Ψηφίστηκαν οι διατάξεις για ΙΝΕΔΙΒΙΜ, και παράταση θητείας μελών ΔΕΠΠΣ

Άλλες δυο διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας ψηφίστηκαν.  Με την πρώτη εξ αυτών παρατείνεται η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, ενώ η δεύτερη φέρνει αλλαγές στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Πιο αναλυτικά:

Άρθρο 15
Η θητεία των υπηρετούντων µελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, παρατείνεται έως την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης βάσει της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) και όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2018.

Άρθρο 16
1. Το άρθρο 3 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα όργανα διοίκησης του «Ιδρύµατος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι το Διοικητικό Συµβούλιο και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το «Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» διοικείται από επταµελές Διοικητικό Συµβούλιο προσώπων εγνωσµένου κύρους και διακριθέντων στο δηµόσιο βίο, µε σπουδές και εµπειρία συναφείς προς τους σκοπούς του ιδρύµατος, που ορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος. Ένα από τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο Ίδρυµα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο εργαζοµένων ή, εφόσον αυτός δεν υπάρχει, µε καθολική ψηφοφορία των εργαζοµένων στο ίδρυµα.»

3. Καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013.

4. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Εισηγητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για κάθε θέµα που συζητείται στο Δ.Σ..»

5. Η παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Το Δ.Σ. µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωµα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.»

6. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 7 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η κατανοµή των αρµοδιοτήτων του Προέδρου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και των υπηρεσιών του Ιδρύµατος.»

7. Η περίπτωση Α΄του άρθρου 10 του ν. 4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α) Επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης Περιλαµβάνει το Διοικητικό Συµβούλιο και τις αυτοτε-
λείς οργανωτικές µονάδες/ Συµβούλους που υπάγονται στο Διοικητικό Συµβούλιο. Οι αυτοτελείς οργανωτικές µονάδες – οργανωτικοί ρόλοι και οι Ειδικοί Σύµβουλοι του επιπέδου αυτού είναι:

Με υπαγωγή στο Διοικητικό Συµβούλιο:
– Νοµική Υπηρεσία (Επίπεδο Διεύθυνσης)
– Τµήµα Γραµµατείας Νοµικής Υπηρεσίας (Επίπεδο Τµήµατος, µε υπαγωγή στη Νοµική Υπηρεσία)
– Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου
– Τµήµα Γραµµατείας Διοικητικού Συµβουλίου (Επίπεδο Τµήµατος)
– Τµήµα Δηµοσιότητας και Προβολής (Επίπεδο Τµήµατος)
– Σύµβουλοι Διοίκησης
– Τµήµα Διαχείρισης Ποιότητας (Επίπεδο Τµήµατος)
– Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Επίπεδο Τµήµατος).»

8. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4115/2013, µετά τις λέξεις «µε απόφαση του Δ.Σ.» διαγράφονται οι λέξεις «,ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβούλου».

9. Καταργούνται τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.δ. 572/1970 (Α΄ 125), ενώ το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου προΐσταται των Υπηρεσιών του Ιδρύµατος και τις διευθύνει.»

10. Η παρ. 2 του άρθρου 3Α του ν.δ. 572/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στο ΕΙΝ υφίστανται επίσης αυτοτελείς υπηρεσίες:

α) υπαγόµενες απευθείας στον Πρόεδρο του Διοικητικού του Συµβουλίου, που είναι οι εξής: αα. Γραφείο Προέδρου, ββ. Τµήµα Γραµµατείας Διοικητικού Συµβουλίου, γγ. Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων και Τύπου και

β) Το Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται στο Διοικητικό Συµβούλιο.»

11. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3Γ του ν.δ. 572/1970, µετά τη φράση «που υπάγεται απευθείας», οι λέξεις «στον Διευθύνοντα Σύµβουλο» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «στο Διοικητικό Συµβούλιο».

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *