Πρόσκληση δύο θέσεων Εποπτικής Επιτροπής

Σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης τακτικού μέλους και
μίας (1) θέσης αναπληρωματικού μέλους της Εποπτικής Επιτροπής του Ελληνικού
Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, τριετούς θητείας.

 

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αποστολή της Εποπτικής Επιτροπής, βάσει του άρθρου 2 του ν. 4505/2017,
είναι: 1) Η άσκηση εποπτείας επί του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Σπουδών, 2) Ο ετήσιος, κατ’ ελάχιστον, έλεγχος των πεπραγμένων
του Ινστιτούτου και 3) Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς το Ινστιτούτο για
την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του σκοπού του. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής
πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Εξωτερικών και, κατά περίπτωση, στην έδρα του
Ινστιτούτου στη Βενετία.
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:
α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
β) Να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ερευνητές ελληνικού Ερευνητικού
Κέντρου.
γ) Να μην έχουν διατελέσει στο παρελθόν σε θέση Προέδρου, οργάνου διοίκησης ή
προσωπικού του Ινστιτούτου.
δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
ε) Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.
στ) Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία
δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης να
μην υφίσταται εναντίον τους εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα
προαναφερόμενα πλημμελήματα. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος,
για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με
τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν
αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός εάν το εκδιδόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο
1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, Π.Δ. αίρει και το κώλυμα αυτό.
ζ) Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
η) Να μην έχουν απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγο από θέση δημοσίου
υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής
ωφέλειας.
θ) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει να
ανταποκριθούν στα καθήκοντα που απορρέουν από τη συμμετοχή στην Επιτροπή.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων, επί ποινή
αποκλεισμού της συμμετοχής τους, τόσο κατά το χρόνο υποβολής των δηλώσεων
ενδιαφέροντος όσο και κατά το χρόνο υπογραφής της σχετικής Υπουργικής
απόφασης ορισμού τους ως μελών της Επιτροπής.
Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό
φάκελο και την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης
τακτικού μέλους και μίας (1) θέσης αναπληρωματικού μέλους της Εποπτικής
Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
Βενετίας», στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής
Οργάνωσης, Ακαδημίας 1,10671, Αθήνα – γραφείο 208, τηλ.: 210 – 3681139), αίτηση
συμμετοχής, την οποία μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
επομένη της δημοσίευσης της πρόσκλησης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται
ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η
αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(Α ́ 75).
Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του
ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής.
β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή
ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου,
δηλαδή αυτών, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του
κατόχου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί (μη) παραπομπής σε δίκη και
περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους.
δ) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Ε.Ι. ή του Ερευνητικού Κέντρου στο
οποίο υπηρετούν, από την οποία να προκύπτει κατ’ ελάχιστο η ιδιότητά τους, η
Σχολή και το Τμήμα στο οποίο υπηρετούν ή τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία
συμμετέχουν, ο βαθμός και τα καθήκοντά τους καθώς και η ημερομηνία ανάληψης
αυτών.
ε) Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, στοιχεία της
ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής παρουσίας των ενδιαφερομένων
με, ενσωματωμένο σε αυτό, υπόμνημα εργασιών και δημοσιεύσεων.
στ) Όσα επιπλέον έγγραφα δύναται να συνεκτιμηθούν για την περαιτέρω αξιολόγηση
και απόδειξη του επιστημονικού ή ερευνητικού έργου, της εμπειρίας, της
γλωσσομάθειας και της εν γένει ακαδημαϊκής ή ερευνητικής δραστηριότητάς τους.
Στην αίτησή του ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επισυνάπτει απαραιτήτως τα
ανωτέρω υπό (α) έως και (ε) δικαιολογητικά συμμετοχής. Αν αυτά δεν
προσκομισθούν, ο ενδιαφερόμενος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαδικασία, σημαίνει ταυτόχρονα
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ
Αρμόδιοι για την αξιολόγηση των δηλώσεων ενδιαφέροντος και την τελική
επιλογή του τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του είναι οι Υπουργοί Εξωτερικών
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Περίληψη της παρούσας να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας.
Η παρούσα να αναρτηθεί:
– Στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
– Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η παρούσα να αποσταλεί:
– Σε όλα τα ελληνικά ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.
Αθήνα, 20

Attachments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *