Τροποποίηση της πρόσβασης στα ΑΕΙ των Ελλήνων του εξωτερικού

Σε συνέχεια του από 20-12-2017 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) Υπουργικής Απόφασης, που έγινε λόγω της ψήφισης του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και αφορά στην Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στην ειδική κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, ανακοινώνεται ότι η υπ’ αρ.πρωτ. Φ.151/223489/Α5/19-12-2017 (ΑΔΑ :ΩΚΟΔ4653ΠΣ-ΧΕ2) Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4632/Β’/2017.

Τροποποιούμε την αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/ Β6 (ΦΕΚ 272/Β’) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων  δυτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α’) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α’)» υπουργική απόφαση ως ακολούθως:
Α. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«2. α) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται στα μαθήματα μιας από τις παρακάτω τρεις ομάδες προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’):
¡) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του άρθρου 2 της παρούσας κατατάσσονται σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και πληροφορική
Με το άρθρο 1 της αριθμ. Φ.253/142542/Α5/30-8-2017 (ΦΕΚ 2995/ Β’) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, καθορίζεται η κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) με τον περιορισμό του άρθρου 2 της παρούσας.
Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας καταθέτουν δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για δύο (2) κατά ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία.
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο (2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο (5ο) μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού ή Γενικής Παιδείας.
Οι ως άνω υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξημένοι συντελεστές βαρύτητας όπως αυτοί καθορίζονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παρούσας.
Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. Συγκεκριμένα:
i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):
Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού),
Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού),
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο,
β) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών
Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):
Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού)
Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο,
β) στη Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών
Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):
Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού),
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) (Ομάδας Προσανατολισμού),
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μαθήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
Τεύχος Β’ 4632/28.12.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 61981
β) στις Αρχές Οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ) (ΟμάδαςΠροσανατολισμού) για να έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
Β. Η υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«i) Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με
προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή σύμφωνα με τα παρακάτω:
Α. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1o Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
α) Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7),
β) Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1).
3o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
β) Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Βιολογία (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1).
Β. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2o Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3),
β) Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7).
3o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
β) Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7).
Γ. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
3o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
β) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Βιολογία (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1).
4o Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
α) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7),
β) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα (1),
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1),
δ) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3).
Το άθροισμα των γινομένων, κατά περίπτωση, αποτελεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την
επιλογή στα αντίστοιχα τμήματα, σχολές και εισαγωγικές
κατευθύνσεις του ενός ή των δύο επιστημονικών πεδίων
της ομάδας προσανατολισμού που έχει επιλέξει και για
τα οποία έχει δηλώσει προτίμηση ο υποψήφιος.»
Γ. Η περίπτωση γ της παραγράφου 5 του άρθρου 4
τροποποιείται ως εξής:
«γ) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές
των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και
στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι υποψήφιοι
θα πρέπει να επιλέξουν μία Ομάδα Προσανατολισμού
από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (α) της παρα-
γράφου 2 του παρόντος άρθρου και να εξεταστούν στα
μαθήματα αυτής. Οι υποψήφιοι, εφόσον ενδιαφέρονται
για εισαγωγή στις συγκεκριμένες αυτές σχολές θα πρέ-
πει να επιλέξουν ένα ή δύο από τα Επιστημονικά Πεδία
στα οποία δίνει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού
την οποία επέλεξαν σύμφωνα με τις διατάξεις της περί-
πτωσης (α) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
Η επιλογή τους για εισαγωγή στις σχολές αυτές, γίνεται
με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει σύμφωνα
με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης
(α) της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, κατά πε-
ρίπτωση.»
Δ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Attachments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *