Τι έδειξαν οι έλεγχοι των Επιθεωρητών σε Σχολική Επιτροπή

Με έγγραφο του Δημάρχου …προς το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης τέθηκε υπόψην του απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου …σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η αναφορά – καταγγελία προς τον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων για τις οικονομικές ατασθαλίες (ταμειακά υπόλοιπα) που περιήλθαν σε γνώση του Δήμου … και αφορούν στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Δήμου .. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ …».

Ο έλεγχος από τους Ειδικούς επιθεωρητές του ΓΕΔΔ , σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση, κατέληξε στα κάτωθι συμπεράσματα:

-Ως προς τη λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου…σύμφωνα με τους κανόνες περί συλλογικών οργάνων και τις κείμενες περί σχολικών επιτροπών διατάξεις.

Κατά παράβαση του άρθρου 95 σε συνδυασμό με τα άρθρα 240 και 234 του Ν 3463/2006) η τότε Πρόεδρος, δεν μεριμνούσε για την πραγματοποίηση μιας τουλάχιστο συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης το μήνα.

Επίσης δεν μεριμνούσε για την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων και την υπογραφή των αποφάσεων από τα μέλη του ΔΣ ( πλην της απόφασης της 1ης Συνεδρίασης/31-1-13).

-Ως προς την Οικονομική Διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ….

1. Πρόεδροι της Σχολικής Επιτροπής … διετέλεσαν οι ακόλουθες:

α) Για το διάστημα από 1/1/2013 έως 21.10.2013, η Δ. οπότε και παραιτήθηκε και

β) από 22/10/2013 έως 31.8.2014 η Β, οπότε και παραιτήθηκε.

2. Επί Προεδρίας της Δ. διαπιστώθηκε ταμειακό έλλειμμα στη Σχολική Επιτροπή, ύψους 14.930,14€, το οποίο δεν μπόρεσε να δικαιολογηθεί βάσει παραστατικών από την τότε Πρόεδρο.

3. Η Δ. αναγνώρισε εμπράκτως το διαπιστωθέν έλλειμμα και προέβη σε κατάθεση του χρηματικού ποσού των 14.930,14€ στον τραπεζικό λογαριασμό της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου … στις 3/11/2014, και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται εκκρεμότητα και οικονομική απαίτηση της Σχολικής Επιτροπής στο πρόσωπό της,

4. Από αντιπαραβολή των στοιχείων μηνιαίων εισπράξεων- πληρωμών, του χρονικού διαστήματος που διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής η Β διαπιστώθηκε ότι μετά τις γενόμενες πληρωμές, παρέμενε εις χείρας της κάθε φορά χρηματικό υπόλοιπο ποσού, το οποίο έβαινε κατά μήνα προοδευτικώς αυξανόμενο και, ενώ αυτό ξεκίνησε από ύψος 2.172,03€ κατά το Νοέμβριο 2013, κατέληξε σταδιακά να ανέρχεται σε ύψος ποσού 53.214,71€, το Σεπτέμβριο 2014.

5. Η κατοχή από τη Β. κάθε μήνα των ως άνω χρηματικών υπολοίπων κρίνεται ως αδικαιολόγητη, καθόσον αυτά εμφανίζονται να μένουν εις χείρας της μετά τη διενέργεια των απαιτούμενων πληρωμών και να αυξάνονται επίσης αδικαιολόγητα, χωρίς να αποσκοπούν στην αποπληρωμή συγκεκριμένων δαπανών ενώ εύλογα δεν καλύπτονται από αντίστοιχα παραστατικά δαπανών, με συνέπεια οι αναλήψεις των σχετικών ποσών να λογίζονται ως υπερβάλλουσες και αλόγιστες.

6. Η Β. εκλήθη από το κλιμάκιο να υποβάλει τυχόν παραστατικά που κατά την κρίση της πρέπει να συμπεριληφθούν και δεν είχαν συμπεριληφθεί μέχρι σήμερα, προκειμένου δικαιολογήσουν την εκταμίευση ποσών που θα οδηγούσε σε απομείωση του ελλείμματος. Ωστόσο, τα προσκομισθέντα στοιχεία και υποβληθέντες ισχυρισμοί  κρίνονται ως αλυσιτελείς και μη δυνάμενοι να καλύψουν το ελλείπον ταμειακά ποσό. Από τον έλεγχο των υφιστάμενων οικονομικών στοιχείων και παραστατικών, αλλά και από την αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών από την ίδια τη Β. το κλιμάκιο θεωρεί ότι το διαπιστωθέν έλλειμμα παραμένει υφιστάμενο, μη δυνάμενο να καλυφθεί.

6. Συνεπεία τούτου, στην λήξη της θητείας της Β. ως Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής στις 31/8/2014, υπήρχε στην κατοχή της σε μετρητά το ποσό των 53.214,71€, το οποίο και δεν παραδόθηκε στον επόμενο Πρόεδρο της προαναφερόμενης Σχολικής Επιτροπής, όπως προκύπτει από το από 25/9/2014 Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

7. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω το συνολικό ποσό των 53.214,71€ σε μετρητά που ευρίσκετο εις χείρας της Β. λογίζεται ως αχρεωστήτως εκταμιευθέν και καταβληθέν από το ταμείο της σχολικής επιτροπής και ως εκ τούτου, προτάθηκε η ανάκλησή του διά καταλογισμού.

8. Η διαχείριση του μεγαλύτερου μέρους των αρχικών διαθεσίμων καθώς και των ετήσιων εσόδων της σχολικής επιτροπής, δεν διενεργήθηκε μέσω Τραπέζης, κατά παράβαση των οριζομένων στην αριθμ. 8440/24-02-2011 απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ.

Επισημαίνεται ότι η τότε Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, κα Β. υπέβαλε την παραίτησή της στις 31-8-2014 και, ως εκ τούτου, δεν αναζητήθηκαν πειθαρχικές ευθύνες.

Η Έκθεση Ελέγχου κοινοποιήθηκε

α) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και

β) στο Πταισματοδικείο  ,

γ) στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο .., προκειμένου να καταλογισθεί σε βάρος της Β. το διαπιστωθέν έλλειμμα.

 

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *