Πανελλήνιες 2020: Ο αριθμός εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές

Πανελλήνιες 2020: Τον αριθµό των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ), κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020-21, σε ποσοστό 10% των θέσεων όπως και σε ποσοστό 90% αυτών, κοινοποίησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι αιτήσεις θα γίνουν στο asei-assy.mil.gr

Στα ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ, είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντες για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δηµιουργούνται λόγω µη παρουσίασης, παραίτησης, αποµάκρυνσης ή αποχώρησης των υποψηφίων που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσµάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΑΙΘ).

4. Οι περιπτώσεις που αφορούν στις ειδικές κατηγορίες των υποψηφίων, ορίζονται από τον Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α’38), σε συµφωνία και µε τους Ν. 1294/1982 (ΦΕΚ Α’122), Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ Α’160) και Ν. 2552/1997 (ΦΕΚ Α’ 266).

5. Σε περίπτωση που ο αριθµός των υποψηφίων σε κάθε µία των ειδικών κατηγοριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των προβλεπόµενων θέσεων, τότε οι κενές θέσεις συµπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς.

6. Εφόσον δεν συµπληρωθεί ο καθορισµένος αριθµός των θέσεων της κατηγορίας «Μόνιµοι Υπξκοί του ΣΞ» για την ΣΣΕ Όπλα-Σώµατα, τότε οι υπολειπόµενες θέσεις κατανέµονται στους υποψηφίους της Γενικής σειράς και των Ειδικών κατηγοριών της Σχολής, µε συµπληρωµατική εγκύκλιο εισαγωγής, η οποία εκδίδεται µετά το πέρας των εξετάσεων της εν λόγω κατηγορίας.

Δείτε τους πίνακες με τον αριθμό των εισακτέων εδώ

Απάντηση