ΑΣΕΠ: Διαδικασία αξιολόγησης για τις προσλήψεις διοικητικών γραμματέων, αναπληρωτών γραμματέων

ΑΣΕΠ: Διαδικασία αξιολόγησης για τις προσλήψεις διοικητικών γραμματέων, αναπληρωτών γραμματέων

Ανακοίνωση από το ΑΣΕΠ

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, το Α΄ Τμήμα του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), το οποίο συστάθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.40717/24-11-2017 απόφαση του Υπουργού (Φ.Ε.Κ. 4125/τ.Β΄/28-11-2017) και τα μέλη του οποίου ορίστηκαν με την ίδια απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/8668/1-3-2018 όμοια (Φ.Ε.Κ. 773/τ.Β΄/6-3-2018), πραγματοποίησε μέχρι σήμερα διαδοχικές συνεδριάσεις στις 14/3/2018, 19/3/2018, 21/3/2018, 23/3/2018, 26/3/2018, 3/4/2018, 11/4/2018, 16/4/2018, 19/4/2018, 23/4/2018, 27/4/2018, 2/5/2018, 4/5/2018, 8/5/2018 και 9/5/2018, κατά τις οποίες μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Α) Εξειδίκευσε τον τρόπο αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων που συμμετέχουν στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων διοικητικών γραμματέων, αναπληρωτών διοικητικών γραμματέων, τομεακών γραμματέων και ειδικών τομεακών γραμματέων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει. Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 7 προβλέπει ότι οι υποψήφιοι αξιολογούνται από το Ε.Σ.Ε.Δ. με βάση: α) τα τυπικά τους προσόντα, β) το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό έργο τους σε συνάφεια με το προβλεπόμενο περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης, γ) την πρότερη συνολικά διοικητική εμπειρία τους και δ) τη δομημένη συνέντευξη.

Αναφορικά με τον ειδικότερο τρόπο αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων, επισυνάπτονται τα έντυπα αξιολόγησης των υποψηφίων τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα με τα ειδικότερα κριτήρια και τη μοριοδότηση αυτών.

Β) Η διαδικασία επιλογής που θα ακολουθηθεί είναι η κάτωθι, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις οικείες προσκλήσεις:

Κατάρτιση πινάκων αποκλειομένων υποψηφίων για τυπικούς λόγους, καθώς και υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα. Το παραδεκτό των αιτήσεων των υποψηφίων κρίνεται κατ’ αρχήν βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στα βιογραφικά τους σημειώματα.

Κλήση των επικρατέστερων υποψηφίων βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στα βιογραφικά τους σημειώματα, προκειμένου να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, 4ος όροφος-γραφείο 404) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την απόδειξη των αναφερομένων στο βιογραφικό τους σημείωμα προσόντων.

Έλεγχος των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν από τους κληθέντες υποψηφίους.

Κατάρτιση πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Μοριοδότηση των υποψηφίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κατάρτιση πινάκων κατάταξης με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας των υποψηφίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αντίστοιχα.

Επιλογή υποψηφίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα βάσει της σειράς κατάταξής τους στους οικείους πίνακες που θα κληθούν στη δομημένη συνέντευξη. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4369/2016 καλούνται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, τουλάχιστον δέκα (10) υποψήφιοι για κάθε θέση, εκ των οποίων τουλάχιστον έξι (6) πρέπει να είναι υποψήφιοι, μέλη του Μητρώου του άρθρου 1.

Πρόσκληση των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά προς διενέργεια δομημένης συνέντευξης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Οι συνεντεύξεις για κάθε υποψήφιο θα διαρκούν περίπου σαράντα (40) λεπτά και θα ολοκληρώνονται την ίδια μέρα για κάθε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σύνταξη πρακτικού συνέντευξης.

Υποβολή ενστάσεων ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του διορισμού των υποψηφίων και εξετάζονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4369/2016.

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ –  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ –  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *