Αλλαγές στα Μουσικά Λύκεια (Εξετάσεις, βαθμολογίες)

Δύο αλλαγές στην περσινή απόφαση για τα Μουσικά Λύκεια υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου.

Ειδικότερα πρόκειται για τις εξής αλλαγές:

1Η ΑΛΛΑΓΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

α. Για την αξιολόγηση των μαθημάτων γενικής παιδείας των Γενικών Μουσικών Λυκείων ισχύουν τα προβλεπόμενα για τα μαθήματα γενικής παιδείας, επιλογής και ομάδων προσανατολισμού που διδάσκονται στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

β. Για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ισχύουν τα εξής:

Τα μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α ́ και Β ́ ως προς τη διαδικασία εξέτασης – αξιολόγησης διακρίνονται σε γραπτώς, προφορικώς και δια ακροάσεως εξεταζόμενα.
Τ

α μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α ́ και Β ́ που εξετάζονται γραπτά είναι τα εξής:

Αρμονία,

Γραφή καθ’ υπαγόρευση της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων και Ανάπτυξης Ακουστικών Μουσικών Ικανοτήτων,

Ιστορία της Μουσικής,

Μορφολογία,

Μαθήματα Επιλογής ΙΙ Μουσική – Μουσική Τεχνολογία.

Με τη διαδικασία της ακρόασης εξετάζονται τα εξής:

Υποχρεωτικό Όργανο – Πιάνο,

Ατομικό Όργανο επιλογής.

Το μάθημα Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική εξετάζεται γραπτά και προφορικά.

γ. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.

δ. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.

ε. Οι εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων, δύνανται να πραγματοποιούνται κατά την τελευταία εβδομάδα διεξαγωγής μαθημάτων πριν από τη λήξη των μαθημάτων ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολείου. Ως προς τη διαδικασία εξέτασης και την εξεταστέα ύλη εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται για τα Μουσικά Γυμνάσια στις παραγράφους δ και ε της ενότητας 1 του κεφ. Η ́ της 58167/Δ2/13-04-2018 υπουργικής απόφασης (Β ́ 1371).

στ. Οι μαθητές των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Μουσικού Λυκείου λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου χαρακτηρισμού φοίτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ. Για όλες τις τάξεις του Γενικού Μουσικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μουσικό μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

Για τα μουσικά μαθήματα που εξετάζονται με ακρόαση ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό της εξέτασης με ακρόαση και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

Για τα μουσικά μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς ή με ακρόαση, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθήματος.

η. Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά και προφορικά ο τελικός βαθμός είναι ο Μέσος Όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον μέσο όρο των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.

Τι ίσχυε

ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

α. Για την αξιολόγηση των μαθημάτων γενικής παιδείας των Γενικών Μουσικών Λυκείων ισχύουν όσα προ- βλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

β. Για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ισχύουν τα εξής:

Τα μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α ́ και Β ́ ως προς τη διαδικασία εξέτασης – αξιολόγησης διακρίνονται σε γραπτώς, προφορικώς και δια ακροάσεως εξεταζόμενα.

Τα μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α ́ και Β ́ που εξετάζονται γραπτά είναι τα εξής: Αρμονία, Γραφή καθ’ υπαγόρευση της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων και Ανάπτυξης Ακουστικών Μουσικών Ικανοτήτων, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία, Μαθήματα Επιλογής Μουσική – Μουσική Τεχνολογία. Με τη διαδικασία της ακρόασης εξετάζονται τα εξής: Υποχρεωτικό Όργανο – Πιάνο, Ατομικό Όργανο επιλογής. Το μάθημα Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική εξετάζεται γραπτά και προφορικά.

γ. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.

δ. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.

ε. Οι εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά, προφορικά και με ακρόαση, δύνανται να πραγματοποιούνται κατά την τελευταία εβδομάδα διεξαγωγής μαθημάτων πριν από τη λήξη των μαθημάτων ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολείου. Ως προς τη διαδικασία εξέτασης και την εξεταστέα ύλη εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται για τα Μουσικά Γυμνάσια στις παραγράφους δ και ε της ενότητας 1 του κεφ. Η ́ της παρούσης απόφασης.

στ. Οι μαθητές των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Μουσικού Λυκείου λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου χαρακτηρισμού φοίτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ. Ο τελικός βαθμός για τα γραπτώς εξεταζόμενα μουσικά μαθήματα εξάγεται όπως και στα μαθήματα γενικής παιδείας. Αντιστοίχως, ο τελικός βαθμός των προφορικών και με ακρόαση εξεταζόμενων μαθημάτων είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό εξέτασης με ακρόαση και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα μαθήματα.

η. Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά και προφορικά ο τελικός βαθμός είναι ο Μ.Ο. των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης.

2Η ΑΛΛΑΓΗ

ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Για το βαθμό ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα, εκτός αυτών της μουσικής παιδείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2. α) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τις Α ́ και Β ́ τάξεις του Γενικού Μουσικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Γ ́ τάξη Γενικού Μουσικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση τα μαθήματα μουσικής παιδείας και τη Φυσική Αγωγή και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

γ) Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία.

3. Για την προαγωγή των μαθητών των Α ́ και Β ́ τάξε- ων Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησης των μαθητών των Α ́ και Β ́ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου σε Γενικό Μουσικό Λύκειο είναι να έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

4. α. Όταν οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5), μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5), τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

β. Όταν οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εν- νέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εν- νέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές δεν επιτύχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής τους.

γ. Για τους μαθητές της περ. β. αυτής της παραγράφου δεν υπολογίζεται εκ νέου Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) μετά από τη συμμετοχή τους στην ειδική εξεταστική περίοδο, καθώς η εξέταση αυτή αφορά αποκλειστικά τη συνέχιση της φοίτησης στο Γενικό Μουσικό Λύκειο.

5. Για την απόλυση των μαθητών της Γ ́ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

α. Όταν οι μαθητές της Γ ́ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5), μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο μετά από την έκδοση αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου, εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν να παραπεμφθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Αν συμμετάσχουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ανεξάρτητα από το βαθμό επίδοσής τους σε αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.

β. Όταν οι μαθητές της Γ ́ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

γ. Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου οι μαθητές της Γ ́ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης παραπέμπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Αν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο απόλυσης, μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλο Γενικό Λύκειο και επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους.

Ειδικώς, οι μαθητές της Γ ́ τάξης, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους σε άλλο Γενικό Λύκειο, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ ́ τάξη Γενικού Μουσικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δύο καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, η οποία διενεργεί την προφορική και γραπτή εξέταση. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

6. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή Γενικού Μουσικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.

7. Στους αποφοίτους του Γενικού Μουσικού Λυκείου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται όλα τα μαθήματα, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα. Στον Γ.Μ.Ο. απόλυσης δεν συνυπολογίζονται τα μαθήματα μουσικής παιδείας.

8. Για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν από την εξέταση μαθήματος, ισχύουν όσα προβλέπονται από το άρθρο 108 του Κεφαλαίου Β ́ του Μέρους Ε ́ του ν. 4610/2019 (Α ́ 70)».

Τι ίσχυε

ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗ- ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Για το βαθμό ετήσιας επίδοσης για κάθε μάθημα, εκτός αυτών της μουσικής παιδείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2. α) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τις Α ́ και Β ́ τάξεις του Γενικού Μουσικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται, και εκφράζεται με προσέγγιση δε- κάτου. Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στην «Ερευνητική Εργασία» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) για τη Γ ́ τάξη Γενικού Μουσικού Λυκείου προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή των γραπτώς και των μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων με εξαίρεση τα μαθήματα μουσικής παιδείας και τη Φυσική Αγωγή και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.

3. Για την προαγωγή των μαθητών των Α ́ και Β ́ τάξε- ων Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της φοίτησής των μα- θητών των Α ́ και Β ́ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου σε Γενικό Μουσικό Λύκειο είναι να έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης σε κάθε μουσικό μάθημα τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

4. α. Όταν οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5) σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εννέα και πέντε δέκατα (9,5), μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο.

β. Όταν οι μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο εν- νέα και πέντε δέκατα (9,5), αλλά δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εν- νέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων.
Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές δεν επιτύχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον εννέα.

 

πηγή

Απάντηση