Διδακτορικές υποτροφίες στο ΙΤΕ

Διδακτορικά στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής δομής και Λέιζερ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14511026 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις χορήγησης υποτροφίας, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 7
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Φυσικών Επιστημών ή συναφών πεδίων (20%)
Μεταπτυχιακό Δ.Ε. στην Μικροηλεκτρονική ή συναφές (20 %)
Εμπειρία σε προσομοιώσεις ΙΙΙ-Ν ημιαγωγικών δομών για φωτοβολταϊκές εφαρμογές (40%)
Εμπειρία σε μετρήσεις ηλεκτρικού χαρακτηρισμού (20%)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 13
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο σε φυσικές επιστήμες ή πτυχίο μηχανικού (20%)
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε φυσικές επιστήμες (20%)
Ερευνητική εμπειρία σε πολαριτονικές δομές και διατάξεις (40%)
Ερευνητική εμπειρία σε μη-γραμμική φυσική πολαριτονίων (20%)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται α) στη γραμματεία του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iesl.forth.gr, τηλ. +30 2810-391301 (για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης) και β) στους κ.κ. Ηλιόπουλου ή Σαββίδη, αντίστοιχα (iliopoul@physics.uoc.gr ή psav@materials.uoc.gr) (για πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με το αντικείμενο του έργου και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου/ Ινστιτούτου)

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *