Τροπολογία για 18μηνες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς

Τροπολογία για 18μηνες προσλήψεις συμβασιούχων υπαλλήλων ΙΔΟΧ στην καθαριότητα υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων κατέθεσε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Βουλή

«Η καθαριότητα και η φύλαξη συνιστούν ανελαστικές ανάγκες των υπουργείων και εποπτευομένων φορέων», είπε μιλώντας πριν από λίγο στην Ολομέλεια η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη καλώντας το Σώμα να υπερψηφίσει την τροπολογία για τις προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ 18μηνης διάρκειας για την καθαριότητα και τη φύλαξη των υπουργείων και των εποπτευομένων από αυτά φορέων.

«Είναι γνωστό ότι το πλαίσιο που καθόρισε τις εργασιακές σχέσεις στο δημόσιο επί σειρά ετών, ήταν εξόχως προβληματικό και ειδικά στον τομέα καθαριότητας και φύλαξης η κατάσταση ήταν χαοτική. Έτσι αυτές οι συμβάσεις οι πολυκατακερματισμένες ήταν ένα καθεστώς ανασφάλειας για τους εργαζόμενους αλλά ταυτόχρονα και ένα προνομιακό πεδίο πελατειακών και ρουσφετολογικών διευθετήσεων», είπε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο και κάτω από ασφυκτικές δημοσιονομικές πιέσεις, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει με παρατάσεις, για ένα διάστημα τις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης.

Με την υπόψη τροπολογία, καθορίζεται το νομικό πλαίσιο σχετικά με την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των Υπουργείων, τ(ον εποπτευομένων από αυτά φορέων και των Ανεξαρτήτων Αρχών. Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής:

Επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδκοτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών χωρίς εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.

Προς τούτο, εκδίδεται κατόπιν έγκρισης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), προκήρυξη από τον οικείο φορέα, η οποία έχει το οριζόμενο περιεχόμενο και δημοσιεύεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (ιστοσελίδα αρμόδιου φορέα, εφημερίδες κ.λπ.).

Καθορίζεται ειδικότερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους υποψηφίους, αξιολόγησης αυτών από τον αρμόδιο φορέα, υποβολής ενστάσεων, πρόσληψης του προσο^πικού κ.λπ.. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. εκτελείται άμεσα από τους οικείους φορείς και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόληση τους έο)ς την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Παρέχεται η δυνατότητα στους προαναφερόμενους φορείς (Υπουργεία, εποπτευόμενοι από αυτά φορείς και Ανεξάρτητες Αρχές), να απασχολούν με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου, το προσωπικό που υπηρετούσε στους τομείς της καθαριότητας και φύλαξης κατά την 30-6-2017 έως την έκδοση των οικείων προσωρινών πινάκων κατάταξης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 15-5-2018. εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος (προάσπιση της δημόσιας υγείας, της υγιεινής και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς), σε περίπτωση που εκδώσουν προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού μέχρι την 31-1 -2018.

Η κατά τα ανωτέρω απασχόληση προσο)πικού δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (απαγόρευση διαδοχικών συμβάσεων και διάρκειας αυτών πέραν των 24 μηνών) και δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

Ορίζεται, επίσης, ότι οι προαναφερόμενοι φορείς, οι οποίοι για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, απασχόλησαν από την 30-6-2017 και μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, προκειμένου να καλύψουν επείγουσες ανάγκες, καταβάλλουν στους απασχοληθέντες αποζημίωση ανά ώρα απασχόλησης με βάση το ωρομίσθιο που προκύπτει σύμφο)να με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 για την αμοιβή του προσωπικού που απασχολείται στο δημόσιο τομέα με σύμβαση ι.δ.ο.χ.

Εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου οργάνου για τον αριθμό των ωρών απασχόλησης.

Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του ν.4354/2015 για την αμοιβή του απασχολούμενου στον δημόσιο τομέα προσοοπικού με σύμβασης ι.δ.ο.χ.

Οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 7 π.δ. 164/2004 και 21 παρ.5 ν.2190/1994) πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση μέχρι ενός έτους) δεν εφαρμόζονται για τα αρμόδια όργανα και τους προϊσταμένους των υπηρεσιών τ(ον προαναφερόμενων φορέων ως προς την απασχόληση του προσωπικού που υπάγεται στη ρύθμιση.
Χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί μετά την 30-6-2017 για την απασχόληση του εν λόγω προσοοπικού (καθαριότητας και φύλαξης) δεν αναζητούνται και συμψηφίζονται με τις αποζημκόσεις που καταβάλλονται σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις.

 

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *