Εγκύκλιος Γεροβασίλη: Ημερομηνία – τελεσίγραφο για εφαρμογή της αξιολόγησης

Τις διαδικασίες και τις προθεσμίες για την εφαρμογή της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων περιγράφει εγκύκλιος που εξέδωσε, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται  ότι «τα έντυπα έκθεσης αξιολόγησης, των οποίων η μορφή και το περιεχόμενο καθορίζονται στη ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22.12.2016 υπουργική απόφαση (Β’ 4434/2016), δύνανται να συμπληρώνονται με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή, ανεξαρτήτως του τρόπου που αυτοί τα προμηθεύτηκαν, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη διάθεση τους από το Εθνικό Τυπογραφείο ή σχετικό αίτημα της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού ή Διοικητικού.»

Με την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται ότι η συμπλήρωση των εντύπων αξιολόγησης δύναται εφεξής να γίνεται με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη διάθεση αυτών από το Εθνικό Τυπογραφείο ή σχετικό αίτημα της οικείας Διεύθυνσης Προσωπικού ή Διοικητικού, προκειμένου να διανεμηθούν ακολούθως στους υπόχρεους προς αξιολόγηση υπαλλήλους.

Επιπλέον, προς διευκόλυνση των δημοσίων υπηρεσιών, των αξιολογούμενων και των αξιολογητών, σας ενημερώνουμε ότι στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του 2 Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.minadmin.gov.gr) έχει δημιουργηθεί σχετικός σύνδεσμος με τίτλο «Έντυπα Αξιολόγησης». Στο σύνδεσμο αυτό έχουν αναρτηθεί και διατίθενται σε εκτυπώσιμη μορφή τα έντυπα αξιολόγησης του ν. 4369/2016 καθώς και υπόδειγμα ερωτηματολογίου αξιολόγησης προϊσταμένων από τους υφισταμένους του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Επίσης στην εγκύκλιο σημειώνεται:

«Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4489/2017 προστίθεται άρθρο 24Α στο ν. 4369/2016, ως εξής: «Άρθρο 24Α Ειδικά, κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος νόμου για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016:

1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο αξιολογούμενος υποχρεούται να προμηθευτεί και να υποβάλει στον Α’ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησής του, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά, κοινοποιώντας την ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού.

2. α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον αξιολογούμενο, ο Α’ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στον Β’ αξιολογητή την έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά, και να την κοινοποιήσει στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας της παραγράφου 1, η διαδικασία δεν αναστέλλεται και η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Α’ αξιολογητή, χωρίς εν προκειμένω να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 19. Ο Α’ Αξιολογητής υποβάλει την έκθεση αξιολόγησης στον Β’ αξιολογητή και την κοινοποιεί στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1.

3. α) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον Α’ αξιολογητή, ο Β’ αξιολογητής υποχρεούται να υποβάλει στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού την έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη κατά το σκέλος που τον αφορά. β) Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών της παραγράφου 2, η διαδικασία δεν αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από τον Β’ αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας των προθεσμιών της παραγράφου 2 κατά περίπτωση και πάντως εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις 3 διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του ν. 3584/2007 (Α’ 143) ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *