Προκήρυξη 10 Θέσεων Δικαστικών Λειτουργών

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων δικαστικών λειτουργών Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων στο βαθμό του Παρέδρου.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα από 29-5-2018 βάσει αναλυτικού προγράμματος που θα καταρτιστεί και θα γνωστοποιηθεί καταλλήλως από τον Πρόεδρο της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, περιλαμβάνει δε γραπτή και προφορική εξέταση στα παρακάτω μαθήματα :

 

α.      Ποινικό Δίκαιο,

 

β.      Ποινική Δικονομία,

 

γ. Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο (Ουσιαστικό – Δικονομικό) και Κανονισμό Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (π.δ  21/2002, ΦΕΚ 12/25-1-2002 τ. Α΄),

 

δ.      Αστικό Δίκαιο,

 

ε.       Συνταγματικό Δίκαιο,

 

στ.     Διοικητικό Δίκαιο,

 

ζ.          Ξένες γλώσσες (προαιρετικά σε μία ή περισσότερες από τις γλώσσες

Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική).

 

Η ανάπτυξη των θεμάτων κατά τη γραπτή εξέταση στα νομικά μαθήματα γίνεται είτε με την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, υπό τύπο δικαστικής απόφασης ή βουλεύματος, είτε με τη μορφή έκθεσης, με στυλό διαρκείας κυανού χρώματος. Εφόσον έχουν τεθεί μόνο πρακτικά θέματα, επιτρέπεται η χρήση νομικών κωδίκων χωρίς σχόλια. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα συνίσταται σε γραφή καθ’ υπαγόρευση κειμένου 20 έως 30 στίχων από νομικό σύγγραμμα της αντίστοιχης γλώσσας και μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα.

 

 1.          Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται :

 

α. Δικαστικοί λειτουργοί,

 

β. Δικηγόροι που έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο δικηγορία,

 

γ. Όσοι έχουν διατελέσει δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί για ένα

τουλάχιστον χρόνο,

 

δ. Πτυχιούχοι νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικών ή πολιτικών επιστημών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος των ιδίων επιστημών που απονέμεται από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις,

 

ε. Κάτοχοι πτυχίου αμφοτέρων των τμημάτων της Νομικής Σχολής

(πολιτικού και νομικού), εφόσον τουλάχιστον το ένα από τα πτυχία αυτά έχουν λάβει με βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και,

 

στ. Στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς και οι κάθε βαθμού δημόσιοι υπάλληλοι, αφού συμπληρώσουν δύο χρόνια υπηρεσίας μετά τη λήψη πτυχίου νομικού τμήματος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ένα χρόνο εφ’ όσον έχουν τριετή συνολική υπηρεσία δικαστικού γραμματέως ή δημοσίου υπαλλήλου, αντίστοιχα.

 

 1.          Προσόντα .

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίσης τα παρακάτω προσόντα :

 

α. Να είναι Έλληνες το γένος και να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Έλληνας το γένος που δεν έχει την ελληνική Ιθαγένεια είναι δυνατό να διοριστεί δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόμους.

 

β. Να έχουν συμπληρώσει το 27ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται εκείνη που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από την ημέρα της γέννησης. Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη, ως ημέρα γέννησης λαμβάνεται η 30η Ιουνίου του έτους γέννησης. Τότε το έτος γέννησης αποδεικνύεται από τα σχετικά μητρώα του οικείου Δήμου. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί η χρονικά προγενέστερη, ενώ δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές, δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

γ. Να έχουν το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζει σε δικαστικό λειτουργό. Για το ήθος και το χαρακτήρα του υποψηφίου αποφαίνεται, με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στο γραμματέα του οικείου δικαστηρίου, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 11 :

 • Το δικαστικό συμβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του, που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων, εάν είναι δικηγόρος, πτυχιούχος των περιπτώσεων δ’ και ε’ της παραγράφου 4 ή δημόσιος υπάλληλος. Για την εξέταση του ήθους του δημοσίου υπαλλήλου, το δικαστικό συμβούλιο μπορεί να λάβει γνώση των ατομικών εγγράφων του που τηρούνται στην υπηρεσία του.
 • Το δικαστικό συμβούλιο του στρατιωτικού δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο στρατιωτικός δικαστικός γραμματέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σε αυτό.

Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι θετική ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψηφίων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται από το συμβούλιο υποχρεωτικά στο συμβούλιο εφετών ή στο συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αντίστοιχα.

 

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι, πλην των στρατιωτικών δικαστικών γραμματέων, να έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους υποχρέωση ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτή.

 

 1.          Κωλύματα .

Δεν μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, ούτε να διοριστεί :

 

α. Εκείνος που δεν είναι γραμμένος στα μητρώα αρρένων προκειμένου για άνδρα ή στα δημοτολόγια, προκειμένου για γυναίκα.

 

β. Εκείνος που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, με αμετάκλητη καταδίκη και μετά τη λήξη του χρόνου στερήσεως.

 

γ. Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για έγκλημα δόλου.

 

δ. Εκείνος που καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα 372, 373, 374 ΠΚ), ζωοκλοπή (471 ΠΚ), απάτη (άρθρα 386, 386α ΠΚ), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 ΠΚ), εκβίαση (άρθρο 385 ΠΚ), πλαστογραφία (άρθρο 216 ΠΚ), πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 ΠΚ), πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (άρθρο 218 ΠΚ), ψευδή βεβαίωση και νόθευση (άρθρο 242 ΠΚ), προσβολή συμβόλων του ελληνικού κράτους (άρθρο 181 ΠΚ), ψευδορκία και ψευδή ανώμοτη κατάθεση (άρθρα 224, 225 ΠΚ), παραπλάνηση σε ψευδορκία (άρθρο 228 ΠΚ), ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 ΠΚ), απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 ΠΚ), απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ), δωροληψία, δωροδοκία (άρθρα 235, 236, 237 ΠΚ), καταπίεση (άρθρο 244 ΠΚ), παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ), συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 ΠΚ), υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 ΠΚ), υπεξαγωγή εγγράφου (άρθρο 222 ΠΚ), παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 ΠΚ), έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως 353 ΠΚ), παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνομιλίας (άρθρα 370Α, 370Β, 370Γ ΠΚ), παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών κλπ, τυχερών παιχνιδιών, εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, καθώς και για τα υπό του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ΣΠΚ) προβλεπόμενα στρατιωτικά εγκλήματα της ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής της σημαίας ή του στρατού, δυσφήμησης ανωτέρου, κλοπής ή υπεξαίρεσης στρατιωτικών πραγμάτων και πλαστογραφίας.

 

ε. Εκείνος που έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (δικαστική συμπαράσταση).

 

στ.          Εκείνος που έχει παυθεί οριστικώς από θέση δικαστικού λειτουργού,

δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου   του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

 

ζ. Εκείνος που έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης ή για πειθαρχικούς λόγους.

 

η. Εκείνος ο οποίος δεν έχει το ήθος και το χαρακτήρα που αρμόζει σε δικαστικό λειτουργό για τη διαπίστωση των οποίων αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου :

 • Το Δικαστικό Συμβούλιο του Πρωτοδικείου του τόπου της κατοικίας του, που συγκροτείται κατά τις διατάξεις του οργανισμού των δικαστηρίων, εάν είναι δικηγόρος, πτυχιούχος ή δημόσιος υπάλληλος,
 • Το Δικαστικό Συμβούλιο του Στρατιωτικού Δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο Στρατιωτικός Δικαστικός Γραμματέας ή στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται η υπηρεσία εκείνου που δεν υπηρετεί σ’ αυτό. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι θετική ή ομόφωνη, το θέμα του ήθους των συγκεκριμένων υποψηφίων δικαστικών λειτουργών παραπέμπεται από το Συμβούλιο υποχρεωτικά στο Συμβούλιο Εφετών ή στο Συμβούλιο του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, αντίστοιχα.

 

θ. Εκείνος που έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην  περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 ή για κακούργημα, καθώς και εκείνος που έχει καταδικασθεί με οριστική απόφαση για ένα απ’ αυτά τα εγκλήματα. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

 

ι. Εκείνος που δεν είναι αρτιμελής και υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η εξέταση της υγείας των υποψηφίων δικαστικών λειτουργών γίνεται με τη διαδικασία που καθορίζεται στις παραγράφους 18, 19 και 20.

 

 1. Η παραγραφή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παρ.6 ή κακουργήματος δεν αίρει το κώλυμα, εφόσον ο υποψήφιος έχει παραπεμφθεί αμετακλήτως στο ακροατήριο. Επίσης δεν αίρουν το κώλυμα η αποκατάσταση, η χάρη και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής.

 

 1. Η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών της απόφασης για ένα από τα εγκλήματα της παραγράφου 6 δεν αίρει το κώλυμα.

 

 1. Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού.

 

 1. Τα κωλύματα της παραγράφου 6 πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού και κατά το χρόνο του διορισμού.

 

 

 1. Ως χρόνος έναρξης του διαγωνισμού θεωρείται η πρώτη ημέρα μετά τη λήξη

της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και συγκεκριμένα η  20 Απρ 2018, σύμφωνα με την παρ.15.

 

 1. Δικαιολογητικά .

Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν αίτηση, επισυνάπτοντας, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α. Οι δικαστικοί λειτουργοί :

 • Πιστοποιητικό του      αρμοδίου        Δημάρχου,     με        επικολλημένη φωτογραφία τους, θεωρημένη από την αρχή έκδοσης, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία τους (ημερομηνία και έτος γέννησης).
 • Βεβαίωση του προϊσταμένου του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετούν, ότι είναι διορισμένοι και υπηρετούν ως δικαστικοί λειτουργοί.
 • Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται αν εκκρεμεί ή όχι σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 6.
 • Πιστοποιητικά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και Εφετών των τόπων γεννήσεως και μονίμου κατοικίας τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για κάποιο από τα εγκλήματα της παραγράφου 6.
 • Πιστοποιητικό της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι άνδρες έχουν εκπληρώσει την στρατιωτική τους υποχρέωση ή έχουν απαλλαγεί νομίμως  από αυτή.

β. Οι δικηγόροι :

 • Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου ότι είναι γραμμένοι στα μητρώα του και ασκούν το λειτούργημα του δικηγόρου για έναν τουλάχιστον χρόνο.
 • Πιστοποιητικό του      αρμοδίου        Δημάρχου,     με        επικολλημένη φωτογραφία τους, θεωρημένη από την αρχή έκδοσης, ότι είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων προκειμένου για άνδρες ή στα δημοτολόγια προκειμένου για γυναίκες, από το οποίο να προκύπτουν η ημερομηνία και το έτος γέννησης, ότι είναι Έλληνες το γένος, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
 • Βεβαίωση του γραμματέα του οικείου δικαστικού συμβουλίου ότι υπέβαλαν αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους και του χαρακτήρα, όπως ορίζεται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 5.
 • Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (3), (4), (5) και (6) του εδαφίου α΄ της παραγράφου αυτής.

 

γ. Όσοι έχουν διατελέσει δικαστικοί λειτουργοί ή δικηγόροι :

 • Βεβαίωση από     την      αρμόδια          Υπηρεσία       του      Υπουργείου Δικαιοσύνης ή από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, ότι άσκησαν το δικαστικό ή δικηγορικό λειτούργημα, αντίστοιχα, για έναν τουλάχιστον χρόνο.
 • Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (2), (3) και (4) του εδαφίου β΄ της παραγράφου αυτής.

 

δ. Οι πτυχιούχοι των εδαφίων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4 :

 • Επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των διδακτορικών ή μεταπτυχιακών διπλωμάτων τους. Στα διδακτορικά ή μεταπτυχιακά διπλώματα ή σε συνημμένη προς αυτά βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, θα αναφέρεται ότι αυτά απονεμήθηκαν από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μετά από παρακολούθηση τουλάχιστον ενός έτους μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξετάσεις. Για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής θα επισυνάπτεται βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής αρχής ότι αυτά είναι ισότιμα προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
 • Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (2), (3) και (4) του εδαφίου β΄ της παραγράφου αυτής.

 

ε. Οι στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς :

 • Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (1), (3), (4) και (5) του εδαφίου α΄ και στοιχείου (3) του εδαφίου β΄ της παραγράφου αυτής.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ή πιστοποιητικό του οικείου ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο να προκύπτει η λήψη αυτού.
 • Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους ως δικαστικών γραμματέων.
 • Πλήρες αντίγραφο Φύλλου Μητρώου, το οποίο, μετά από αίτησή τους, η Υπηρεσία τους υποβάλλει απευθείας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

 

στ.     Οι δημόσιοι υπάλληλοι :

 • Βεβαίωση από την Υπηρεσία τους ότι είναι διορισμένοι ως δημόσιοι υπάλληλοι, από την οποία να προκύπτει και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας τους ως δημοσίων υπαλλήλων.
 • Αντίγραφο του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο διορισμός τους ως δημοσίων υπαλλήλων.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ή πιστοποιητικό του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος από το οποίο να προκύπτει η ακριβής χρονολογία λήψης αυτού.
 • Τα δικαιολογητικά των στοιχείων (2), (3) και (4) του εδαφίου β΄ της παραγράφου αυτής.

 

 1. Όσοι από τους υποψηφίους διανύουν το 27ο ή το 35ο έτος της ηλικίας τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως.

 

 1. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πλήρη, κανονικά συντεταγμένα και νομίμως χαρτοσημασμένα (όπου αυτό απαιτείται) άλλως απορρίπτονται ως άκυρα. Αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 12α΄ (3) και (5), πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής τους.

 

 

 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να περιέλθουν με συστημένη επιστολή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, Στρατόπεδο Παπάγου, Λεωφ. Μεσογείων 227-231 (ΣΤΓ 1020) ΤΚ 15561 Χολαργός Αθήνα (τηλ. 2106598528, 210 6598567), μέχρι και την 19-4-2018. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισμό.

 

 

 1. Η απόφαση του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 5 αποστέλλεται στην υπηρεσία της παραγράφου 15 από το γραμματέα του οικείου δικαστηρίου, ενώ τα δικαιολογητικά των παραγράφων 12α΄ (3) και (5) υποβάλλονται μετά το διαγωνισμό και μόνο από αυτούς που θα κληθούν για διορισμό.

 

 1. Έλεγχος δικαιολογητικών .

Η από το άρθρο 7 του π.δ. 390/1997 προβλεπόμενη επιτροπή θα προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων και θα συντάξει πίνακες αποδοχής και απόρριψης αυτών, οι οποίοι μετά την κύρωσή τους από τον ΥΕΘΑ, θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Πέτρου Ράλλη 1 – Ρουφ) και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (www.mod.mil.gr).

 

 1. Οι υποψήφιοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με την απόφαση της παραπάνω επιτροπής, θα παραπεμφθούν με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία θα εκδοθεί εντός του πρώτου πενθημέρου του Μαϊου 2018, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου (Πέτρου Ράλλη 1 – Ρουφ) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ, ενώπιον της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ), για την εξέταση της σωματικής τους ικανότητας σύμφωνα με το περί κρίσεως της σωματικής ικανότητας των στρατιωτικών διάταγμα (ΠΔ 11/2014 ΦΕΚ Α΄17/27-1-2014 όπως αυτό ισχύει σήμερα) με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου. Οι υποψήφιοι που δεν παρουσιάζονται εγκαίρως για εξετάσεις αποκλείονται από το διαγωνισμό.

 

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα δέκα επτά δέκατα (17/10) και στους δύο οφθαλμούς αθροιστικά, μετά από διόρθωση με κλασσικά γυαλιά σφαιρικά μεν όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) διοπτριών, κυλινδρικά δε όχι μεγαλύτερη των τριών (3) διοπτριών. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το αριθμητικό άθροισμα των φακών (σφαίρα συν κύλινδρος), το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό πέντε (5). Η οπτική οξύτητα που υπάρχει χωρίς διόρθωση δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

 1. Οι παραπεμπόμενοι στην ΑΣΥΕ υποχρεούνται, στις ημερομηνίες που θα αναγράφονται στην ως άνω διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να παρουσιασθούν για υγειονομικές εξετάσεις στο 414 ΣΝΕΝ (Π. Πεντέλη, οδός Ταξιάρχου Βέλλιου αρ. 6, τηλ. 210-8041158 και 210-8031000) έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και μία

(1) φωτογραφία ταυτότητας (3Χ3 εκατοστά). Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν εσώκλειστες σε φάκελο, στο εξωτερικό μέρος του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, τις παρακάτω εργαστηριακές εξετάσεις συνοδευόμενες από γνωμάτευση ιατρού (ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) ή ιδιώτη ιατρού θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον οικείο ιατρικό σύλλογο:

α. Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη, τρανσαμινάσες, αιμοσφαιρίνη και γενική ούρων

β. Ακτινογραφία θώρακα FACE.

γ.Ηλεκτροκαρδιογράφημα

δ. Οφθαλμολογική εξέταση με καταγραφή της οπτικής οξύτητας και του βαθμού διαθλαστικής ανωμαλίας εκάστου οφθαλμού, την ύπαρξη ή μη δυσχρωματοψίας και την ύπαρξη νοσήματος ή πάθησης

ε. Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση και ακοόγραμμα.  στ. Γυναικολογική  εξέταση (μόνο για υποψήφιες).

Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή σε ιδιώτες ιατρούς της χώρας με την προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιηθεί από 5-3-2018 και μεταγενέστερα και να έχουν ευκρινή ημερομηνία και σφραγίδα ιατρού. Λοιπές, επιπλέον και επαναληπτικές εξετάσεις, καθώς και οι μετρήσεις των σωματομετρικών στοιχείων, θα πραγματοποιηθούν στο 414 ΣΝΕΝ.

Μετά την ολοκλήρωση των υγειονομικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα παρουσιαστούν στην ΑΣΥΕ (401 ΓΣΝΑ, Κατεχάκη και Μεσογείων τηλ.210-7704770) για κρίση της σωματικής τους ικανότητας. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος που θα διαρκέσουν οι υγειονομικές εξετάσεις, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα  και ευθύνη της ΑΣΥΕ.

 

 1. Η ΑΣΥΕ υποβάλλει στο ΥΠΕΘΑ/Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ονομαστικές καταστάσεις καταλλήλων και ακαταλλήλων.

 

 1. Οι υποψήφιοι που είναι εν ενεργεία Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείς δεν υποβάλλονται σε υγειονομική εξέταση.

 

 1. Όσοι κριθούν κατάλληλοι από την ΑΣΥΕ, ως και οι Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείς που έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής, θα κληθούν να συμμετάσχουν στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις του διαγωνισμού, ο οποίος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 390/1997, με διαταγή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ όπου επίσης θα τοιχοκολληθεί και θα αναρτηθεί και το αναλυτικό πρόγραμμα διενεργείας του διαγωνισμού (ημερομηνίες και χώρος) που θα καταρτισθεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

 

 1. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο του διαγωνισμού κατά την καθορισμένη από το πρόγραμμα ημέρα και ώρα. Υποψήφιος που προσέρχεται μετά την εκφώνηση του θέματος αποκλείεται από την εξέταση του μαθήματος αυτού. Ο αποκλεισμός βεβαιώνεται με πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Οι προβλεπόμενοι από το π.δ 390/1997 πίνακες αποτελεσμάτων με τις βαθμολογίες, καθώς και οι πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων μετά την κύρωσή τους από τον ΥΕΘΑ, θα γνωστοποιούνται στους διαγωνιζόμενους με τοιχοκόλληση στο Αναθεωρητικό Δικαστήριο και θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ.

 

 1. Οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν οι εκ των υποψηφίων Στρατιωτικοί Δικαστικοί Γραμματείς να τους χορηγήσουν Φύλλο Πορείας ή Φύλλο Μεταβάσεως για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

 

 1. Πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό παρέχονται από τις Γραμματείες του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και τη Διεύθυνση Στρατιωτικής Δικαιοσύνης/ΥΠΕΘΑ (τηλ. 210-6598528, 210-6598567), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι πίνακες που θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ και θα ανακοινώνονται και τηλεφωνικά στα παραπάνω τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

 1. Η εγκύκλιος αυτή να δημοσιευθεί σε περίληψη με μέριμνα της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του ΥΠΕΘΑ σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στη Θεσσαλονίκη, να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου και να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ στο Διαδίκτυο.

 

 1. Οι αποδέκτες προς ενέργεια παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλες τις υπαγόμενες σε αυτούς Υπηρεσίες και οι δικηγορικοί σύλλογοι να ενημερώσουν σχετικά τα μέλη τους.

 

 

                                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

                                                       ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ        

                            

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *