Ανακλήθηκε διορισμός εκπαιδευτικού – του 2006-διότι “εν γνώσει του, προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως τον μη νόμιμο διορισμό του”

Με απόφαση που υπέγραψε ο υποργλος Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου ανακαλείται ο διορισμός του …, ως μόνιμου εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ,  , επειδή, σύμφωνα με τη σχετική απόαφση “εν γνώσει του, προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως τον μη νόμιμο διορισμό του.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω εκπαιδευτικός, σύμφωνα με την ανακληθείσα υπουργική απόφαση,  κατέθεσε τ πράξη αναγώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., βάσει της οποίας οι τίτλοι σπουδών του («Bachelor of Engineering» «Postgraduate Diploma» και «Master of Science») αναγνωρίζονται «συνεκτιμώμενοι ως δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ισότιμο και αντίστοιχο προς τα απονεμόμενα από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»,.

Ωστόσο , όπως αναφέρει η απόφαση του υπουργού Παιδείας, σύμφωνα με το … έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, δεν επιβεβαιώνεται η ακρίβεια του περιεχομένου της ως άνω Πράξης, δεδομένου ότι με ταυτάριθμη πράξη, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομά του και τηρείται στο αρχείο του αρμόδιου φορέα, οι ως άνω τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται «συνεκτιμώμενοι ως δίπλωμα ισότιμο προς τα απονεμόμενα από το Ε.Μ.Π., με δυνατότητα αντιστοιχίας προς τα χορηγούμενα από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών των ελληνικών Α.Ε.Ι.μετά από συμπληρωματική εξέταση σε τρία μαθήματα».

Ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός είχε διοριστεί το 2006.

Πηγή

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*