ΑΣΕΠ 1Γ/2017: Τα θέματα και οι απαντήσεις του διαγωνισμού για 548 θέσεις στην ΑΑΔΕ

ΑΣΕΠ 1Γ/2017: Τα θέματα και οι απαντήσεις του διαγωνισμού για 548 θέσεις στην ΑΑΔΕ

Καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα θέματα και οι ορθές απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση 548 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Προκήρυξη 1Γ/2017 ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/21-12-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) καθώς επίσης και διευκρινίσεις της Κεντρικής Επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού επί ερωτημάτων που τέθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαγωνιστικής διαδικασίας.

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν υπόψη της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων [υπ. αρ. 1Γ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 40/01.12.2017/ τ. προκ. ΑΣΕΠ)] αναφορικά με τη βάση της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης, διευκρινίζονται τα εξής: Σύμφωνα με τα ρητά προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη (σελ. 1061 – 1062), ο βαθμός της γραπτής εξέτασης του κάθε υποψηφίου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων, λαμβανομένων υπόψη και των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος, και η βάση της βαθμολογίας είναι εξήντα (60) μονάδες στο σύνολο των ανά ομάδα εξεταζόμενων μαθημάτων, χωρίς να ορίζεται κάποια βάση ανά μάθημα.

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις του διαγωνισμού στο ΑΣΕΠ

Απάντηση