Υπολογίστε μόνοι σας την σύνταξη πριν αποχωρήσετε

Υπολογίστε μόνοι σας την σύνταξη πριν αποχωρήσετε

Τα νέα ποσά των συντάξεων θα διέπονται από το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που θεσπίστηκε με τον Ν. 4387/2016, ο οποίος άλλαξε την διαδικασία επιμέτρησης της σύνταξης.

Η σύνταξη πλέον είναι το άθροισμα της εθνικής σύνταξης ( 384 € με 20 χρόνια ασφάλισης, 346 με 15 έτη ) και της ανταποδοτικής που θα προκύπτει ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης του ασφαλισμένου και τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν σε αυτά.

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από το 2002 και μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του για συνταξιοδότηση. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών δια του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες κατά την ετήσια μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή.

•             Συντάξιμες αποδοχές: για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 έως 31.12.2016 οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών της περιόδου μεταξύ 2002 και της ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης,  επί  των  οποίων  έχουν  καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης. Από 1.1.2017 και κάθε επόμενο έτος αυτή η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος (προς το μέλλον).

•             Μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών: προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης  του  συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (από το 2002 και μετά) διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

•             Σύνολο μηνιαίων αποδοχών: το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές κλάδου σύνταξης (και μέχρι του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών όπως και όπου αυτό προβλεπόταν) καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου (από το 2002 και μετά).

Οι χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών είναι:

α) Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης: ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους μισθωτούς  ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές.

β) Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

γ) Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης:

•             παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115),

•             των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170),

•             του άρθρου 6 παρ.12 και του άρθρου 17 του Ν. 3865/2010 (Α΄ 120),

•             του άρθρου 40 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165).

Από 13.5.2016 οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του Ν. 3996/2011.

Προσοχή: Πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά (χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας, χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας ή χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης/λοχείας) δεν συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των συνταξίμων αποδοχών κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.

δ) Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4387/2016.

ε) Χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, ακόμα και αν δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης.

•             Συντάξιμες αποδοχές για το χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά (κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς): ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό/εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. Οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται στο αρχικό ποσό εξαγοράς, πριν από την εφαρμογή της ποσοστιαίας έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού.
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 94 του Ν. 4461/2017 αντικαταστάθηκαν αντιστοίχως από τότε που ίσχυσαν το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 8 του Ν. 4387/2016, τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4287/2016, έγινε νέα αρίθμηση στις παρ. 4,5,6 και 8 του Ν. 4387/2016 και προστέθηκε παράγραφος 4α στο άρθρο 8 του νόμου αυτού. Συνεπώς, η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου μέχρι και το 2020 καθορίζεται από τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔτΚ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από το 2021 και μετά η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου καθορίζεται από το δείκτη μεταβολής μισθών (ΔΜΜ), που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Έτος

Αύξ. ΔτΚ

2002

1,30263

2003

1,25858

2004

1,22311

2005

1,18175

2006

1,14510

2007

1,11283

2008

1,06798

2009

1,05521

2010

1,00771

2011

1,00000

2012

1,00000

2013

1,00000

2014

1,00000

2015

1,00000

2016

1,00000

ΤΑ ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

0

15

0,77%

11,55%

15,01

16

0,84%

12,39%

16,01

17

13,23%

17,01

18

14,07%

18,01

19

0,90%

14,97%

19,01

20

15,87%

20,01

21

16,77%

21,01

22

0,96

17,73%

22,01

23

18,69%

23,01

24

19,65%

24,01

25

1,03%

20,68%

25,01

26

21,71%

26,01

27

22,74%

27,01

28

1,21%

23,95%

28,01

29

25,16%

29,01

30

26,37%

30,01

З1

1,42%

27,79%

31,01

32

29,21%

32,01

33

30,63%

33,01

34

1,59%

32,22%

34,01

35

33,81%

35,01

36

35,40%

36,01

37

1,80%

37,20%

37,01

38

39%

38,01

39

40,80%

39,01

40

2,00%

42,80%

40,01

41

44,80%

41,01

42 και περισσότερα

46,80%

Οι συντάξιμες αποδοχές, ανά χρόνο εξαρτώνται από τις επιμέρους αποδοχές και ποσά επί των οποίων διενεργήθηκαν ανά τα χρόνια, κρατήσεις υπέρ του κλάδου κύριας σύνταξης και ανάλογα με την χρονολογία περιλαμβάνουν βασικό μισθό, χρονοεπιδόματα, επιδόματα θέσης, δώρα και επιδόματα , επίδομα των 140,80 ευρώ κλπ. Ο υπολογισμός του τελικού ποσού της σύνταξης πρέπει να λαμβάνει όλες τις παραπάνω επιμέρους λεπτομέρειες υπ’ όψιν και δεν μπορεί να αρκείται σε απλούς μέσους όρους και η διαδικασία πρέπει  είναι αναλυτική και διεξοδική για να δώσει εκτιμήσεις κοντά στα τελικά ποσά , όπως έχουν δείξει οι δικοί μας υπολογισμοί μέχρι στιγμής.

 

 

 

 

πηγή

 

Attachments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *