34 Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων – Η Προκήρυξη

34 Προσλήψεις στο Δήμο Λαρισαίων – Η Προκήρυξη

Ο Δήμος Λαρισαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

7 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

3 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ [ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)]

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΦΟΡΤΩΤΗ)

10 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΨΥΚΤΙΚΩΝ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ -ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Η΄ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η΄ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Η΄ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η΄ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαρισαίων, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπ’ όψιν κας Τζιότζιου Σοφίας (τηλ. Επικοινωνίας: 2413-500342) και κας Ανδρέου Ελένης (τηλ επικοινωνίας: 2413500318. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *