Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ 2008

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καλύψει το σύνολο των οργανικών θέσεων που ορίστηκαν με την ανωτέρω σχετική (1) εγκύκλιο-πρόσκληση για μόνιμο διορισμό, πρόκειται να προβεί εκ νέου σε συμπληρωματικό διορισμό εκπαιδευτικών, από τους πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού έτους 2008, οι οποίοι διατέθηκαν με αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ, για την αναπλήρωση ισάριθμων θέσεων διοριστέων, που παρέμειναν κενές, μετά την ολοκλήρωση των διορισμών, κατά τη σχετ. (2) εγκύκλιο.

Ειδικότερα, θα καλυφθούν σαράντα εννέα (49) κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ14.01, ΠΕ17.01, ΠΕ18.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ32, ΠΕ33 και ΠΕ60, όπως φαίνεται κατά περίπτωση στον πίνακα που ακολουθεί.

Καλούνται οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα υποψήφιοι (βλέπε συγκεκριμένα στο ΚΕΦ. Β΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ) να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση περιοχών προτίμησης για μόνιμο διορισμό. ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας 4 ΠΕ14.01-Ιατρών 1 ΠΕ18.33-Βρεφονηπιοκόμων 1 ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας 5 ΠΕ17.01-Πολιτικών Τοπογράφων 1 ΠΕ19-Πληροφορικής ΑΕΙ 14 ΠΕ09-Οικονομολόγων 6 ΠΕ18.01-Γραφικών Τεχνών 1 ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών 2 ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής 1 ΠΕ18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 ΠΕ33-Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 1 ΠΕ12.01-Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων 1 ΠΕ18.04-Αισθητικής 2 ΠΕ60-Νηπιαγωγών 2 ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών 3 ΠΕ18.10-Νοσηλευτικής 3

Στις ανωτέρω θέσεις συμπεριλαμβάνονται δύο (2) θέσεις από τον αρχικό πίνακα διοριστέων, λόγω μη αποδοχής διορισμού, κλάδων ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και ΠΕ18.04-Αισθητικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22 Νοεμβρίου μέχρι 28 Νοεμβρίου 2017. Δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης έχουν οι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες επιτυχόντων, οι οποίοι διατέθηκαν με σχετικές αποφάσεις Τμημάτων του ΑΣΕΠ, για την αναπλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, με τη σειρά που αναφέρονται σε αυτούς: ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ09-Οικονομολόγων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ33-Μεθοδολογίας Ιστορίας: υπ’αριθμ. 1053/30.8.2017 Απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών – Γ΄ Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7Ι9Δ6Η6-ΗΚΤ), όπως ανακλήθηκε εν μέρει για τον κλάδο ΠΕ13-Νομικών και Πολιτικών Επιστημών και διορθώθηκε για τον κλάδο ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας με την 1192/3.10.2017

Απόφαση του Ε΄ Τμήματος (ΑΔΑ: 6ΕΝΤ6Η6-1ΗΑ). ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας: υπ’αριθμ. 1053/30.8.2017 Απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών – Γ΄ Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7Ι9Δ6Η6-ΗΚΤ) και 1192/3.10.2017 Απόφαση του Ε΄ Τμήματος (ΑΔΑ: 6ΕΝΤ6Η6-1ΗΑ). ΠΕ12.01-Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων, ΠΕ17.01- Πολιτικών Τοπογράφων, ΠΕ18.02-Διοίκησης Επιχειρήσεων: υπ’αριθμ. 1052/30.8.2017 απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών – Β΄ Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: Ψ4Κ46Η6-ΓΒ0). ΠΕ14.01-Ιατρών, ΠΕ18.01-Γραφικών Τεχνών, ΠΕ18.04-Αισθητικής, ΠΕ18.10-Νοσηλευτικής, ΠΕ18.33-Βρεφονηπιοκόμων: υπ’αριθμ. 1035/28.8.2017 Απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών-Α΄Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: 7ΜΠ96Η6-2Σ9) και 1192/3.10.2017 Απόφαση του Ε΄ Τμήματος (ΑΔΑ: 6ΕΝΤ6Η6-1ΗΑ) για τον κλάδο ΠΕ18.10-Νοσηλευτικής. ΠΕ19-Πληροφορικής (ΑΕΙ): υπ’αριθμ. 1034/28.8.2017 Απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών-Α΄Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: ΨΚΠΩ6Η6-ΩΨΤ). ΠΕ60-Νηπιαγωγών: υπ’αριθμ. 1051/30-8-2017 απόφαση του 3ου Τμήματος Διακοπών-Β΄Σύνθεση του ΑΣΕΠ (ΑΔΑ: ΩΤΘΕ6Η6-ΣΛΖ).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού των άρθρων 8 (παρ. 1) και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), καθώς και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατέχουν θέση μόνιμου εκπαιδευτικού στην αλλοδαπή (περιπτ. α’ παρ.9 και περιπτ. β’ παρ.7 του άρθρου 15 του ν.1566/1985, ΦΕΚ 167 Α΄).

Οι διατάξεις παρατίθενται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της υπ’ αριθμ. 115151/Ε2/7-7-2017 (ΑΔΑ: 7ΤΕ44653ΠΣ-ΗΤΩ) εγκυκλίου-πρόσκλησης.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *