Εγκρίθηκαν 500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Εγκρίθηκαν 500 νέες θέσεις μελών ΔΕΠ για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Την κατανομή πεντακοσίων (500) Καθηγητών/Μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , για το έτος 2019, προβλέπει απόφαση την οποία υπέγραψε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαρία- Ελίζα Ξενογιαννακοπούλου.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α ́/15-3-2010), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α ́/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α ́/4-11-2016) «Ανασύ- σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α ́/29-8-2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β ́/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το αριθμ. Φ.122.1/83/134348/Ζ2/9-8-2018 αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Το αριθμ. 2/62152/20-8-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

6. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./151/13710/16-9-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28-9-2016) εγκριτική απόφαση.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή πεντακοσίων (500) Καθηγητών/Μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), για το έτος 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *