35 προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο Δήμο Εύοσμου Κορδελιού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 35 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» κατά την περίοδο 2017 – 2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες) με ωρομίσθια αποζημίωση, με τις παρακάτω ειδικότητες:

Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ / ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 4

Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΑΕΡΟΒΙΚΗ 3
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 1
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 1
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ* 2
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΕΝΟΡΓΑΝΗ 2
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 1
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 4
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 1
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ 2
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 4

Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα TAE KWON DO 1
Πτυχιούχος φυσικής αγωγής με ειδικότητα ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2

Για τη λειτουργία των ειδικών προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιήσει ο φορέας (άσκηση καρδιοπαθών, άσκηση νεφροπαθών και άσκηση σε παιδιά με αυτισμό).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ 187200/13385/1259/891 με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων άθλησης για όλους» Φ.Ε.Κ. 1774/17-06-2016 τ. Β’)
• Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
• Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση
2) Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.

3) Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, Ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική ενότητα σύμφωνα με το ωράριο που θα του υποδειχθεί (Δημοτικές ενότητες Ευόσμου, Κορδελιού).
5) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

6) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7) Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
8) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος

9) Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως αναλυτικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
10) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής – Όροι πρόσληψης
Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9 παρ. 3 της αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ 187200/13385/1259/891 με θέμα «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων άθλησης για όλους» Φ.Ε.Κ. 1774/17-06-2016 τ. Β’). Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης ημερησίως των επιλεγέντων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής καθορίζεται ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τη ζήτηση των ωφελούμενων, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά. Επιλογή -Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 437/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης, στο Δημαρχείο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερολογιακών ημερών στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Κορδελιού Ευόσμου (Εθν. Αντίστασης 42). Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση τις εργάσιμες ημέρες στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κορδελιού Ευόσμου (Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 42, 3ος όροφος, Κορδελιό) από 18-10-2017 και για (10) δέκα ημέρες, έως και 27-10-2017, κατά τις ώρες 9:00′- 13:00′. (Πληροφορίες τηλ: 2310767659)

Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.Ε. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (www. Kordelio-evosmos.gr)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *