Ενημέρωση για αποσπάσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την διαδικασία Πρόσκλησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων στα Πειραματικά και στα Πρότυπα σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018».

Όπως σας έχουμε ενημερώσει με προηγούμενο σημείωμα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4386 ΦEK 83/A/11.5.2016 ορίζεται:
«6. Η παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011(Α΄ 118), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 16 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«9. Οι κενές θέσεις στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την
πλήρωση των θέσεων με θητεία. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε ΕΠ.Ε.Σ. ανακοινώνει πριν το τέλος του σχολικού έτους, σε χρονικό διάστημα που ορίζει η ΔΕΠΠΣ, τις κενές ή κενούμενες θέσεις των σχολείων του.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης τους προτίμησης, το οποίο καταρτίζει τον σχετικό αξιολογικό πίνακα, αποδίδοντας σε κάθε προσόν τα μόρια που προβλέπονται για τις θέσεις με θητεία.

Ο συνολικός πίνακας κυρώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ). Η απόσπαση των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αποσπάσεων Εκπαιδευτικών».
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, σε ό,τι αφορά στις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα ΕΠΕΣ και η ΔΕΠΠΣ, πριν από τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους, η ΔΕΠΠΣ έχει θέσει το εξής χρονοδιάγραμμα: – Μέχρι 8.6.2017 έγκριση από τη ΔΕΠΠΣ των επικαιροποιημένων κενών και πλεονασμάτων που διαβιβάστηκαν από τα σχολεία. – Την 12η.6.2017 προκήρυξη των θέσεων από τα ΕΠΕΣ και αποστολή των προκηρύξεων στη ΔΕΠΠΣ. – Μέχρι 16.6.2017 υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. –

Στις 21.6.2017 ανάρτηση πίνακα κατάταξης των υπό απόσπαση εκπαιδευτικών με βάση τη μοριοδότηση των ΕΠ.Ε.Σ. – Μέχρι 23.6.2017 υποβολή ενστάσεων στο ΕΠ.Ε.Σ. – Στις 30.6.2017 ανάρτηση οριστικών πινάκων μορίων των εκπαιδευτικών.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://iep.edu.gr/services/mitroo/. Έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή στο ΕΠΕΣ πρώτης προτίμησης.
Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών θα γίνει με βάση τα κριτήρια της Υπ. Απόφασης Φ.361.22/116672/Δ1 (ΦΕΚ 2788/Β΄/15-10-2012) για τις θέσεις με θητεία εκπαιδευτικών που δεν υπηρετούσαν στο σχολείο πριν την προκήρυξη της θέσης, (σελ. 5 στο ΦΕΚ) χωρίς τη διενέργεια συνέντευξης.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΠΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
κ.α.α
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*