Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων: Εκδίκηση εναντίον των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων και άλλων στελεχών

Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων: Εκδίκηση εναντίον των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων και άλλων στελεχών

Μέσῳ συγκεκριμένων διατάξεων, ὅπως ὁ ἀποκλεισμὸς ὑποψηφίων γιὰ τὶς θέσεις τῶν Συντονιστῶν Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου στὴν περίπτωση ποὺ ἔχουν συμπληρώσει δύο θητεῖες ὡς ὑπηρετοῦντες Σχολικοὶ Σύμβουλοι ἢ/καὶ δὲν διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον σὲ ἐπίπεδο Β2, ἢ/καὶ ἐπίκειται τὰ προσεχὴ ἔτη ἠ συνταξιοδότησή τους, δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωση στὴν ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα ὅτι μεταξὺ τῶν στόχων τοῦ Σ.Ν. εἶναι ἡ ἐκδίκηση ἐναντίον τῶν ὑπηρετούντων Σχολικῶν Συμβούλων καὶ ἄλλων στελεχῶν, καὶ μάλιστα τῶν πλέον ἔμπειρων ἐξ αὐτῶν.

Τα παραπάνω τονίζει σε ανακοινωθέν η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, και σημειώνει:

ΠΡΩΤΟΝ:Χωρὶς νὰ ἔχουμε ἐξαντλήσει τὴν κριτικὴ ἐπὶ τῶν πολλῶν προβληματικῶν σημείων τοῦ Σ.Ν., φρονοῦμε ὅτι τὸ ΥΠΕΘ ὀφείλει νὰ τὸ ἀποσύρει, νὰ ἐπανασχεδιάσει τὴν παρέμβασή του μὲ νέο, ὁλοκληρωμένο, λειτουργικὸ καὶ ρεαλιστικὸ σχέδιο, προϊὸν οὐσιαστικοῦ καὶ ὄχι προσχηματικοῦ διαλόγου μὲ ὅλους τοὺς φορεῖς τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ:  Ευχόμενοι ἡ παροῦσα συγκυρία νὰ ἀποτελέσει ἐφαλτήριο γιὰ εἰλικρινῆ ἀναπλαισίωση τῶν σχέσεων καὶ τῆς συνεργασίας τοῦ ΥΠΕΘ μὲ τὴν ἐκπαιδευτικὴ καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα, ἀναμένουμε τὴν πρωτοβουλία τοῦ Ὑπουργοῦ πρὸς τὴν κατεύθυνση τῶν ὑποδειχθέντων σημείων. Προτιθέμεθα νὰ συνεργαστοῦμε δημιουργικὰ μὲ σκοπὸ τὴν διαμόρφωση ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς ἡ ὁποία νὰ προάγει τὴν ἀναβάθμιση τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης.

Επίσης η Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, σχολιάζοντας άλλα σημεία του  Σχεδίου νόμου επισημαίνει τα εξής:

Α) Εἰσάγεται πλήθος νέων δομῶν (Π.Ε.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) οἱ ὁποῖες θὰ συνεργάζονται μὲ τὶς ἤδη ὑπάρχουσες (Π.Δ.Ε., ΔΙ.Δ.Ε, & ΔΙ.Π.Ε., Σχολικὲς Μονάδες καὶ Ε.Κ.) γιὰ τὴν προώθηση διαδικασιῶν ἐπιμόρφωσης καὶ στήριξης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καὶ γιὰ τὴν παρεπόμενη εἰσαγωγὴ μεταρρυθμίσεων ὅπου κριθεῖ ἀπαραίτητο. Σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τῶν συντακτῶν τοῦ Σ.Ν., τὰ προηγούμενα σχήματα, θεσμοὶ καὶ φορεῖς, οἱ ὀποῖοι ἦταν ἐπιφορτισμένοι μὲ τὶς σχετικὲς διαδικασίες στὸ παρελθὸν, ἔπασχαν ἀπὸ κακὸ συντονισμό, ἔλλειψη συστηματικότητας καὶ ἀντικειμενικότητα. Τὸ τελευταῖο στοιχεῖο ἀφορᾶ, κατὰ τὴν ἄποψη τῶν συντακτῶν τοῦ Σ.Ν., τοὺς Σχολικοὺς Συμβούλους ὡς μονοπρόσωπους φορεῖς, γι’ αὐτὸ καὶ προτάθηκε ἡ κατάργησή τους. Καθίσταται ὅμως ἔμφανὲς ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῶν διατάξεων τοῦ Σ.Ν. ὅτι ἡ πολυπλοκότητα καὶ οἱ ἐπικαλυπτόμενες ἁρμοδιότητες μεταξὺ τῶν νέων καὶ τῶν παλιῶν δομῶν καὶ ἡ ἀπομάκρυνση τῶν διαδόχων τῶν Σχολικῶν Συμβούλων, τῶν Συντονιστῶν Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου, ἀπὸ τὶς σχολικὲς μονάδες, ἐφ’ ὅσον αὐτοὶ θὰ ἔχουν πλέον ἕδρα στὶς πρωτεύουσες τῶν Περιφερειῶν, θὰ ὁδηγήσει σὲ ὑποβάθμιση καὶ ὄχι σὲ ἀναβάθμιση τῆς παρεχόμενης ἐπιστημονικῆς, παιδαγωγικῆς καὶ ἐπιμορφωτικῆς στήριξης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου.

Β) Ἐνῶ γίνεται ἀποδεκτὸ ἀπὸ ὅλους τοὺς φορεῖς τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς τῆς χώρας ἡ ἀδήριτη ἀναγκη για τὴν ἀξιολόγηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου καὶ ἐνῶ ἔχει διατυπωθεῖ ἀπὸ ἐπίσημες κυβερνητικές πηγὲς ἡ δέσμευση ἔναντι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ εἰσαγωγὴ ἀξιόπιστων καὶ σύγχρονων μεθόδων καὶ μηχανισμῶν λογοδοσίας ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων στὴν ἐκπαιδευτικὴ διαδικασία, τὸ ἐν λόγῳ Σ.Ν. ἀποκλείει ρητῶς τὴν ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν ποὺ διδάσκουν καὶ προβλέπει ἀξιολόγηση ὅλων τῶν ἄλλων (Π.Δ.Ε., ΔΙ.Δ.Ε. & ΔΙ.Π.Ε., Σ.Ε.Ε., Προϊσταμένων ὅλων τῶν ὑπηρεσιῶν, Διευθυντῶν Σχολικῶν Μονάδων κ.τ.λ.).

Δηλαδή, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ θὰ ἀξιολογοῦν τοὺς μαθητές, ὡς ἐκ τῶν καθηκόντων τους, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ ἀξιολογοῦν καὶ τοὺς ἀνωτέρους τους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι θὰ εἶναι οἱ μόνοι ποὺ δὲν θὰ ἀξιολογοῦνται!

 

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *