Υπουργείο Παιδείας: Πως θα χορηγούνται οι άδειες στους εκπαιδευτικούς

Ενημερωτική εγκύκλιο για άδειες των εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού απέστειλε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:

Με αφορμή την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε για τις άδειες απουσίας των εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σύμφωνα με τις πρόσφατες ρυθμίσεις που αφορούν σε μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Α. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (γονείς)
(σχετ.: 1 η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (Κεφάλαιο Α΄), 3η σχετική εγκύκλιος (Κεφάλαια Β΄ και Γ΄), 4η σχετική εγκύκλιος (Κεφάλαια Δ΄ και ΣΤ΄) και 6η σχετική εγκύκλιος (Κεφάλαια Β΄ και Γ΄)) Με το άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄), θεσμοθετήθηκαν διευκολύνσεις για υπαλλήλους του δημοσίων υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες έως και την τάξη της Γ΄
Γυμνασίου, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά.

Οι γονείς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται σε δημόσιες σχολικές μονάδες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, και εφόσον ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους, μπορούν να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για όλο το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των παραπάνω σταθμών ή μονάδων κατά περίπτωση χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση. Το ίδιο δε ισχύει και για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας ειδικού σκοπού και στους γονείς, των οποίων τα τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Για κάθε τέσσερις ημέρες απουσίας (είτε συνεχόμενες, είτε διακεκομμένες), οι τρεις ημέρες καταγράφονται ως δικαιολογημένη απουσία λόγω της προαναφερόμενης προσωρινής αναστολής λειτουργίας της κατά περίπτωση εκπαιδευτικής μονάδας και γι’ αυτές καταβάλλονται αποδοχές, ενώ η μία ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια. Σε περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός κάνει χρήση μικρότερου χρονικού διαστήματος, αυτό αποτελεί στο σύνολό του κανονική άδεια. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί η κανονική άδεια χορηγείται οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο/η εκπαιδευτικός πχ άδεια άνευ αποδοχών για την ανατροφή τέκνου.

Εξυπακούεται ότι δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ο/η εκπαιδευτικός, του/της οποίου/ας η/ο σύζυγος λαμβάνει άδεια ειδικού σκοπού ή άλλη άδεια πέραν της αναρρωτικής άδειας, ή εργάζεται σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα, της οποίας έχει ανασταλεί η λειτουργία, ενώ, εάν η/ο σύζυγος είναι ελεύθερη/ος επαγγελματίας, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον/ην εκπαιδευτικό θα εξετάζεται κατά περίπτωση και βάσει προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων να ασκηθεί από την/τον σύζυγο ελεύθερο επαγγελματία, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού σε γονέα εκπαιδευτικό, του/της οποίου/ας η/ο σύζυγος εργάζεται εξ αποστάσεως, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά τις περιπτώσεις που η/ο σύζυγος απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, το ζήτημα ρυθμίζεται σαφώς στις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄), ήτοι ο/η υπάλληλος του Δημοσίου (εκπαιδευτικός) δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο/η σύζυγος που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα κάνει ο ίδιος χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή εργάζεται εξ αποστάσεως.

Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος είναι επίσης υπάλληλος του Δημοσίου και αποδεδειγμένα εργάζεται εξ αποστάσεως, δεν είναι δυνατή η χορήγηση στον άλλο γονέα υπάλληλο του Δημοσίου (εκπαιδευτικό) της άδειας ειδικού σκοπού. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η εξ αποστάσεως εργασία του/της συζύγου που απασχολείται στο δημόσιο, πρέπει να παρέχεται σε συγκεκριμένο χρόνο και κατά τρόπο που δεν καθιστά δυνατή τη φροντίδα των τέκνων, που είναι άλλωστε και ο σκοπός χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού, δύνανται το αρμόδιο όργανο χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού, αφού ζητήσει όλα τα απαραίτητα προς τούτο δικαιολογητικά, να ικανοποιεί κατ’ εξαίρεση για ειδικές περιπτώσεις αιτήματα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού σε περιπτώσεις που ο/η σύζυγος, που απασχολείται στο δημόσιο, εργάζεται εξ αποστάσεως.

Η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται και στην περίπτωση που ο/η σύζυγος που δεν εργάζεται, αυτός/ή νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID – 19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας. (σχετ.: Ν. 4684/2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75)» (Α’ 86), με το άρθρο 2 του οποίου αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76)) Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρ. 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ περί επιλογής εργασίας με μειωμένο ωράριο μέχρι και 25% ημερησίως, αντί της άδειας ειδικού σκοπού μπορεί να γίνει μόνο για τις εξωδιδακτικές εργασίες των εκπαιδευτικών.

Σημειώνεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού θα χορηγείται ύστερα από αίτηση του/της εκπαιδευτικού με αιτιολογημένη απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση των κανονικών αδειών. Η αιτιολογία θα αναγράφεται στο προοίμιο της απόφασης

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ευπαθείς ομάδες)
(σχετ.: 1 η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (Κεφάλαιο Β΄), 2η σχετική εγκύκλιος (Κεφάλαιο Δ΄), και – κυρίως–3 η σχετική εγκύκλιος (Κεφάλαιο Α΄))

Με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄), θεσμοθετήθηκαν μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων Ειδικότερα, στις εν λόγω διατάξεις ορίζεται ότι:

«Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες».

Κατ΄ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε επιπλέον η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (ΦΕΚ 928 Β΄, ΑΔΑ: ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19». Κατόπιν των ανωτέρω ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 είναι συνολικά οι κάτωθι:

· Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια.
· Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια.
· Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη.
· Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία
· Μεταμοσχευμένοι ασθενείς. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αυτή ομάδα αυξημένου κινδύνου προσδιορίζεται από την Εθνική Επιτροπή προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 συγκεκριμένα ως εξής: Μεταμοσχευμένοι ασθενείς υπό ενεργό ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Η ειδική αυτή άδεια απουσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις προαναφερόμενες ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατά τις ισχύουσες διατάξεις χορηγείται υποχρεωτικά και προκειμένου να αποδειχθεί η υπαγωγή του υπαλλήλου στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον αυτό δεν προκύπτει ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας και το προσωπικό μητρώο του εκπαιδευτικού, θα πρέπει να κατατίθενται ή να αναζητούνται αρμοδίως ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν για τον σκοπό αυτό ή άλλα δικαιολογητικά, όπως πχ πιστοποιητικά ΚΕΠΑ εν ισχύ, γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου κοκ.

Σημειώνεται ότι η ειδική άδεια χορηγείται από το αρμόδιο όργανο της χορήγησης των αναρρωτικών αδειών.

Γ. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (κατ’ οίκον) (σχετ.: 4η ανωτέρω σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΣ (Κεφάλαιο Γ΄))

Με το άρθρο τριακοστό όγδοο, παρ. 3 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α΄), ορίζεται ότι:
«Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».

Ο/η εκπαιδευτικός για τη δικαιολόγηση της απουσίας του καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο αμελλητί ή σε εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της οποίας θα πρέπει να προκύπτουν αδιαμφισβήτητα εκείνα τα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος φορέας και ποιος έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο), τα οποία δύναται να ελεγχθούν από το Αρχείο άλλων δημοσίων υπηρεσιών, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986, και να προσδιορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί προσμετρώνται στους εκπ/κούς που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Σημειώνεται ότι η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται από το αρμόδιο όργανο της χορήγησης των αναρρωτικών αδειών.

Απάντηση