Οδηγίες για τις αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την αποστολή των αιτήσεων μετάταξης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ν.4440/2016), εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τις οποίες:

Α. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4440/2016 (224/Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» : «Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύναται να μεταταγούν ή να αποσπαστούν σε φορείς της παραγράφου 1 μόνο μέσω του ΕΣΚ, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.»

Β. Όπως προκύπτει από τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Ν.4440/2016, το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε 3 (τρεις) κύκλους κατ’ έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη θέσεων με απόσπαση σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

Γ.  Ο πίνακας των προσφερόμενων θέσεων προς πλήρωση δημοσιοποιείται την 1η Φεβρουαρίου για τον α’ κύκλο, την 1η Ιουνίου για τον β’ κύκλο και την 1η Οκτωβρίου για τον γ’ κύκλο, εκτός κι αν άλλως προβλεφτεί, όπως στην παρούσα φάση, πρώτη εφαρμογή των διατάξεων κινητικότητας. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για μετάταξη ή απόσπαση σε φορείς του Δημοσίου να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα https://apografi.gov.gr.

Δ. Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύσσονται, υποβάλλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» (https://hr.apografi.gov.gr), εντός 15 ημερών από την ανάρτησή τους στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική εφαρμογή.

Ε. Ταυτόχρονα, υποβάλλουν αίτηση και προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Γ’ Κινητικότητας, μέσω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά, αναφέροντας τη θέση για την οποία υπέβαλαν αίτηση καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου (στο ηλεκτρονικό σύστημα αναφέρεται ως κωδικός υποβολής) τον οποίο έλαβαν, αιτούμενοι την αποδέσμευσή τους από την άσκηση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων.

Ζ. Στη συνέχεια, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ ́ Κινητικότητας, μόνο με email στο protocol@minedu.gov.gr και όχι ταχυδρομικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του εκπαιδευτικού

2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση που είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ ή είναι απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Διετούς φοιτήσεως χωρίς εξομοίωση ή κατώτερης βαθμίδας, όπου θα δηλώνει ότι συναινεί να μεταταχθεί σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας βάσει του Ν. 4310/2014, αρ. 80 (ΦΕΚ 258/ΤΑ/08-12-2014).

3) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων

4) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο να είναι πλήρες και να προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός έχει συμπληρωμένη διετία από την ημερομηνία διορισμού ή από προηγούμενη μετάταξή του. Επιπλέον, να αναφέρονται και οι εκπαιδευτικές άδειες και οι άδειες άνευ αποδοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση να αναφέρεται ρητά.

5) Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικού.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *