Υπουργείο Παιδείας: Δεν επιτρέπεται είσοδος τρίτων σε σχολικές μονάδες χωρίς την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ύστερα από την υπ’ αριθμ. 236/Α/2018 Έκθεση Επιθεώρησης Ελέγχου που εστάλη στην Υπηρεσία μας από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και αφορά στην αναγκαιότητα τήρησης αρχείου και στην άδεια εισόδου τρίτων σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ1/30545/Δ2/22-2-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται είσοδος τρίτων σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς την έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του συλλόγου διδασκόντων, προκειμένου να μην παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Ειδικότερα:

1. Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 49181/Γ2/18-5-2005 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν επιτρέπεται η ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν στην πραγματοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων, διεξαγωγής έρευνας στα σχολεία καθώς και διανομής εκπαιδευτικού ή άλλου εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού χωρίς την έγκριση των αρμοδίων Δ/νσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που έχουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τη σχετική αρμοδιότητα. 2. Στην με αρ. πρωτ. Δ2/56950/7-4-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Είσοδος εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης» αναγράφεται ότι: «[…] σχετικά με την άδεια εισόδου των εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σας ενημερώνουμε ότι ισχύει η με αρ. πρ. Φ3/1027/Γ1/988/6-11-2000 εγκύκλιος.

Παρακαλούμε για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση της ανωτέρω εγκυκλίου καθώς και για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων στις Διευθύνσεις Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε. Δ.Ε. και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης αντίστοιχα, ώστε οι αρμόδιες Διευθύνσεις να μπορούν να εξετάσουν σε εύλογο χρονικό διάστημα το υποβληθέν αίτημα». 3. Επίσης, στην αρ. πρωτ. 101705/Γ7/30-9-2002 εγκύκλιο του ΥΠ.ΠΕ.Θ. προβλέπεται ότι: «Εντός του χώρου των σχολείων δεν επιτρέπεται η διάθεση, η δωρεάν διανομή, η διακίνηση ή η πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου ή μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Ως χώρος του σχολείου εννοείται όχι μόνο αυτός του κτηρίου, αλλά και του προαυλίου και των εισόδων αυτού».
Επιπρόσθετα, εκδίδεται κάθε χρόνο εγκύκλιος με θέμα: «Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου».

Για το σχολικό έτος 2018-2019 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Φ1/180151/Δ2/25-10-2018 εγκύκλιος στην οποία, εκτός από τη διαδικασία για την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου, ορίζεται ότι: «Για την είσοδο των καλλιτεχνών στον χώρο του σχολείου, στην περίπτωση παρουσίασης θεάματος, απαιτείται σχετική άδεια από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η άδεια χορηγείται για τα μεν Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια από την Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης, για τα δε ΕΠΑΛ από την Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της σχολικής μονάδας μέσω της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.».

Ομοίως, κάθε χρόνο εκδίδεται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. εγκύκλιος με θέμα το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Για το σχολικό έτος 2018-2019 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 212004/Δ7/07-12-2018 εγκύκλιος με θέμα: «Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2018-2019», στην οποία ορίζεται ότι: «Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων δύνανται να υλοποιούνται, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο, στο πλαίσιο οποιασδήποτε εγκεκριμένης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. συνεργασίας με άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, με δημόσιους οργανισμούς, φορείς τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ΑΕΙ κ.ά. […]

Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα που απαιτείται η φυσική παρουσία τους μέσα στις σχολικές μονάδες Π.Ε. ή Δ.Ε. πρέπει (α) να υπάρχει έγκριση άδειας εισόδου του φορέα ή του φυσικού προσώπου από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα σχολικό έτος) και (β) να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.»

Επίσης, στην ως άνω αναφερόμενη εγκύκλιο προτείνεται στις σχολικές μονάδες να δημιουργήσουν αρχείο Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ13/14600/ΓΔ4/7-9-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Ανάρτηση εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο e-yliko», «στο πλαίσιο του προγραμματισμού των εκπαιδευτικών δράσεων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2018-19 και προκειμένου για την ενημέρωση των σχολείων για τα εγκεκριμένα προγράμματα από το ΥΠΠΕΘ, παρακαλούνται οι Δ/ντές, Προϊστάμενοι και το διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, όπως ανατρέχουν στο μενού της ιστοσελίδας του ΥΠΠΕΘ http://e-yliko.minedu.gov.gr/ και κάτω από το σύνδεσμο «Ενημερωτικό Υλικό», υπάρχει η επιλογή «Εγκεκριμένα προγράμματα 2018-19» με το εξής υπομενού: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Σταδιοδρομίας, Πολιτιστικά Θέματα, Εκδηλώσεις (Φεστιβάλ), Διαγωνισμοί, Αθλητικές δράσεις και προγράμματα», καθώς επίσης και εκπαιδευτικά προγράμματα και συνέδρια. Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα, οι δράσεις κ.ά. σε μαθητές/τριες υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες με τις εκάστοτε αναφερόμενες προϋποθέσεις.
Για όλα τα παραπάνω, ο/η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδες υποχρεούται να τηρεί αρχείο, δηλαδή να καταγράφει στο Ημερολόγιο Λειτουργίας Σχολείου ό,τι αφορά σε άδειες εισόδου τρίτων, έρευνες, πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών, προγράμματα, δράσεις, παρεμβάσεις κ.λπ. καθώς και τη σχετική έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *