Πως γίνονται οι εφημερίες στα συστεγαζόμενα σχολεία

Τα συστεγαζόμενα σχολεία, αναφορικά με την αρμοδιότητα της εφημερίας, θεωρούνται ως ένα σχολείο και ως εκ τούτου εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο σε τρία σχολεία εκ των οποίων τα δυο είναι συστεγαζόμενα δεν απαλλάσσονται της αρμοδιότητας της εφημερίας. Ομοίως όταν τα σχολεία συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου είναι τέσσερα και ανά δυο είναι συστεγαζόμενα.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το άρθρο για την εφημερία

Άρθρο 12
Εφημερία
1. Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους, τον έλεγ-
χο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.
2. Η οργάνωση της εφημερίας σε κάθε σχολείο συμπεριλαμβάνεται σε πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντωνστο οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τουςσχολικούς χώρους που επιτηρούνται, τον αριθμό τωνεφημερευόντων εκπαιδευτικών, τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητές τους, την εφημερία κατά τη διάρκεια τουολοήμερου προγράμματος ή όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τη ρύθμιση των ζητημάτωναυτών και ειδικότερα για τον ορισμό του αριθμού τωνεφημερευόντων εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη η
οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, ηέκταση και η ιδιομορφία του σχολικού χώρου και εν γένειτα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχολείου.
3. Στα πολυθέσια σχολεία (από 4/θέσια και πάνω)οι εφημερεύοντες και το πρόγραμμα των εφημεριώνορίζονται στην αρχή του σχολικού έτους με πράξη τουΣυλλόγου Διδασκόντων. Η κατάρτιση του προγράμματοςτων εφημεριών, το οποίο συμπεριλαμβάνει και την εφη-
μερία στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, γίνεται με απόφασητου Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από πρόταση τουΔιευθυντή του σχολείου ή του Υποδιευθυντή, ο οποίοςκαι έχει την εποπτεία της εφημερίας σε όλη τη διάρκειατου διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα των εφημεριών
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και υποβάλλεται στον Σχολικό Σύμβουλο μαζί με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμματου σχολείου.
4. Η εφημερία δεν ανήκει στις υποχρεωτικές εξωδιδακτικές υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 8 τουάρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) και από την υποχρέωση άσκησής της απαλλάσσονται μόνο ο Διευθυντήςκαθώς και ο Υποδιευθυντής. Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορείνα απαλλαγεί εκπαιδευτικός από την εφημερία, ότανδιαπιστώνεται ότι συντρέχει λόγος που δικαιολογεί τηναδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων αυτών εκ μέρουςτου εκπαιδευτικού.
5. Έκτακτη αντικατάσταση ή αναπλήρωση εφημερεύοντος εκπαιδευτικού και αλλαγή της ημέρας εφημερίαςγίνεται μόνο από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή τουσχολείου. Οποιαδήποτε αντικατάσταση, αναπλήρωσηκαι αλλαγή εφημερίας τεκμηριώνεται και καταγράφεταιστο Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.
6. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριότους σε δύο (2) σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα,σε αυτό στο οποίο διδάσκουν περισσότερες ώρες. Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούςπου διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν
τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστόκτίριο. Τα συστεγαζόμενα σχολεία αναφορικά με τηναρμοδιότητα της εφημερίας θεωρούνται ως ένα σχολείο.
7. Στα ολιγοθέσια σχολεία, νηπιαγωγεία και δημοτικάσχολεία (1/θεσια, 2/θεσια και 3/θεσια) εφημερεύοντεςείναι όσοι ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
8. Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 19 καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστεόλοι οι εκπαιδευτικοί του συγκροτήματος, ανεξάρτητααπό το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούντον ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρησηγίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο φοιτούν.
9. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών κατάτη διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι ο εκπαιδευτικόςπου διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Ο εκπαιδευτικόςεισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και μετάτο τέλος του μαθήματος εξέρχεται από αυτή όταν έχουν
αποχωρήσει όλοι οι μαθητές, συνοδεύοντας τους μαθητές στο προαύλιο.
10. Η αποχώρηση των μαθητών πραγματοποιείται μετη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικούωραρίου γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις καιεφόσον έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
ασφάλεια του (ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη γονέωνή κηδεμόνων, εξασφάλιση συνοδείας μαθητών με ευθύνη των γονέων).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *