Ωράριο εκπαιδευτικών: Ψέματα και αλήθειες

ΑΡΠΑ καθηγητών Ηλείας – Κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος Οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις» η τροπολογία του Υπ. Παιδείας για το 30ωρο.

Τι ίσχυε με την παρ.8 του αρθ.13 του Ν.1566/1985 (Α΄ 167) Τι προβλέπει η τροποποίηση της παρ. 8 του αρθ.13 από το ΥΠΠΕΘ
Άρθρο 13 §8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.  §8. Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφ. ΣΤ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών  που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώρηση- ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.

 

Μέσα από την αλλαγή του ρηματικού χρόνου (από παρελθοντικό χρόνο σε παροντικό: «που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου – που ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης…..») γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί στους εκπαιδευτικούς η υποχρεωτική παραμονή τους 30 ώρες την εβδομάδα στο σχολείο.

Η προσφορά στο σχολείο άλλων υπηρεσιών από τους  εκπαιδευτικούς πάντα υπήρχε και καθοριζόταν μέχρι τώρα με απόφαση του Σ.Δ, μετά από εισήγηση του Δντή – ντριας, στην αρχή της χρονιάς στην πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση και γινόταν προσπάθεια δίκαιης κατανομής αυτών των εργασιών. Αυτή η διαδικασία με τη συγκεκριμένη τροποποίηση ανατρέπεται και με δεδομένο ότι δεν μπορεί ο Σ.Δ να συνεδριάζει κάθε μέρα και να αναθέτει εξωδιδακτικές εργασίες στους διδάσκοντες, αυτό θα το κάνει η Δ/νση του σχολείου, όποτε θέλει, σε όποιον θέλει, οποιαδήποτε εργασία θέλει!!

Οι περιπτώσεις προσφοράς υπηρεσιών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο υλοποιούνταν και υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς χωρίς την υποχρεωτική παραμονή τους για 30 ώρες στο σχολείο. Τα νέα στοιχεία που προστίθενται είναι η «αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου», δηλαδή η αξιολόγηση του, ζήτημα το οποίο οι Σ.Δ απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία τη περίοδο2014-15, «οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών» (για παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς μέσα στο εργασιακό τους ωράριο;), «η επικοινωνία με δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» (πιθανόν και με βάση την επίσημη πρόταση του ΥΠΠΕΘ «Νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου» προετοιμάζεται η παιδαγωγική, διοικητική, οικονομική αυτονομία της σχολικής μονάδας).

Οι εκπαιδευτικοί:

  • Είναι σκληρά εργαζόμενοι καθώς σύμφωνα με μελέτη της UNESCO «κάθε 1 ώρα διδακτικού έργου αντιστοιχεί σε 4 ώρες εργασίας γραφείου». Οι 21 ώρες διδασκαλίας είναι ίσες με 84 ώρες δουλειάς γραφείου…. Επιπρόσθετες ώρες δαπανούν για σεμινάρια, επιμόρφωση κ.ο.κ.
  • Πέρα από το διδακτικό τους έργο στο δημόσιο σχολείο προσφέρουν και υπηρεσίες διοικητικής φύσεως, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, επιστάτη, τεχνικού φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, φύλακα κλπ, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τους ευρωπαίους συναδέλφους τους.
  • Δεν έχουν χώρους εργασίας για διόρθωση γραπτών, προσωπική μελέτη και προετοιμασία της διδασκαλίας κλπ, γιατί δεν έχει προβλεφθεί στην κατασκευή των διδακτηρίων.
  • Εδώ και καιρό, από το 2011, καλλιεργείται εσκεμμένα στη κοινή γνώμη ότι «οι εκπαιδευτικοί εργάζονται λίγο» προκειμένου να ετοιμαστεί «το κλίμα» για την αύξηση του εργασιακού ωραρίου και γιατί όχι και του διδακτικού σύντομα, αφού στο τρίτο Μνημόνιο αναφέρεται ρητά ότι «οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν…. την αξιολόγηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011», και επίσης ότι «δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018» (Ν4336/2015, άρθρο 3, παρ. Γ.4.1).
  • Τα επίσημα στοιχεία επίσημων  πηγών (Δίκτυο Ευρυδίκη, Eurostat), όπως του πίνακα που ακολουθεί επιβεβαιώνουν ότι:
Εβδομαδιαίο Ωράριο Διδασκαλίας και Κατώτατος Μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 

 

Χώρα

Εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας Ετήσιος κατώτατος μισθός
 

Ελάχιστο

 

Μέγιστο

 

Μέσο

Κατώτατος Ονομαστικόςμισθός Κατώτατος μισθός σε Ισοδύναμα ΑγοραστικήςΔύναμης (ΡΡS) Κατώτατος μισθός ως % του κατάκεφαλήν ΑΕΠ
Ελλάδα 18 23 20,5 12.424,5 14.608,2 75,3
Βέλγιο* 20 24 22 31.434,8 27.902,8 88,3
Γερμανία 21 28 24,5 47.948,4 45.705,2 140,2
Ισπανία 20 20 20 33.480,0 37.200,0 148,8
Γαλλία 15 18 16,5 28.119,6 24.878,4 87,6
Ιταλία 18 18 18 25.731,5 25.537,3 97,1
Κύπρος 18 24 21 26.397,0 29.665,2 125,7
Λετονία 21 21 21 4.565,5 6.749,0 39,7
Λιθουανία 18 18 18 3.811,4 6.266,2 32,3
Λουξεμβούργο 21 21 21 81.249,3 67.085,7 95,7
Μάλτα 20 20 20 19.117,2 24.487,2 107,4
Αυστρία 20 22 21 33.756,6 30.212,6 88,6
Πορτογαλία 14 22 18 21.999,6 28.246,4 135,8
Σλοβενία 19 20 19,5 17.202,5 21.429,4 98,3
Σλοβακία 22 22 22 6.881,6 10.120,0 50,6
Φινλανδία 16 24 20 35.882,6 29.052,4 96,2
Κροατία 18 20 19 8.690,4 13.717,2 85,2
Ουγγαρία 22 22 22 6.446,4 11.123,2 63,2
Ρουμανία 16 18 17 3.391,2 6.829,5 47,1
Μέσος όρος Ε.Ε. 18,8 21,2 20 24.228,1 24.789,3 90,4
*Μέσος όρος και για τις τρεις κοινότητες.Σημείωση: Τα μισθολογικά δεδομένα αναφέρονται στη σχολική χρονιά 2013-14 και αφορούν την Κατώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Πηγές:ΔίκτυοΕυρυδίκη, Eurostat, Eurydice, 2015. The Teaching Professionin Europe: Practices,Perceptions, and Policies.

Το μέσο εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο στην Ελλάδα είναι 20,5 ώρες, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 20. Μάλιστα, το μέγιστο ωράριο των 23 ωρών είναι από τα μεγαλύτερα πανευρωπαϊκά, καθώς μόνο σε Γερμανία (28 ώρες), Φινλανδία, Βέλγιο και Κύπρο (24) συναντάμε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν περισσότερες ώρες από έναν Έλληνα καθηγητή με λιγότερα από έξι χρόνια υπηρεσίας. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις οι παραπάνω ώρες συνοδεύονται από υψηλότερες αποδοχές ή μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη.

Οι εργάσιμες εβδομάδες είναι 39 στη χώρα μας, έναντι 38 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το περίφημο δίμηνο των καλοκαιρινών διακοπών συναντάται, εκτός από την Ελλάδα, στην Αυστρία (2,5 μήνες), το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Β. Ιρλανδία, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι διακοπές είναι διάσπαρτες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (δείτε ΚΕΜΕΤΕ, 2010, σσ. 7-10).

Οι ετήσιες ημέρες διδασκαλίας είναι πράγματι λιγότερες (153 έναντι 176). Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στην σχεδόν δίμηνη μετατροπή των σχολείων σε εξεταστικά κέντρα στις περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Είναι ο βασικός παράγοντας που εμφανίζονται οι Έλληνες ότι διδάσκουν λιγότερο του διεθνούς μέσου όρου ετησίως.

Ακόμη και ο ΟΟΣΑ παραδέχεται ότι ο συνολικός χρόνος που περνούν οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο στην Ελλάδα είναι σημαντικά μεγαλύτερος του διεθνούς μέσου όρου (1.170 ώρες έναντι 1.030). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί μετά την αποχώρησή τους από το σχολείο έχουν ένα μεγαλύτερο φόρτο εργασίας με προετοιμασία, διόρθωση γραπτών και εργασιών κ.ά., εξαιτίας της ενασχόλησής τους με άσχετα προς το αντικείμενο της διδασκαλίας καθήκοντα (γραμματειακής υποστήριξης) κατά την παραμονή τους σε αυτό.

Τέλος, ένα ζήτημα που σπάνια αναφέρεται είναι η μισθολογική απαξίωση, καθώς όποιον μισθολογικό δείκτη και αν επιλέξει κανείς, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί βρίσκονται στους χειρότερα αμειβόμενους πανευρωπαϊκώς.

Τι είναι αναγκαίο να κάνουμε:

Είναι αναγκαίο να αφυπνιστούμε και να υπερασπιστούμε έμπρακτα την αξιοπρέπεια μας και την αξιοπρέπεια του κλάδου μας:

Συμμετέχουμε ενεργά διατυπώνοντας την άποψη μας στη Γ.Σ της ΕΛΜΕ την Πέμπτη 18/1/18  στις 19:00 μ.μ στο 4ο ΓΕΛ Πύργου για την εργασιακή και μισθολογική εξουθένωσή μας, για τη δραματική υποχρηματοδότηση των σχολείων, για την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, για την απαξίωση του δημόσιου σχολείου, για τις «εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις» που γίνονται για μας χωρίς εμάς μέσα από προσχηματικές δημόσιες διαβουλεύσεις… διακηρύττοντας ότι δεν θα ανεχθούμε ούτε αύξηση εργασιακού ή διδακτικού ωραρίου, ούτε θα ανεχθούμε συνάδελφοι αναπληρωτές να πεταχτούν στο δρόμο. Αποφασίζουμε για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και αναίρεση των μέτρων στη πράξη με συντονισμό των ΕΛΜΕ και των Γ.Σ ξεπερνώντας κάθε είδους κυβερνητικό και κομματικό συνδικαλισμό.

Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση

& Συνεργαζόμενοι

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *