ΑΣΕΠ: 46 μόνιμες προσλήψεις στο Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

ΑΣΕΠ: 46 μόνιμες προσλήψεις στο Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ως κατωτέρω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είκοσι οκτώ (28) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός,ΠΕ Μηχανικών (ειδ.: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής).

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκατρείς (13) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ Διοικητικός -Λογιστικός.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πέντε (5) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός: Η διαχείριση του προσωπικού και τα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου, η ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του και η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων. Επίσης, ο σχεδιασμός και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που αφορούν τη νόμιμη είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη πολιτών τρίτων χωρών και το σχεδιασμό, τη διασφάλιση δεδομένων και τη λειτουργική ετοιμότητα των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, με σκοπό την έκδοση ηλεκτρονικών αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια.

ΠΕ Πληροφορικής: O σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, η τεχνική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών του, η υποστήριξη λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου, ο σχεδιασμός και υποστήριξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της πύλης αυτής, καθώς και ο σχεδιασμός και η λειτουργική ετοιμότητα των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και την έκδοση των ηλεκτρονικών αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών και οι συναφείς με αυτό τεχνικές διαδικασίες.

ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών): O σχεδιασμός και η ανάπτυξη έργων του Υπουργείου, η επίβλεψη και εκτέλεση μελετών και έργων στο πλαίσιο προγραμμάτων και δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο, η μέριμνα για τον έλεγχο και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και υποδομών του Υπουργείου.

ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ): Μέριμνα για τις υποδομές δικτύων και η υποστήριξη και ο σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Η λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών για τις επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις και εισφορές, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εξόφληση δαπανών και η εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού του Υπουργείου, η σύνταξη τεχνικών δελτίων του Υπουργείου για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διενέργεια διαγωνισμών, οι διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων, η παρακολούθηση εκτέλεσης και η παραλαβή των παραδοτέων, η διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων και η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο, στους τομείς δημόσιων πολιτικών του, και μέσω των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς.

ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Η διοικητική και λογιστική υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, με πλήθος αρμοδιοτήτων, τόσο οριζόντιων – διοικητικές/οικονομικές – όσο και πιο εξειδικευμένων, μέσω της καταγραφής και τήρησης στοιχείων – μητρώων, προμηθευτών, ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, ή αιτημάτων που αφορούν τα αιτήματα στέγασης των αιτούντων διεθνή προστασία, αλλά και τις δομές φιλοξενίας, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την έκδοση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και την καταγραφή και παρακολούθηση των δράσεων που υλοποιούνται, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης και της Δ/νσης Αιτούντων Προστασίας Άσυλο.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων,(ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 9Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

4. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄). Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 3ης Αυγούστου 2018, ημέρας Παρασκευής.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 Δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *