Προσλήψεις 35 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Tο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης θα προσλάβει τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους ως Επικουρικό Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, και δώδεκα μηνών (12) για τις ειδικότητες Ιατρών, για τα Παραρτήματα:

 

Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου Κρήτης.

Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου Κρήτης.

Παράρτημα ΑΜΕΑ Ρεθύμνης Κρήτης.

Παράρτημα ΑΜΕΑ Χανίων Κρήτης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση του ενδιαφερομένου

Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.

Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται.

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986 περί μη κωλύματος κατά το άρθρο 8 του ΥπαλληλικούΚώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών προϋπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 του Νόμου 4052/2012.

Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερομένου στα μητρώα ανέργων ή επιδοτούμενων ανέργων.

Για τους πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίο διαμένουν νόμιμα (αποδεδειγμένα) εντός της Ελληνικής επικράτειας απαιτείται φωτοαντίγραφο (επικυρωμένο) της αδείας παραμονής και του Διαβατηρίου.

Η προκήρυξη ΕΔΩ

 

πηγή

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*