Διυπουργική Επιτροπή για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας

Τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής, προβλέπει κοινή απόφαση των   υπουργείων Παιδείας και Υγείας, η οποία θα είναι  αρμόδια για τον συντονισμό των στρατηγικών και δράσεων   για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα και την άσκηση του επαγγέλματος των ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας.

Ειδικότερα, η Επιτροπή θα εισηγείται για:

α. Τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας για τους ιατρούς, τους νοσηλευτές, τεχνολόγους και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας σε εναρμόνιση με την εθνική στρατηγική για την Υγεία και με τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των ευρωπαϊκών θεσμών.

β. Τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και πόρων που αφορούν στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής.

γ. Την αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και των Νοσοκομείων στα οποία λειτουργούν Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια και για την επικαιροποίηση του πλαισίου αυτού.

δ. Τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ειδική αγωγή και την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής.

Η Επιτροπή  αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας,

β) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) ένα μέλος με ιδιαίτερο επιστημονικό κύρος που να έχει διακριθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για τις γνώσεις του, την πείρα και την προσφορά του στο αντι- κείμενο της ανωτέρω Επιτροπής, ως Συντονιστή, που ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης της Διυπουργικής Επιτροπής με τον αναπληρωτή του,

δ) τον Αντιπρόεδρο του (Κε.Σ.Υ.) με αναπληρωτή του ένα μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του Κε.Σ.Υ., ιατρό που προτείνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή αυτού,ε) έναν εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό- γου με τον αναπληρωτή του,

στ) έναν εκπρόσωπο του Ε.Σ.Α.Ν με τον αναπληρωτή του,

ζ) ένα μέλος Δ.Ε.Π των ιατρικών τμημάτων των σχολών επιστημών υγείας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται μετά από συνεννόηση των Προέδρων,

η) ένα μέλος Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι. Νοσηλευτικής, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται μετά από συνεννόηση των Προέδρων,

θ) ένα μέλος Δ.Ε.Π των Τ.Ε.Ι. Τμημάτων Νοσηλευτικής και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται μετά από συνεννόηση των Προέδρων,

ι) έναν εκπρόσωπο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε, με τον αναπληρωτή του,

ια) έναν εκπρόσωπο της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., με τον αναπλη- ρωτή του,

ιβ) έναν εκπρόσωπο της Ε.Ν.Ε., με τον αναπληρωτή του,

ιγ) έναν Παιδοψυχίατρο, Πανεπιστημιακό, με τον ανα- πληρωτή του, που ορίζεται από την Επιστημονική Εταιρεία Παιδοψυχιάτρων.

Στο πλαίσιο της Διυπουργικής Επιτροπής  θα συγκροτηθεί  και μόνιμη Ομάδα Εργασίας που θα απαρτίζεται από:

α) τους εκάστοτε Προέδρους των Ιατρικών Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των Πανεπιστημίων και τους αναπληρωτές Προέδρου ως αναπληρωτές τους,

β) τους δυο (2) εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα οριστούν με την απόφαση συγκρότησης της Διυπουργικής Επιτροπής  και,

γ) το μέλος της περίπτωσης (ζ)   με τον αναπληρωτή του, το οποίο και προεδρεύει.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας αποτελεί ο συντονισμός και η συνεργασία των ιατρικών τμημάτων της χώρας σε ζητήματα προπτυχιακής, μεταπτυχιακής εκ- παίδευσης και έρευνας.

Ως έδρα της Επιτροπής ορίζεται το υπουργείο Υγείας.

Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή ορίζονται από το φορέα τους εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης και σε περίπτωση μη εμπρόθεσμου ορισμού, ο εκπρόσωπος ορίζεται από τον αντίστοιχο αρμόδιο Υπουργό.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής.

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *