Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α

Με την παρ. 7 ,Άρθρο 23, του  Σχεδίου Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής  Αττικής ρυθμίζεται το ζήτημα της έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για σπουδαστές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α..

Η έκδοσή της αλλά και η απόδοση των δαπανών ανήκε στην αρμοδιότητα των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης.

Με την παρ.3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017(Α΄17), ορίζεται ότι: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016(Α΄21)»

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι ασφαλιστικός φορέας και δεν εκδίδει Ε.Κ.Α.Α. προτείνεται η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. να συνεχίσει να πραγματοποιείται από το ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.

Η διάταξη

7. Στην αρχή της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), πριν τις λέξεις «Οι προπτυχιακοί» τίθεται το στοιχείο «αα)» και στον τέλος της υποπερίπτ. αα΄ προστίθεται υποπερίπτ. ββ΄ που έχει ως εξής: «ββ) Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), κατ’ εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04 και 987/09 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των Κρατών-Μελών, για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν, πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της χώρας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν. Για το σκοπό αυτό, οι ανωτέρω υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *