Οι κορυφαίες δεξιότητες ΤΠΕ που ζητούν οι εταιρείες σήμερα

Οι κορυφαίες δεξιότητες ΤΠΕ που ζητούν οι εταιρείες σήμερα

Η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη βασίζονται όλο και περισσότερο στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ποιες δεξιότητες ΤΠΕ είναι οι πιο απαραίτητες σήμερα, και σε ποιους τομείς;

 

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, οι εταιρείες και οι δημόσιες υπηρεσίες χρειάζεται να επενδύσουν περισσότερο σε προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως είναι οι κινητές επικοινωνίες, το υπολογιστικό νέφος, η ανάλυση μαζικών δεδομένων και οι έξυπνες συσκευές. Η ζήτηση για επαγγελματίες του τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας σημείωσε αύξηση 4% ετησίως την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα τελευταία χρόνια, οι πολιτικές της ΕΕ δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις δεξιότητες ΤΠΕ, και ιδιαίτερα στην απασχόληση ειδικευμένων επαγγελματιών ΤΠΕ. Στην πρόσφατα επικαιροποιημένη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά δίνεται έμφαση στην ανάγκη σχεδιασμού πολιτικών που στοχεύουν στην ενίσχυση της σταθερότητας των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της ΕΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο, η παρακολούθηση της απασχόλησης των ειδικευμένων επαγγελματιών ΤΠΕ έχει καίρια σημασία, όπως επισημαίνεται σε άρθρο της Eurostat. Για παράδειγμα, η υιοθέτηση του «υπολογιστικού νέφους» έχει προοπτικές δημιουργίας περίπου 2,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας έως το 2020, σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών. Το υπολογιστικό νέφος αφορά την αποθήκευση δεδομένων και προγραμμάτων– και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά– στο διαδίκτυο και όχι σε ιδιόκτητο σκληρό δίσκο ή συσκευή τοπικής αποθήκευσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, περίπου 8 εκατομμύρια άτομα εργάζονταν το 2015 ως ειδικευμένοι επαγγελματίες στον κλάδο των ΤΠΕ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 3,5% της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ. Τα τελευταία χρόνια, τόσο ο αριθμός όσο και το ποσοστό των ειδικευμένων επαγγελματιών ΤΠΕ επί της συνολικής απασχόλησης αυξάνονται συνεχώς. Σύμφωνα με την έκθεση του 2017 για την ψηφιακή πρόοδο της Ευρώπης, το ποσοστό των θέσεων εργασίας στον κλάδο ΤΠΕ επί της συνολικής απασχόλησης αυξήθηκε κατά 35% από το 2005 έως το 2015.

Ωστόσο, οι εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη δυσκολεύονται να βρουν τους κατάλληλους ειδικευμένους επαγγελματίες ΤΠΕ για να τις υποστηρίξουν. Στην προαναφερόμενη έκθεση για την ψηφιακή πρόοδο, η Επιτροπή προβλέπει ότι η διαφορά μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς ειδικευμένων επαγγελματιών ΤΠΕ θα αυξηθεί από 373 000 το 2005 σε περίπου 500 000 έως το 2020. Από τη διαφορά προήλθε ο όρος «χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων».

 

Αντιμετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων ΤΠΕ

Στο πλαίσιο της νέας ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη που αποσκοπεί στην παροχή κατάλληλης κατάρτισης, κατάλληλων δεξιοτήτων και κατάλληλης στήριξης στους πολίτες της ΕΕ, η Επιτροπή εγκαινίασε το 2016 τον Συνασπισμό για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Αυτός ο συνασπισμός στηρίζει τη συνεργασία μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της βιομηχανίας, με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επαγγελματιών ΤΠΕ, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού.

Ο συνασπισμός στηρίζει επίσης την πρωτοβουλία για θέσεις πρακτικής άσκησης Digital Opportunity (Ψηφιακή ευκαιρία) της ΓΔ CNECT. Η πρωτοβουλία φιλοξενείται στην πλατφόρμα Drop’pin@EURES και έχει ως στόχο να ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες προσφέροντας ευκαιρίες διασυνοριακής πρακτικής άσκησης σε έως και 6.000 φοιτητές και πρόσφατους απόφοιτους κατά την περίοδο 2018-2020.

 

Ποιες είναι οι νέες δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στον κλάδο των ΤΠΕ;

Σύμφωνα με μελέτη της DIGITALEUROPE, της ένωσης που εκπροσωπεί τον κλάδο ΤΠΕ στην Ευρώπη, οι τομείς με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι οι εξής:

  • Ψηφιακή ασφάλεια
  • Επιχειρηματικά δίκτυα
  • Ανάλυση μαζικών δεδομένων
  • Το διαδίκτυο των πραγμάτων
  • Κινητές τεχνολογίες
  • Υπολογιστικό νέφος
  • Διαχείριση επιχειρησιακών αλλαγών
  • Βάση δεδομένων In-Memory
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες προϊόντων
  • Τεχνολογίες έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ή καινοτόμες διεπαφές

Σύμφωνα με την έκθεση The Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017, οι δεξιότητες ΤΠΕ με τη μεγαλύτερη ζήτηση αφορούν την ανάλυση μαζικών δεδομένων, την επιχειρησιακή ανάλυση και την αρχιτεκτονική επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει τα εξής: «Αν και η τεχνολογική δεξιότητα με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ζήτηση φέτος [2017] ήταν η αρχιτεκτονική επιχειρήσεων, η ανάλυση μαζικών δεδομένων παρέμεινε η δεξιότητα με τη μεγαλύτερη ζήτηση, με ποσοστό 42%, σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με πέρυσι.»

 

Εστίες απασχόλησης στον κλάδο ΤΠΕ στην Ευρώπη

Σύμφωνα με την έκθεση του 2017 για την ψηφιακή πρόοδο της Ευρώπης, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σημειώθηκε σημαντική αύξηση της απασχόλησης των επαγγελματιών ΤΠΕ από το 2005 έως το 2015. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιταλία. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το 2015, τα κράτη μέλη με το υψηλότερο ποσοστό ειδικευμένων επαγγελματιών ΤΠΕ επί της συνολικής απασχόλησης ήταν η Φινλανδία (6,5%), η Σουηδία (6,1%), οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο (και οι δύο 5%).

Το Ηνωμένο Βασίλειο απασχολεί τον μεγαλύτερο αριθμό επαγγελματιών ΤΠΕ (1,54 εκατομμύρια το 2015), παρότι η Γερμανία (1,47 εκατομμύρια) διπλασίασε σχεδόν τον αριθμό των απασχολούμενων στον κλάδο ΤΠΕ την τελευταία δεκαετία.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

DIGITALEUROPE and the EC’s skills strategy 2016

Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά

Άρθρο της Eurostat

Μελέτη που εκπονήθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών

Στοιχεία της Eurostat

Europe’s Digital Progress Report 2017

Νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη

Μελέτη της DIGITALEUROPE

The Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2017

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *