Ποινή παύσης οκτώ (8) μηνών σε υπάλληλο Πανεπιστημίου για την αλλαγή του βαθμού απολυτηρίου

Ένσταση κατά απόφασης Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης οκτώ (8) μηνών με πλήρη στέρηση των αποδοχών σε υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού – Λογιστικού, της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου ΧΧΧ, άσκησε το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Η εγκαλούμενη υπάλληλος παραπέμφθηκε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου ΧΧΧ για το αποδιδόμενο σε αυτήν πειθαρχικό παράπτωμα «της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφορά εντός υπηρεσίας», όπως ορίζεται στο εδάφιο ε ́ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α ́/2007) «Υπαλληλικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις όμοιες του άρθρου 6 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης,  όπως προκύπτει από το σύνολο του σχηματισθέντος πειθαρχικού φακέλου, από την πορισματική έκθεση της διενεργηθείσας ΕΔΕ, την έγγραφη απολογία, καθώς και την αυτοπρόσωπη παράσταση της εγκαλούμενης υπαλλήλου ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλλά και το σύνολο του πειθαρχικού φακέλου:

α) Η εγκαλούμενη υπάλληλος σε αδιευκρίνιστη ημερομηνία εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, προέβη στη νόθευση του αντιγράφου του απολυτηρίου της από το Γενικό Λύκειο ΧΧΧ, με σκοπό να παραπλανήσει άλλον με τη χρήση του, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες.

Ακολούθως δε στις 26-10-2013, έκανε χρήση του ανωτέρω πλαστού εγγράφου. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι προέβη στην αλλοίωση, στις οικείες θέσεις του εν λόγω εγγράφου, ολογράφως και αριθμητικώς, τόσο της τελικής βαθμολογίας της, από (13 και 5/11) σε (18 και 5/11), όσο και των βαθμολογιών των επιμέρους μαθημάτων, με σκοπό να παραπλανήσει τους αρμοδίους υπαλλήλους για την καταγραφή και διασταύρωση στοιχείων των υπαλλήλων, προκειμένου να συνταχθούν οι πίνακες Αξιολόγησης – Διαθεσιμότητας, έκαστου κλάδου και ειδικότητας, ως προς τη σειρά κατάταξης στον οικείο πίνακα, η οποία καθορίζεται εν προκειμένω κατά κύριο λόγο από το βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου. Εν συνεχεία, προέβη στη χρήση του ανωτέρω πλαστογραφημένου εγγράφου, κατά την απογραφή της στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ, προσκομίζοντάς το, δια της αδελφής της, στις 26-10-2013, επικυρωμένο μάλιστα «βάσει του πρωτοτύπου» από δικηγόρο (στις 15-10-2013).

β) Επέρριψε την ευθύνη για την αλλοίωση του απολυτηρίου του Λυκείου της στους συναδέλφους της, που υπηρετούσαν μαζί της στη Διεύθυνση Διοικητικού του Πανεπιστημίου ΧΧΧ, ισχυριζόμενη για τη χρήση του πλαστού απολυτηρίου Λυκείου ότι δεν πρόλαβε να ελέγξει τα έγγραφα που της παρέδωσαν από την Υπηρεσία, πριν τα παραδώσει στον Δικηγόρο της, ο οποίος και προέβη στην απογραφή της.

Ο ισχυρισμός της αυτός παρέμεινε αναπόδεικτος, όπως αναφέρεται στην έκθεση των Επιθεωρητών.

γ) Επέρριψε ευθύνη στον υπάλληλο που προέβη στην επικύρωση του απολυτηρίου της, διότι αυτός αρκέστηκε στο αντίγραφο του απολυτηρίου που βρισκόταν στο φάκελό της και δε ζήτησε επικυρωμένο αντίγραφο από το Λύκειό της.

Ο ισχυρισμός της αυτός δεν κρίθηκε πειστικός, όπως αναφέρεται στην έκθεση των Επιθεωρητών.

δ) Με τη χρήση του νοθευμένου απολυτηρίου Λυκείου, συγκέντρωσε στον «Πίνακα Κατάταξης Προσωπικού κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, για την επιλογή προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα», συνολική βαθμολογία 55,45 μονάδων, ενώ με τη χρήση του γνησίου απολυτηρίου Λυκείου, συγκέντρωσε βαθμολογία 32,45 μονάδων.

Σύμφωνα με το αρ. 12/17-01-2014 πρακτικό – απόφαση του Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου ΧΧΧ, με το οποίο προσδιορίστηκαν οι δέκα υπάλληλοι του τμήματος ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, των οποίων οι θέσεις καταργήθηκαν (με κριτήριο της φθίνουσας σειράς βαθμολογίας), η εγκαλούμενη καταλάμβανε, με τη χρήση του νοθευμένου απολυτηρίου την έβδομη (7η) θέση από τους 34, ενώ με τη χρήση του γνησίου την εικοστή δεύτερη (22η) θέση από τους 34.

ε) Ο ισχυρισμός της ότι δεν είχε συμφέρον να προβεί στη νόθευση του απολυτηρίου της, δεδομένου ότι, ακόμη και με το γνήσιο απολυτήριό της, δε συμπεριλαμβανόταν στους 10 τελευταίους υπαλλήλους, των οποίων η θέση καταργήθηκε, αλυσιτελώς προβάλλεται, δεδομένου ότι κατά τον χρόνο τελέσεως του ανωτέρω πειθαρχικού παραπτώματος, ουδείς γνώριζε τον ακριβή αριθμό των καταργούμενων θέσεων.

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *