ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Καρπάθου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη – Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Διεύθυνσης του Δήμου Καρπάθου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΑΣΕΠ ο δήμος Καρπάθου ανακοίνωσε την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δήμου :

α) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος 

β) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Ως προϊστάμενοι Δ/νσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ εφόσον: α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Δ/νσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ή κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών , κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτό. γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό αυτό.

2. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων
οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας υπάλληλος στον οποίο: – έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει. – Υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός ενός έτους (1) από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων – Διανύει δοκιμαστική υπηρεσία – Τελεί σε διαθεσιμότητα – Τελεί σε αργία – Έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 παρ.1 του Ν3584/2007 αδικήματα – Υπάλληλος που είναι αξιολογητής και υπαιτίως δεν εκπληρώνει την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων του, δεν δύνανται να συμμετέχει σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων,

3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον Δήμο εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου και της προκήρυξης.

4. Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και του ΑΣΕΠ. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που ανήκει οργανικά στο Δήμο με κάθε πρόσφορο τρόπο.

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

6. Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και λήγει στις 27/10/2017. Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*