Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων με μισθό 4.384 ευρώ στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πτυχίο πανεπιστημιακών σπουδών τουλάχιστον τριών ετών, να γνωρίζουν καλά δύο ευρωπαϊκές γλώσσες και να είναι υπήκοοι της ΕΕ.

Η αίτηση υποψηφιότητας αποτελείται από δύο τμήματα, καθένα από τα οποία έχει τη δική του προθεσμία, όπως περιγράφεται παρακάτω. Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του πρώτου τμήματος της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους όρους:
1) Γενικοί όροι:
— Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ
— Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας
— Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των μελλοντικών καθηκόντων τους

2) Ειδικοί όροι — γλώσσες:

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (πολύ καλή γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/ european-language-levels-cefr.

Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:
— Γλώσσα 1: η γλώσσα που χρησιμοποιείται για κάποιες από τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
— Γλώσσα 2: γλώσσα που χρησιμοποιείται για το δεύτερο τμήμα της αίτησης, τη δοκιμασία εκτίμησης καταστάσεων, την άσκηση εισερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το κέντρο αξιολόγησης και την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, η EPSO προτίθεται να προτείνει ως γλώσσα 2 τις 5 γλώσσες που δηλώνονται συχνότερα από τους υποψηφίους σε επίπεδο B2 ή ανώτερο, στο πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς τους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών όπως περιγράφονται κατωτέρω.

Γιατί πρέπει να επιλέξω τη γλώσσα 2 από περιορισμένο αριθμό γλωσσών;

Για πρακτικούς και οργανωτικούς λόγους, δεν είναι εφικτό να προταθούν δοκιμασίες σε 24 γλώσσες σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού. Η μεθοδολογία του κέντρου αξιολόγησης προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ότι οι υποψήφιοι εργάζονται σε ομάδες και αξιολογούνται από μια κοινή επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από περιορισμένο αριθμό μελών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση μεταχείριση.
Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων κατά τη σύγκριση των υποψηφίων και τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητάς τους, η EPSO και η εξεταστική επιτροπή θα εργαστούν σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών επικοινωνίας.

Τέλος, οι προσπάθειες και οι πόροι που απαιτούνται για κάθε επιπλέον γλώσσα θα πρέπει να είναι ανάλογα με τον αριθμό των επιπλέον υποψηφίων που θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για τον διαγωνισμό εάν είχε προταθεί μια επιπρόσθετη γλώσσα.

Για τους λόγους αυτούς, η EPSO και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν ότι ως γλώσσα 2 μπορούν να προσφερθούν μέχρι 5 γλώσσες κατ’ ανώτατο όριο.

Για τους ίδιους λόγους, είναι εύλογος ο περιορισμός της γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση και των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις υποψηφιότητας, στη γλώσσα 2 που επέλεξε κάθε υποψήφιος.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Η αίτηση υποψηφιότητας αποτελείται από δύο τμήματα:
i) Το πρώτο τμήμα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι την προθεσμία εγγραφής που αναφέρεται στην παρούσα ανακοίνωση. Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτό το τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
Κατά τη συμπλήρωση αυτού του πρώτου τμήματος της αίτησης υποψηφιότητας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε το δικαίωμα συμμετοχής σας στον διαγωνισμό και να αναφέρετε το επίπεδο γνώσης σας σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ της οποίας κατέχετε τουλάχιστον βασικές γνώσεις ομιλίας και γραφής. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι, για να είναι επιλέξιμη η αίτησή σας, πρέπει να δηλώσετε τουλάχιστον 2 γλώσσες· τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο B2.
Λίγο μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, θα σας ανακοινωθούν οι 5 γλώσσες για τη δοκιμασία εκτίμησης καταστάσεων, την εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία και το κέντρο αξιολόγησης.

Επικυρώνοντας το πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι πληροίτε όλους τους όρους που αναφέρονται στην ενότητα «Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό».
ii) Αν, στο πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς σας, τουλάχιστον μία από τις γλώσσες που έχετε δηλώσει ότι κατέχετε σε επίπεδο B2 ή ανώτερο είναι μία από τις 5 γλώσσες που προτείνονται ως γλώσσα 2, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το δεύτερο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητας αποκλειστικά στη γλώσσα την οποία έχετε επιλέξει ως γλώσσα 2 (βλ. ενότητα «Ειδικοί όροι — γλώσσες»). Η πρόσκληση θα προβλέπει υποχρεωτική προθεσμία για τη συμπλήρωση αυτού του τμήματος. Εδώ θα κληθείτε να παράσχετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό (για παράδειγμα, διπλώματα ή επαγγελματική πείρα). Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε τη γλώσσα 1 και τη γλώσσα 2 από τις γλώσσες που έχετε ήδη δηλώσει στο πρώτο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς σας. Ως γλώσσα 1 μπορείτε να δηλώσετε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και ως γλώσσα 2 μπορείτε να δηλώσετε μία από τις 5 γλώσσες που προτείνονται. Εάν, ωστόσο, δεν έχετε δηλώσει καμία από τις 5 γλώσσες που προτείνονται, θα αποκλειστείτε από τον διαγωνισμό.
Μετά την επικύρωση του κάθε τμήματος της αίτησης υποψηφιότητάς σας, δεν μπορείτε πλέον να κάνετε καμία αλλαγή.
Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι έχετε ολοκληρώσει και επικυρώσει το πρώτο και δεύτερο τμήμα της αίτησής σας εντός των αντίστοιχων προθεσμιών.

2) Δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (MCQ) με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
Αν επικυρώσετε εμπρόθεσμα το δεύτερο τμήμα της αίτησης υποψηφιότητάς σας στη γλώσσα 2, θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε μια σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO.
Εάν δεν σας δοθούν αντίθετες οδηγίες, πρέπει να κλείσετε ημερομηνία για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ακολουθώντας τις οδηγίες που έχετε λάβει από την EPSO. Κατά κανόνα προτείνονται διάφορες ημερομηνίες και διαφορετικοί τόποι για τη συμμετοχή στις δοκιμασίες. Υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τις χρονικές περιόδους κράτησης ημερομηνίας και διενέργειας των δοκιμασιών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *