Προσλήψεις στην Σχολή Ξεναγών Αθήνας

Προσλήψεις στην Σχολή Ξεναγών Αθήνας

Προκήρυξη για προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019

Ειδικότερα σύμφωνα με την προκήρυξη οι προσλήψεις, με τη διαδικασία της επιλογής, αφορούν συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, ως εκπαιδευτικών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

Οι προκηρυσσόμενες ανά κατηγορία/ειδικότητα θέσεις έχουν ως εξής:

[ΠΕ] (άτομα 16)

1. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Προϊστορικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Προϊστορική Αρχαιολογία».

2. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Αρχαίας Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου».

3. Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών Κλασσικής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Κλασσική Αρχαιολογία».

4. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ελληνικής Φιλολογίας, με διδασκόμενα μαθήματα: α) «Ο κόσμος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας». β) «Ιστορία Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και Αθλητισμού». γ) «Νεοελληνική Γραμματεία». δ) «Αρχαία Ελληνική Μυθολογία».

5. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής Ιστορίας, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία του Βυζαντινού κόσμου».

6. Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα «Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη».

7. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ιστορίας Νέου Ελληνισμού, με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία και τέχνη λατινικών κυριαρχιών και οθωμανικής κυριαρχίας».

8. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Γεωλογίας ή Γεωγραφίας, με διδασκόμενα μαθήματα: α) « Γεωλογία-Παλαιοντολογία-Σπηλαιολογία» β) «Γεωγραφία-Ανθρωπογεωγραφία-Οικολογία».

9. Δύο (2) θέσεις Ξεναγών, με διδασκόμενο μάθημα «Ξεναγός και Τεχνικές Ξενάγησης».

10. Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, με διδασκόμενα μαθήματα την «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού, Λαογραφία και λαϊκή τέχνη». 11. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης, με διδασκόμενο μάθημα «Νεοελληνική Τέχνη και Αρχιτεκτονική». 12. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Νομικής, με διδασκόμενα μαθήματα «Τουριστική Ανάπτυξη, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Τουριστική και Αρχαιολογική Νομοθεσία».

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού (Δ/νση Διοικητικού) προκειμένου να επικυρωθούν από την Υπουργό Τουρισμού. Μετά την επικύρωσή τους, οι πίνακες θα αναρτώνται από την αρμόδια Επιτροπή της παρ.1 του Κεφ. Ε., σε εμφανή χώρο της Σχολής Ξεναγών Αθήνας, με σύνταξη πρακτικού ανάρτησης, και θα παρέχεται στους υποψηφίους προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών για την άσκηση τυχόν ενστάσεων.

Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία. Ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας λογίζεται η ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας του μαθήματος κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για μία μόνον ειδικότητα. 3. Η Προκήρυξη και το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση» υποβάλλεται στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας (τηλ. 210-3417485 και φάξ 210-3417487) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας Προκήρυξης μία φορά σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, ως ανωτέρω, θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής. Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία, μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *