Το χρονοδιάγραμμα επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου- Δείτε την εγκύκλιο

Το χρονοδιάγραμμα επιλογής υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου – Δείτε την εγκύκλιο

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου  θα πρέπει απαρέγκλιτα να τηρηθεί, με το ακόλουθο πρόγραμμα επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας , με εγκύκλιο προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης:

Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ

Χρονοδιάγραμμα:

2/7/2018 καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας

Από 3/7/2018 έως 20/7/2018:  Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων

12/7/2018:  Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία. Στον πίνακα των μη δεκτών δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των υποψήφιων αλλά ο αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποψηφιότητας του.

Από 13/7/2018 έως 17/7/2018:  Κατάθεση ενστάσεων 18/7/2018 έως 20/7/2018 Εκδίκαση ενστάσεων

20/7/2018:  Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής

20/7/2018: Ανακοίνωση αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρα κατά φθίνουσα σειρά

Από 20/7/2018 έως 25/7/2018:  Κατάθεση ενστάσεων 26/7/2018 έως 30/7/2018 Εκδίκαση ενστάσεων

30/7/2018: Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρα κατά φθίνουσα σειρά

30/7/2018: Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων 2/8/2018 Έναρξη διαδικασίας συνεντεύξεων υποψηφίων.

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν   σχετικά με τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, με την ίδια εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας διευξρινίζει τα εξής:

1. Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:

Οι κανονικές άδειες του άρθρου 48, οι ειδικές άδειες του άρθρου 50, οι γονικές άδειες της παρ. 6 του άρθρου 53, οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες της παρ. 2 του άρθρου 55, οι άδειες μικρής χρονικής διάρκειας του άρθρου 59 και οι άδειες εξετάσεων του άρθρου 60 του υπαλληλικού κώδικα (κυρωτικός ν. Ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ.26 τ.Α ́, 9-2- 2007), και των άρθρων 2 και 5 του ν.4210/2013 (ΦΕΚ 128 Α).

Οι βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 &18 του ν.1264/1982 ( ΦΕΚ 79 Α ́), του άρθρου 6 του ν. 2224/1994 ( ΦΕΚ 112 Α ́) και του άρθρου 11 του ν. 2336/1995 ( ΦΕΚ 189 Α ́).

Οι άδειες αιρετών Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 5, και 182 παρ.2,3 & 4 εφόσον χορηγούνται τμηματικά, του άρθρου 183 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) και του άρθρου 7 παρ. 1 και 3 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α ),

Οι άδειες για συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 665/1977 ( ΦΕΚ 225 Α ́).

2. Σύμφωνα με την υποπ. ββ της παρ. στ του άρθρου 2 του ν.4547/2018 στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα αδειών κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου. Προκειμένου τα διαστήματα των ανωτέρω αδειών να ενταχθούν και στην περίπτωση της παρ. η του ίδιου άρθρου «Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα» θα πρέπει οι άδειες να έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του υποψηφίου σε μονάδες/φορείς που λαμβάνονται υπόψη στην εν λόγω παράγραφο.

3. Στην παρ. 3β του άρθρου 27 του ν. 4547/2018 ορίζεται ότι οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε για τον κλάδο της κύριας ειδικότητάς τους, είτε για τον κλάδο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, είτε για τον κλάδο Εκπαίδευσης για την Αειφορία αποκλειστικά μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

4. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. μοριοδοτείται ως δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. εφόσον αποκτήθηκε μετά την δημοσίευση του ν.2916/2001 (Α ́114).

5. Όσον αφορά στη μοριοδότηση της γνώσης ξένης γλώσσας:

  • Σε περίπτωση που υποψήφιος κατέχει τίτλους διαφορετικού επιπέδου στην ίδια ξένη γλώσσα μοριοδοτείται μόνο για τον ανώτερο.
  • Σε περίπτωση που υποψήφιος κατέχει τίτλο ξένης γλώσσας επιπέδου ανώτερου του Β2 τότε εκπληρώνεται η προϋπόθεση ένταξης στη διαδικασία επιλογής και ταυτόχρονα μοριοδοτείται για τον ανώτερο τίτλο.
  • Σε περίπτωση που υποψήφιος κατέχει τίτλο ξένης γλώσσας επιπέδου ανώτερου του Β2 και τίτλο δεύτερης ξένης γλώσσας, τότε εκπληρώνεται η προϋπόθεση ένταξης στη διαδικασία επιλογής με τον τίτλο ανώτερου επιπέδου και ταυτόχρονα μοριοδοτείται όπως προβλέπεται τόσο αυτός όσο και ο τίτλος της δεύτερης ξένης γλώσσας.

6. Στην έννοια των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), υπάγονται τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. εποπτείας όλων των υπουργείων και τα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *