100 υποψήφιοι Διευθυντές Σχολείων προσφεύγουν στο ΣτΕ κατά του νόμου “Γαβρόγλου” για τις “κρίσεις” τους

Εκατό και πλέον υποψήφιοι Διευθυντές, έχουν αναθέσει σε Δικηγορικό Γραφείο να ετοιμάσει και να καταθέσει  στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης του νόμου “Γαβρόγλου”, με τον οποίο έγιναν οι τελευταίες κρίσεις επιλογής των Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων της χώρας.

Παράλληλα δεκάδες υποψήφιοι Διευθυντές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να προσφύγουν  στα Διοικητικά Εφετεία για ακύρωση των πινάκων  αρκετών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η έκθεση της Βουλής για το πρακτικό των Συλλόγων Διδασκόντων, τη Συνέντευξη και τη διδακτική υπηρεσία των Σχολικών Συμβούλων

Α. Υπό το φως των αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας, η γνώμη, προκειμένου να μπορεί αυτή επιτρεπτώς να ληφθεί υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο, πρέπει να τεκμηριώνεται βάσει στοιχείων, ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα της κρίσης και να καθίσταται ελέγξιμη η ουσιαστική αποτίμηση του οικείου κριτηρίου.

Β. Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν αναφέρει τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη διατύπωση γνώμης επί των ερωτήσεων και δεν αποσαφηνίζει αν οι συνυπηρετούντες εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση στον φάκελο υποψηφιότητας των υποψηφίων ή σε άλλα σχετικά στοιχεία.

Τις παραπάνω παρατηρήσεις είχε κάνει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής λίγο πριν τη ψήφιση της διάταξης , βάσει της οποίας οι Σύλλογοι Διδασκόντων θα συντάσσουν πρακτικό   το οποίο περιέχει κρίση για κάθε υποψήφιο Διευθυντή του Σχολείου επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του οικείου κριτηρίου αξιολόγησης.

Συνέντευξη

Σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 3848/2010 προβλέπεται επίσης ότι η συνέντευξη των υποψηφίων διευθυντών «μαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας» η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής επισημαίνει:

1.  Δεν αποσαφηνίζεται αν θα αποτυπώνεται το περιεχόμενο της συνέντευξης στο οικείο πρακτικό, έστω κατά παραπομπή, ή αν θα αναφέρεται σε αυτό συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης με μνεία των ερωτήσεων και των απαντήσεων, όπως φαίνεται να απαιτεί η νομολογία του ΣτΕ (ΟλΣτΕ 711/2017, σκ. 10, «πρέπει να τηρείται πρακτικό στο οποίο να αναφέρεται, έστω συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνεντεύξεως με μνεία των ερω- τήσεων που υποβλήθηκαν από το αρμόδιο όργανο και των απαντήσεων που δόθηκαν από τους υποψήφιους»).

Αποτίμηση του κριτηρίου της διδακτικής υπηρεσίας

Σχετικά με την αποτίμηση του κριτηρίου της διδακτικής υπηρεσίας η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής επισημαίνει  ότι:

Α. Ενώ η διδακτική υπηρεσία κατ’ αρχήν αποτιμάται με μία (1) μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, ειδικά η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι. αποτιμάται συνολικά με κατ’ ανώτατο όριο μία (1) μονάδα. Κατά τούτο, επέρχεται δυσμενής διαφοροποίηση ως προς το ανώτατο όριο αναγνώρισης διδακτικής υπηρεσίας για την περίπτωση της διδακτικής υπηρεσίας σε Α.Ε.Ι., χωρίς να προκύπτει ο λόγος αυτής και, συνακόλουθα, η συμβατότητα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Β. Συναφώς επισημαίνεται ότι στον ανωτέρω επανακαθορισμό της κατηγορίας «διδακτικής υπηρεσίας» δεν περιλαμβάνονται κατηγορίες εκπαιδευτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζονται κατά το ισχύον δίκαιο, όπως η θητεία σχολικού συμβούλου (άρθρο 11 παρ. 7 ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε, «όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται … γ) η θητεία σχολικού συμβούλου» …).

Γ. Γεννάται κατά τούτο προβληματισμός εάν διά των προτεινόμενων ρυθμίσεων εξαντλούνται οι περιπτώσεις εκπαιδευτικής υπηρεσίας που εντάσσονται στην έννοια της διδακτικής υπηρεσίας, λαμβανομένης υπόψη της μείζονος σημασίας της διδακτικής υπηρεσίας, η οποία καταλαμβάνει όλο το εύρος της «υπηρεσιακής κατά- στασης», στην αποτίμηση του κριτηρίου της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας (δέκα μονάδες επί συνόλου δεκατριών ή κατά περίπτωση δεκατεσσάρων).

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *