Προσλήψεις στην ΑΕΜΥ Α.Ε. για τα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών

Η Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010510 του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 προχωρά στην επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης προσωπικό συνολικού αριθμού 54 ατόμων των κλάδων και κατηγοριών όπως αποτυπώνονται παρακάτω με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 64, παρ. 3 του Ν. 4368/2015 και κατ΄ ανώτατο έως τις 31/12/2019 με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ενώ το ιατρικό προσωπικό με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί στα εννέα (9) Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών καθώς και στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/Α ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1) Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας)

Α) ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 1 Β) ΤΑΥΡΟΣ 1 Γ) ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 Δ) ΞΑΝΘΗ 2 Ε) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1 ΣΤ) ΔΡΑΜΑ 1 Ζ) ΛΕΣΒΟΣ 2 Η) ΚΩΣ 2 ΣΥΝΟΛΟ: 11

2) ΠΕ Ψυχιατρικής Α) ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 Β) ΞΑΝΘΗ 1 Γ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1 Δ) ΔΡΑΜΑ 1 Ε) ΛΕΣΒΟΣ 1 ΣΤ) ΚΩΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ: 6 3) ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής) Α) ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2 Β) ΞΑΝΘΗ 2 Γ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 4 Δ) ΛΕΣΒΟΣ 4 Ε) ΚΩΣ 5 ΣΥΝΟΛΟ: 17 4) ΤΕ Επισκεπτών Υγείας Α) ΞΑΝΘΗ 1 Β) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1 Γ) ΔΡΑΜΑ 1 Δ) ΛΕΣΒΟΣ 1 Ε) ΚΩΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ: 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/Α ΠΡΟ-ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1) Γλώσσα: ΑΡΑΒΙΚΑ Α) ΞΑΝΘΗ 1 Β) ΔΡΑΜΑ 1 Γ) ΛΕΣΒΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ: 3 2) Γλώσσα: ΠΑΣΤΟΥΝ Α) ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ 1 Β) ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 Γ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1 Δ) ΛΕΣΒΟΣ 1 Ε) ΚΩΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ: 5 3) Γλώσσα: ΝΤΑΡΙ Α) ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ: 1 4) Γλώσσα: ΜΠΕΝΓΚΑΛΙ Α) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1 ΣΥΝΟΛΟ: 1 5) Γλώσσα: ΦΑΡΣΙ Α) ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 Β) ΞΑΝΘΗ 1 Γ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 1 Δ) ΔΡΑΜΑ 1 Ε) ΚΩΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ: 5

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα ακολούθως αναφερόμενα παραστατικά/δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων της ειδικότητας που αιτούνται σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 15/01/2018 έως και 26/01/2018, ώρα 14.00 ως εξής: α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με φάκελο συστημένου ή με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.

Στο φάκελο θα αναγράφονται τα εξής: ΠΡΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), ΟΔΟς: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ Υπόψη: Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΙΤΗΣΗ Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 151/15-01-2018 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου 4 Υπηρεσίες Διερμηνείας της Δράσης Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) Στοιχεία Αποστολέα: …. (ονοματεπώνυμο), Ειδικότητα: Σειρά Προτίμησης Προ-Αναχωρησιακών Κέντρων: 1) 2) 3) ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 29/01/2018, ώρα 14.00.

Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *