντων που παρέστησαν και των παρεμβαινόντων υπέρ των αιτούντων που παρέστησαν, η οποία ανέπτυξε και προφορικά του προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, τον δικηγόρο των παρεμβαινόντων και την αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της. Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ιΑ φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ αΣ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο
1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. 3416675, 1312815/2013 ειδικά έντυπα σειράς Α΄).2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση των εξής πράξεων: α) της 119655/Δ1/30.8.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ 986/3.9.2013) περί υποχρεωτικής μετάταξης 3.122 εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εφεξής Δ.Ε.) σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (εφεξής Π.Ε.), β) της 111967/Δ2/13.8.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1977/13.8.2013) με τίτλο «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων Υ.ΠΑΙ.Θ.» και γ) της 144051/Δ1/7.10.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2531/8.10.2013) με τίτλο «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε.».

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Επειδή, ως μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη με την υπό κρίση αίτηση πρέπει να θεωρηθεί η αποτελούσα σώρευση ατομικών διοικητικών πράξεων μετάταξης 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει, με την οποία ολοκληρώθηκε η σύνθετη διοικητική ενέργεια των υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε θέσεις εκπαιδευτικών της Π.Ε., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013.

Στην πράξη αυτή, όπως ισχύει, έχει ενσωματωθεί η επίσης προσβαλλόμενη 111967/Δ2/ 13.8.2013 κανονιστική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών της Δ.Ε. στην Π.Ε., η οποία απέβαλε, λόγω της ενσωμάτωσης αυτής, την εκτελεστότητά της και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς, τυχόν δε πλημμέλειες της πράξεως αυτής αποτελούν πλημμέλειες και της μόνης παραδεκτώς προσβαλλόμενης 119655/Δ1/30.8.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (βλ. ΣτΕ 2309-2311, 410/2011, 1842-1844/2008, 1451-1455/2006 κ.ά).

Εξάλλου, όπως συνάγεται από την υπό κρίση αίτηση, η (β΄ προσβαλλόμενη) 111967/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων Υ.ΠΑΙ.Θ., επίσης ενσωματωθείσα στην ως άνω 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του αυτού Υπουργού, προσβάλλεται μόνον κατά το μέρος που καθορίζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Περαιτέρω, η -μεταγενέστερη της προσβαλλόμενης πράξης- 144051/Δ1/7.10.2013 κανονιστική πράξη (γ΄ προσβαλλόμενη) περί καθορισμού επιπλέον θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών της Δ.Ε. στην Π.Ε. έχει ενσωματωθεί στις αναφερόμενες στο έγγραφο απόψεων της Διοίκησης προς το Δικαστήριο αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αριθμ. 148439/Δ1/ 11.10.2013, 148440/Δ1/11.10.2013 – Γ΄ 1186/2013, 14509/Δ1/3.2.2014, 14511/Δ1/3.2.2014 – Γ΄ 175/2014, 39669/Δ1/17.3.2014 – Γ΄ 570/2014, 88895/Δ1/6.6.2014 – Γ΄ 714/2014, 206901/Ε1/18.12.2014 – Γ΄ 1775/2014), με τις οποίες επήλθαν ορισμένες τροποποιήσεις (συμπληρώσεις, διορθώσεις, ανακλήσεις κ.λπ.) ως προς τα φυσικά πρόσωπα – εκπαιδευτικούς της Δ.Ε., οι οποίοι μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις της Π.Ε., δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013, κατόπιν υποβολής νέων αιτήσεων μετατάξεων από εκπαιδευτικούς της Δ.Ε., ενστάσεων κατά των αρχικών μετατάξεων κ.λπ..

Οι αποφάσεις αυτές δεν επέφεραν ουσιώδη μεταβολή ως προς το περιεχόμενο και τις έννομες συνέπειες της αναφερθείσας στην προηγούμενη σκέψη μόνης παραδεκτώς 119655/Δ1/30.8.2013 προσβαλλόμενης πράξης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δεν έπαυσε να ισχύει.

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι οι εκ των προαναφερομένων 148439/Δ1/11.10.2013, 148440/Δ1/11.10.2013 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκαν σε χρόνο προ της ασκήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως (12.11.2013), δεν τίθεται ζήτημα απαραδέκτου της αιτήσεως ακυρώσεως, ούτε όμως και κατάργησης της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ. 18/1989, λόγω εκδόσεως των υπολοίπων αποφάσεων, μετά την άσκηση της αιτήσεως αυτής, όπως αβασίμως προβάλλεται από τους παρεμβαίνοντες.

Οι δε αποφάσεις αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως συμπροσβαλλόμενες με την υπό κρίση αίτηση (πρβλ. ΣτΕ 1776/2015, 4231/2009, 4345/2005, 2569, 233/2004, 3262/2003, 3891/2000, 1082/1990, 5057/1987).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Επειδή, με τις προσβαλλόμενες πράξεις μετατάσσονται σε Διευθύνσεις της Π.Ε. εκπαιδευτικοί της Δ.Ε., οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, οι οποίοι είναι κοινοί με τους αντίστοιχους κλάδους στους οποίους ανήκουν εκπαιδευτικοί της Π.Ε., και στους κλάδους ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής, οι οποίοι, όπως προεκτέθηκε, συστάθηκαν το πρώτον με την 50200/Δ1/4.5.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών (ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ19-20 Πληροφορικής) και οι θέσεις των οποίων επρόκειτο να πληρωθούν, όπως οριζόταν στην απόφαση αυτή, με μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε..

Όπως συνάγεται από την υπό κρίση αίτηση, με αυτή ζητείται η ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, μόνον κατά το μέρος που αφορά μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. κοινών κλάδων με τους εκπαιδευτικούς της Δ.Ε. (ήτοι των κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16 Μουσικών και ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) σε θέσεις, στις οποίες και μόνον μπορούσαν να μετατεθούν οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και όχι κατά το μέρος που αφορά σε μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. σε άλλους κλάδους.

12. Επειδή, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Από την 80574/Δ1/12.6.2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας με θέμα «Πίνακας οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης κατά περιοχή μετάθεσης και κλάδο», η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο διενέργειας των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. έτους 2013, προκύπτει ότι στην εν λόγω Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας υπηρετούσαν στον κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 4 περισσότεροι εκπαιδευτικοί από τις υφιστάμενες οργανικές θέσεις.

Κατόπιν τούτου, το αίτημα μετάθεσης της εν λόγω αιτούσας δεν έγινε δεκτό και αυτή δεν περιλήφθηκε στους εκπαιδευτικούς που μετατέθηκαν κατά το έτος αυτό, ούτε σε επόμενο έτος.

Ωστόσο, με την προαναφερθείσα 111967/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδοθείσα στο πλαίσιο διενέργειας των επίμαχων μετατάξεων, ο αριθμός των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. που καθορίσθηκε ότι μετατάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις εκπαιδευτικών στην διεύθυνση της Π.Ε. Πιερίας στον ως άνω κλάδο ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ανήλθε σε 14, ενώ με την 144051/Δ1/7.10.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας σε επιπλέον 8, ήτοι προσδιορίσθηκαν συνολικά 22 κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής στην εν λόγω Διεύθυνση Π.Ε. Πιερίας, οι οποίες προορίσθηκαν να καλυφθούν με μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. του εν λόγω κλάδου.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15. Επειδή, ο νομοθέτης, κινούμενος εντός του πλαισίου της ρυθμιστικής του ευχέρειας σχετικά με την αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική ανακατανομή του διδακτικού προσωπικού, προκειμένου να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος υποχρέωση για την οργάνωση της δημόσιας εκπαίδευσης και την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δημοσιονομικοί λόγοι μπορεί να αποτελέσουν κριτήριο των επιλογών του νομοθέτη για τον ανακαθορισμό των λειτουργιών του Κράτους και την διοικητική αναδιοργάνωσή του, ωστόσο οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει αφενός να εισάγονται με τήρηση των συνταγματικών αρχών, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται να διασφαλίζονται η ορθολογική, αποτελεσματική και διαρκής λειτουργία της Διοικήσεως και η παροχή των υπηρεσιών που επιβάλλεται να εξασφαλίζονται για τους διοικουμένους στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους δικαίου, και αφετέρου να εναρμονίζονται με τις συνταγματικές εγγυήσεις που αφορούν το καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων, ήτοι την οργάνωση και στελέχωση της Διοίκησης με μονίμους υπαλλήλους, την ίση μεταχείριση αυτών και την θέσπιση κανόνων με αντικειμενικά κριτήρια (βλ. ΣτΕ Ολ. 3354/2013 σκ. 6, 3169/2014 σκ. 10, 2151/2015 σκ. 6, 652-656/2016 σκ. 6).

Στο πλαίσιο αυτό, η επίμαχη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική μετάταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που πλεονάζει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε διευθύνσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή/και αντιστρόφως, μετά από προσδιορισμό των λειτουργικών αναγκών και των κενών οργανικών θέσεων στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, δεν αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος.

Εξάλλου, η διάταξη αυτή, θεσπισθείσα σε χρόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τη διενέργεια μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού που ανήκει στις βαθμίδες αυτές εκπαίδευσης, δεν έχει την έννοια της ανάκλησης των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατά τη διαδικασία αυτή και της εξ υπαρχής ρύθμισης του τρόπου πλήρωσης των θέσεων αυτών, αλλά της κάλυψης των τυχόν εναπομεινασών κενών θέσεων και των λειτουργικών αναγκών που δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν με την προηγηθείσα διαδικασία ή που τυχόν ανέκυψαν μεταγενεστέρως, μέσω υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικού προσωπικού το οποίο παραμένει πλεονάζον.

Με τα δεδομένα αυτά, η διάταξη αυτή, ενόψει και του εξαιρετικού της χαρακτήρα, αναφερόμενη σε ένα μόνο σχολικό έτος (2013-2014), δεν συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις στην βαθμίδα εκπαίδευσης, στην οποία πρόκειται να μεταταγεί υποχρεωτικά το ως άνω εκπαιδευτικό προσωπικό και δεν θίγει την δυνατότητά τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης στον τόπο των συμφερόντων τους.

Συνεπώς, η διάταξη αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν αντιστοίχως τις αρχές της ισότητας και αξιοκρατίας, ούτε όμως και με την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης, εφόσον, όπως προεκτέθηκε, ο νομοθέτης δεν κωλύεται, στα πλαίσια οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθολογική κατανομή του διδακτικού προσωπικού, χωρίς να δεσμεύεται κατ’ αρχήν από προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Οι λόγοι δε ακυρώσεως, με τους οποίους προβάλλονται τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.

Περαιτέρω, ως απαράδεκτος πρέπει να απορριφθεί και ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι με την επίμαχη νομοθετική ρύθμιση επιδιώκεται η εξυπηρέτηση αλλοτρίων σκοπών από την ομαλή και εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του κράτους και η καταστρατήγηση του θεσμού των μεταθέσεων, δεδομένου ότι, όπως παγίως γίνεται δεκτό, δεν νοείται κατάχρηση εξουσίας κατά την άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας, δηλαδή επιδίωξη από τον νόμο σκοπών αλλοτρίων από τους δεδηλωμένους στο κείμενό του (ΣτΕ 655/2016 Ολομ. σκ. 9, 2151/2015 σκ. 16 κ.ά.).16. Επειδή, προβάλλεται ότι είναι μη νόμιμη η διενέργεια των επίμαχων μετατάξεων, διότι δεν γνωμοδότησε επ’ αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), το υπηρεσιακό συμβούλιο του κλάδου στον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, ούτε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ) ή το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 8 και 18 παρ. 8 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) αντιστοίχως.

Ο λόγος αυτός ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, εφόσον εφαρμοστέα εν προκειμένω είναι η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013, στην οποία δεν προβλέπεται η γνωμοδότηση των παραπάνω οργάνων.17. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, η 111966/Δ2/13.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε ο αριθμός του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού στη Δ.Ε. και οι κενές θέσεις στην Π.Ε., ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ναι μεν επικαλείται στο προοίμιό της εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πλην τέτοια εισήγηση δεν προκύπτει ότι έχει εκδοθεί.

Όπως, εξάλλου, προκύπτει από το σώμα του σχεδίου της απόφασης αυτής, η μεν Διεύθυνση Δ.Ε. του Υπουργείου είχε διαφωνήσει με την επίμαχη ρύθμιση «διότι το πλεονάζον προσωπικό Δ.Ε. δεν έχει προκύψει με βάση την επεξεργασία των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα, όπως προβλέπεται από το ν. 4172/2013», η δε Διεύθυνση Π.Ε. είχε εκφράσει την επιφύλαξη ότι «δεν έγινε επεξεργασία των στοιχείων από την υπηρεσία μας στο μέρος που μας αφορά η παρούσα απόφαση, δηλαδή ως προς τις προκύπτουσες κενές θέσεις της Α/θμιας Εκπ/σης».

Παρόμοιες επιφυλάξεις των παραπάνω Διευθύνσεων περιέχονται και στο σχέδιο της 111967/Δ2/13.8.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «καθορισμού του αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων Υ.ΠΑΙ.Θ.» και στο σχέδιο της δεύτερης διαπιστωτικής πράξης (144049/7.10.2013 απόφασης του Υπουργού Παιδείας), για την οποία έχει εκδοθεί η 144021/Δ1/7.10.2013 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς, ωστόσο, να προκύπτει ότι αυτή βασίσθηκε σε στοιχεία που καταχωρήθηκαν στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την -εγκριθείσα από την Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263)- 49/Α/2016 έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, επιθεωρητές – ελεγκτές του οποίου διενήργησαν έλεγχο στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αντικείμενο την εξέταση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 κατά τη διαδικασία των επίμαχων μετατάξεων.18. Επειδή, από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις μετατάξεων έχουν εκδοθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας που τάσσεται από την διάταξη του άρθρου 82 παρ. 11 του ν. 4172/2013 για την διαπίστωση των κενών θέσεων, των υπηρεσιακών αναγκών και του πλεονάζοντος εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση την επεξεργασία και το συσχετισμό των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί, με ευθύνη των διευθυντών εκπαίδευσης, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του ν. 3848/2010 ηλεκτρονικό σύστημα).

Υπό τα δεδομένα αυτά, λαμβανομένου υπόψη και του ότι κατά την προηγηθείσα διαδικασία των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε. δεν είχαν διαπιστωθεί αντίστοιχης έκτασης οργανικά κενά, οι επίμαχες μετατάξεις διενεργήθηκαν χωρίς επαρκή τεκμηρίωση των υπηρεσιακών αναγκών που τις επέβαλαν, όπως επιτάσσεται από την κατοχυρούμενη στο άρθρο 103 του Συντάγματος αρχή της ορθολογικής οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης.

Και ναι μεν οι παρεμβαίνοντες, με το υπόμνημά τους μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, ισχυρίζονται ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε. αυξήθηκαν σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων εκπαιδευτικών της Π.Ε., λόγω του ότι με την Φ.50/174/84570/Γ1/20.6.2013 (Β΄ 1583) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίσθηκαν 321 νέα ολοήμερα δημοτικά σχολεία, στα οποία εφαρμόζεται το ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Πλην όμως, ανεξαρτήτως του απαραδέκτου της προβολής του ισχυρισμού αυτού από τους παρεμβαίνοντες το πρώτον με υπόμνημα μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ούτε, εξάλλου, ισχυρίζεται η Διοίκηση ότι οι λόγοι που επέβαλαν την διενέργεια των επίμαχων μετατάξεων σχετίζονται με την έκδοση της απόφασης αυτής.

Για τους λόγους αυτούς, βασίμως προβαλλόμενους με την υπό κρίση αίτηση, η προσβαλλόμενη 119655/Δ1/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι συμπροσβαλλόμενες αυτής, κατά τα αναφερόμενα στην σκέψη 8,είναι μη νόμιμες και πρέπει να ακυρωθούν, κατά το μέρος που αφορούν τους αιτούντες.

Κατόπιν τούτων, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή, ενώ είναι αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων ακυρώσεως.19. Επειδή, ενόψει την εν μέρει νίκης και εν μέρει ήττας των διαδίκων, το δικαστήριο συμψηφίζει μεταξύ τους τη δικαστική δαπάνη.Δ ι ά τ α ύ τ αΚαταργεί την δίκη ως προς τους 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15 και 16 από τους αιτούντες.Απορρίπτει την αίτηση ως προς τους 5, 6, 9 και 12 από τους αιτούντες.Δέχεται εν μέρει την αίτησηως προς τους 1 και 13 από τους αιτούντες,κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.
Απορρίπτει τις παρεμβάσεις.Ακυρώνει εν μέρειτις 119655/Δ1/30.8.2013 (Γ΄986/3.9.2013), 148439/Δ1/11.10.2013, 148440/Δ1/11.10.2013 (Γ΄ 1186/2013), 14509/Δ1/ 3.2.2014, 14511/Δ1/3.2.2014 (Γ΄ 175/2014), 39669/Δ1/17.3.2014 (Γ΄ 570/ 2014), 88895/Δ1/6.6.2014 (Γ΄ 714/2014) και 209304/Ε1/22.12.2014 (Γ΄ 1780/2014) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τα εκτιθέμενα στο σκεπτικό.
Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στους αιτούντες, ως προς τους οποίους έγινε εν μέρει δεκτή η αίτηση.Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2017Η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας του Γ΄ Τμήματος

Αικ. Σακελλαροπούλου Δ. Τετράδη

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2017.

Η Πρόεδρος του Γ´ Τμήματος Η Γραμματέας του Γ´ Τμήματος

Αικ. Συγγούνα Δ. Τετράδη

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *