Έτοιμο το νομοσχέδιο για την ίδρυση της νέας ΑΔΙΠ

Με ενισχυμένες αρμοδιότητες η «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» που θα αντικαταστήσει την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) γίνεται το νέο ισχυρό αυτό όργανο που θα ρίχνει βάρος και θα προωθεί μια ανταγωνιστική Ανώτατη Παιδεία μέσα από εξωστρεφή προγράμματα σπουδών, διαφάνεια στην κατανομή χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων και διαρκή αξιολόγηση των Πανεπιστημίων.

Οι επιδόσεις των Πανεπιστημίων θα κρίνουν και τη χρηματοδότηση που θα λαμβάνουν. Μάλιστα συγκεκριμένο ποσοστό της χρηματοδότησης τους θα εξαρτάται από την αξιολόγηση.

H παρουσίαση του νομοσχεδίου για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έγινε σήμερα νωρίτερα από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων παρουσία του Υφυπουργού Βασίλη Διγαλάκη και του Γενικού Γραμματέα Απόστολου Δημητρόπουλου.

Η  ΕΘΑΑΕ έρχεται να αντικαταστήσει την περιορισμένη και προϋπάρχουσα Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Παράλληλα ανακοινώθηκε απελευθέρωση της έρευνας και δημιουργία ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας (ΕΛΚΕ).  Στο «μικροσκόπιο» της νέας αρχής θα βρεθούν ανάμεσα στα άλλα τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ τα οποία πλέον θα πρέπει να πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να τρέχουν. Την ίδια στιγμή τα προγράμματα σπουδών θα ενισχυθούν και με νέες κρίσιμες θεματικες όπως η ισότητα των φύλων κι η ηλεκτρονική μάθηση.

Αυτή θα είναι η δομή της ΕΘΑΑΕ

Η νέα δομή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης με αυξημένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας θα αποτελείται από:

(α) τον Πρόεδρο – Ο Πρόεδρος θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

(β) το Ανώτατο Συμβούλιο- Το Ανώτατο Συμβούλιο θα αποτελεί επιτελικό όργανο για τις μείζονες αποφάσεις αναδιάρθρωσης του ακαδημαϊκού χάρτη, του στρατηγικού σχεδιασμού και της χρηματοδότησης των ΑΕΙ. Θα συμμετέχουν Καθηγητές α’ βαθμίδας από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα Μέλη του θα επιλέγονται από τριμελές Συμβούλιο Επιλογής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο Καθηγητές α’ βαθμίδας, μετά από δημόσια προκήρυξη.

(γ) το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης – Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης θα αποτελεί εκτελεστικό όργανο που αξιολογεί και πιστοποιεί τα ΑΕΙ και τα προγράμματα σπουδών. Θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι Καθηγητές α’ βαθμίδας ανά γνωστικό αντικείμενο καθώς και εκπρόσωποι φοιτητών και κοινωνικών εταίρων. Τα Μέλη του θα επιλέγονται από τριμελές Συμβούλιο Επιλογής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και δύο Καθηγητές α’ βαθμίδας, ανά γνωστικό αντικείμενο, μετά από δημόσια προκήρυξη.

(δ) τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος επίσης θα επιλέγεται από τριμελές Συμβούλιο Επιλογής, αποτελούμενο από Μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου, μετά από δημόσια προκήρυξη.

Οι ενισχυμένες αρμοδιότητες της αρχής

Οι αρμοδιότητες της ΕΘΑΑΕ ενισχύονται στα τρία ακόλουθα πεδία:

α) στρατηγικό σχεδιασμό

β) χρηματοδότηση

γ) αξιολόγηση

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΘΑΑΕ θα εισηγείται στον Υπουργό: το πρόγραμμα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, την κατανομή του ετήσιου προϋπολογισμού επιχορήγησης στα ΑΕΙ.

Ακόμα: την κατανομή 20% της χρηματοδότησης αυτής μέσω αξιολόγησης (υλοποίηση για πρώτη φορά performance-based funding και παροχή κινήτρων στα ΑΕΙ να βελτιωθούν σε στόχους που τα ίδια επιλέγουν, στο πλαίσιο της αυτονομίας τους, π.χ. ποιότητα εκπαίδευσης, ερευνητική δραστηριότητα, δράσεις εξωστρέφειας.  Θα εισηγείται επίσης: τις προγραμματικές συμφωνίες Υπουργείου και ΑΕΙ

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης: αξιολογεί τα ΑΕΙ και το εάν πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου, αξιολογεί τις ερευνητικές μονάδες εντός ΑΕΙ.

Ακόμα: πιστοποιεί την ποιότητα: των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ, των προγραμμάτων σπουδών (εκ των προτέρων για τα μελλοντικά & εκ των υστέρων για τα ήδη ιδρυθέντα) ενώ διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των ΑΕΙ (π.χ. στρατηγική διεθνοποίησης, ισότητα των φύλων, πρόσβαση ΑμεΑ)

Καινοτομίες και βήματα μπροστά

Προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό της χρηματοδότησης να εξαρτάται από την αξιολόγηση

Πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών πριν την έναρξη της λειτουργίας τους

Εξετάζεται αν τα ΑΕΙ πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ΄ κύκλου

Εντάσσονται θεματικές και συγκριτικές αξιολογήσεις των Ιδρυμάτων σε κρίσιμα πεδία, π.χ. ισότητα των φύλων, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, ηλεκτρονική μάθηση, εξωστρέφεια

Προβλέπεται αυτοτελής αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων των ΑΕΙ.

Απελευθέρωση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Απελευθερώνεται η έρευνα και σταματλα η απώλεια  ερευνητικών πόρων.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, επιδιώκεται η αποφυγή των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων του υφιστάμενου πλαισίου και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία των ΕΛΚΕ αυξάνοντας ταυτόχρονα τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Ενδεικτικά προβλέπεται: Ο προϋπολογισμός του έργου/προγράμματος καθίσταται πλέον αυτοτελής και διακριτός σε σχέση με τον προϋπολογισμό των υπόλοιπων έργων.

Για τα πολυετή έργα συντάσσεται πλέον συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός χωρίς επιμέρους κατανομή των κονδυλίων στα έτη.

Οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των έργων γίνονται απολογιστικά ανά τρίμηνο και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ανά μήνα, χωρίς να επιβαρύνονται οι ερευνητές.

Για τη νόμιμη εκτέλεση μιας δαπάνης δεν απαιτείται έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Οι δαπάνες είναι νόμιμες εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του συνόλου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ενός έργου/προγράμματος και όχι εντός των ορίων κάθε επιμέρους κατηγορίας δαπάνης.

Προκαταβολές για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών θα μπορούν να καταβάλλονται σε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής, και όχι υποχρεωτικά μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *