Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων (εγκύκλιοι…)

 

 

Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, συγκεντρώσαμε – για έβδομη συνεχόμενη σχολική χρονιά – τα νομοθετήματα και τις διατάξεις εκείνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ταυτόχρονα, αναρτούμε την απόφαση της ΔΟΕ  (2015) για τα “Εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.”, ώστε να γνωρίζουμε τις θέσεις του Κλάδου και να υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις μας.

Καλή σχολική χρονιά! (2017-2018)

Γιώργος Δημητρακόπουλοςλος

Πρόεδρος του Συλλόγου της Νίκαιας

 

(κάνε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και κατέβασε το σχετικό αρχείο)

Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)

Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β’ 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β’ 304/2003)

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/

Για την αναδιάρθρωση, εξορθολογισμό και διαχείριση της διδακτέας ύλης 

(Γλώσσα, Μαθηματικά, Κοινωνικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Ξένες Γλώσσες, Αισθητική Αγωγή, Φυσική Αγωγή), πατήστε εδώ

και για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών πατήστε εδώ

Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. ισχύει η

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3-9-2013 Υ.Α.

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο

Για τις εγγραφές στο Νηπιαγωγείο ισχύει το:

άρθρο 6 του Π.Δ. 79/2017

Για εγγραφές αλλοδαπών, αδήλωτων  νηπίων, μετακινούμενων…

πατήστε εδώ

Για τις εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο ισχύει το:

άρθρο 7 του Π.Δ. 79/2017

Για εγγραφές αλλοδαπών, αδήλωτων μαθητών, μετακινούμενων…

πατήστε εδώ

Για το Α.Δ.Υ.Μ. οι εγκύκλιοι:

α) του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015

β) του ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015

Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ

Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης  (παραμένει στο αρχείο του ιατρού)

Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι:

Αρ. Πρωτ. : Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/38848/17-6-2013

Αρ. Πρωτ.: οικ. 22238/28-6-2013

Αρ. Πρωτ. : οικ.23344/9-7-2013

Για τη λειτουργία του κυλικείου ισχύουν

η Υ.Α. αριθμ. 64321/Δ4/16-5-2008

η Υ.Α. αριθμ. 111526/Δ4/10-9-2010 (τροποποίηση της ανωτέρω)

και η νέα τροποποίηση Υ.Α. αριθμ. Φ2/1553/129578/Δ1/4-8-2016

Για τους κανόνες υγιεινής των κυλικείων ισχύουν:

η εγκύκλιος Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27-8-2013

και η τροποποίησή της Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605/17-10-2013

Για τη διάθεση προϊόντων από τα κυλικεία ισχύει η

αριθμ. 70776/4-7-2016, ΥΑ (άρθρο 4)

Για τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων στα κυλικεία ισχύει η

αριθ.πρωτ. Γ1β/Γ.Π/οίκ.70288/22-9-2016εγκύκλιος

Για τη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων της Π.Ε. ισχύει η

Φ.7/ΦΜ/143016/Δ1/31-8-2017,  εγκύκλιος

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου των Δ.Σ. (2017-18) ισχύει

η 71858/Δ1/3-5-2017, εγκύκλιος

το άρθρο 10 του Π.Δ. 79/2017

Για τις σχολικές δραστηριότητες 2017-2018 ισχύει η:

(εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου)

Για την Ευέλικτη Ζώνη 2017-2018 ισχύει η

(εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου)

Αναλογία αριθμού μαθητών ανά τμήμα

ισχύει η:

Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006

Για τη μείωση του αριθμού των μαθητών σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

πατήστε εδώ

και εδώ για τις οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 Ι. Ωρολόγια Προγράμματα για τα Δημοτικά σχολεία

Για τα τετραθέσια και άνω ισχύει η Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 Κεφ. Α, παρ. 1 του Π.Δ. 79/2017

Για τη σύνταξη και υποβολή του προγράμματος πατήστε εδώ

Για τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια ισχύει η

83939/Δ1/19-5-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1800Β)

Για την Παράλληλη Στήριξη ισχύουν:

87755 /Δ3/25-5-2017εγκύκλιος

163629/ΓΔ4/4-10-2016, εφαρμοστική του Ν. 4415/16, εγκύκλιος

έντυπο αίτησης γονέα

βεβαίωση φοίτησης μαθητή

Για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ 

ισχύουν:

ο Ν. 3879/10 (άρθρο 26, παρ. 1α και 1β)

η Φ1/79524/Δ1/15-5-2017, εγκύκλιος (οδηγίες για ίδρυση)

το σχέδιο πρακτικού

η υπεύθυνη δήλωση γονέα

το νέο λογότυπο ΕΣΠΑ

Για την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής ισχύει η:

Φ1/63691/Δ1/13-4-2017, Υπουργική Απόφαση

Για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) ισχύει η:

Αριθμ. 139654 /ΓΔ4/23-8-2017, Υ.Α.

Για την έκδοση πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο ισχύει η:

Φ1/143059/Δ2/14-9-2015

εδώ το έντυπο

Για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ισχύουν:

α) Ίδρυση Πρατηρητηρίου 159704/Γ7/17-12-2012

β) Επιμόρφωση Μελών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης 4965/29-6-2015

γ) Συμπληρωματικές ενέργειες 6607/31-8-2015

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα Νηπιαγωγεία

ισχύει η αριθμ. 130272/Δ1/5-8-2016, Υ.Α.

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11, Κεφ. Β, του Π.Δ. 79/2017

Για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγείων ισχύει η

72123/Δ1/3-5-2017, εγκύκλιος

Για τη λειτουργία του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ισχύει η

Φ.7/ΦΜ/143031/Δ1/31-8-2017, εγκύκλιος

Για το διδακτικό ωράριο των Νηπιαγωγών ισχύει η:

αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016, Υ.Α.

Για την Αγγλική Γλώσσα ισχύουν:

Οδηγίες για διδακτικά βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό της Αγγλικής Γλώσσας, εγκύκλιος

Πρόγραμμα Σπουδών για τις Α’ και Β’ Τάξεις ΔημοτικούΥ.Α.

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο ΓυμνάσιοΥ.Α.

Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας

Ισχύουν οι:

Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦEΚ 253, τ. Β΄)

και η τροποποίηση αυτής Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016, Υ.Α.

η 53476/ΓΔ4/04-04-2017 Υπουργική Απόφαση,

η Φ52/69055/Δ1/27-04-2017 εγκύκλιος

Φ52/137798/Δ1/18-8-2017, (κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας) 

 Φ52/137799/Δ1/18-8-2017, (κατάλογος βιβλίων Γαλλικής Γλώσσας)

Φ52/141655/Δ1/29-8-2017, (Διαδικασία προμήθειας βιβλίων Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας)

Πίνακας (συμπληρώνεται από το Διευθυντή)

Αξιολόγηση Β’ Ξένης Γλώσσας

Ισχύει η  Φ.52/1588/152164/Γ1/25-11-2008

ΙV. Κατ’ οίκον εργασίες

Ισχύουν οι:

Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003

Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005

V. Αξιολόγηση μαθητών – επανάληψη τάξης στο Δημοτικό Σχολείο – Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο

Φ.7Α/2635/205091/Δ1/1-12-2016, εγκύκλιος

Π.Δ. 8/1995 ή ΦΕΚ 3Α

Π.Δ. 121/1995 ή ΦΕΚ 75Α

Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996

Επανάληψη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο

VI. Επιλογή σημαιοφόρων

άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 79/2017

Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-9-2017Υ.Α.

Αριθ. Γ1/219/13-3-2001Υ.Α.

Αριθ. Φ10/84/Γ1/480/21-6-2001, Υπουργική Απόφαση

VIII. Εγγραφή και φοίτηση Ρομά

Ισχύουν οι: 

άρθρο 7, παρ. 13&14 του Π.Δ. 79/2017

Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96 ή ΦΕΚ 893Β

11684/Γ1/10-9-2008

Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010

180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος

ΙΧ. Εμβολιασμός μαθητών

Ισχύει η εγκύκλιος:

Φ.6/451/115136/Γ1/16-9-2010

ΧΙ. Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντός σχολικού ωραρίου

Ισχύει η  Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010

ΧΙΙ. Μεταφορά σχολικής τσάντας

Ισχύει η  Φ. 7/531/129567/Γ1/15-10-2010

XV. Διόρθωση προσωπικών στοιχείων μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου

Ισχύει η  Φ.6/277/56425/Γ1/17-5-2011

XVI. Πιστοποιητικά γέννησης μαθητών

Ισχύει η  Φ.6/350/67503/Γ1/16-6-2011

XVII. Διδακτικές επισκέψεις – Εκδρομές

Για τα Δημοτικά σχολεία

πατήστε εδώ

Για τις επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων ισχύουν:

Φ.12/ΦΜ/48140/Δ1/21-3-2017 Y.A. 

 Αρ. πρωτ. 3331/4-9-2017έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Βουλής

XVIII. Ασφάλεια μαθητών

πατήστε εδώ

ΧΧΙ. Για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών ισχύει η
137003/Δ1/25-8-2016, εγκύκλιος

ΧΧΙΙ. Απώλεια τίτλων σπουδών

Ισχύει η  116153/Γ2/17-10-2007

ΧΧΙΙΙ. Ενημέρωση μαθητών για το περιεχόμενο ανακοινώσεων, προσκλήσεων, κα.

Ισχύει η 144456/Γ2/20-12-2005

ΧΧΙV. Άδειες εισόδου στα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία

Ισχύουν:

 49181/Γ2/18-5-2005

ΧΧV. Ημερολόγιο σχολικής ζωής

Ισχύει το άρθρο 20, παρ. 3 του Π.Δ. 79/2017

XXVII. Επιτήρηση μαθητών – Εφημερία  

Για τα Δημοτικά σχολεία ισχύουν:

άρθρο 12 του Π.Δ. 79/2017 και

353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)

 Για τα Νηπιαγωγεία ισχύουν

το άρθρο 12, Κεφ. Α, παρ. 10 του Π.Δ. 79/2017 και

353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 18)

XXIX. Εφαρμογή ωραρίου σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού

Ν. 1566/85 (άρθρο 13, παρ. 8) και  Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 ή ΦΕΚ 1340 τ. Β΄ (άρθρο 36, παρ. 25 και άρθρο 29, παρ. 8)

άρθρο 11, παρ. 13 του Π.Δ. 79/2017

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείτε εδώ  την απόφαση της ΔΟΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα 

ΧΧΧ. Ενισχυτική διδασκαλία – Προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Ισχύει το   Π.Δ. 462/91 ή ΦΕΚ 171 τ. Α΄(άρθρο 5)

(εκκρεμεί η εγκύκλιος για το 2017-2018)

Για τα δικαιώματα του μαθητή διαζευγμένων ή σε διάσταση γονιών και που ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλεια ισχύει η:

Φ.7/ 517/ 127893 /Γ1/13-10-2010

Για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης

πατήστε εδώ

Για την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού ισχύει η

154710/Δ5/18-9-2017, εγκύκλιος

Για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών ισχύει η

12773/Δ2/23-1-2015, εγκύκλιος

ΧΧΧΙ. Μεταφορά μαθητών

Ισχύουν:

24001/11-06-2013 Κ.Υ.Α.

η τροποποίησή της

31636/9-9-2015

και η

Αριθμ. 27577/6-9-2016Υ.Α.

Για τις αθλητικές δραστηριότητες ισχύουν οι:

190677/Δ5/10-11-2016, εγκύκλιος

2005_1870 YA (Δαπάνες σχολικών Αγώνων)

2005_1497 YA με τις ακόλουθες χρονολογικά τροποποιήσεις της)   2006_1830   2009_545   2010_365   2011_582   2011_2794   2012_1896   2013_1858

 

Κατεβάστε:

εδώ το Π.Δ. 79/2017 (Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων) 

εδώ το “καθηκοντολόγιο” των εκπαιδευτικών (Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002)

και τις κατά χρονολογική σειρά τροποποιήσεις του:

2003-64 

2003-1809 

2005-470 

2005-1461 

2007-2487 

2010-1180

2012-2214 

2013-2341

2014_2648

2015

Απάντηση