Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για εισαγωγή στα ΑΕΙ διακριθέντων αθλητών

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για εισαγωγή στα ΑΕΙ διακριθέντων αθλητών

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ”Θεσμικό πλαίσιο αρχαιρεσιών αθλητικών φορέων, διακρίσεις συνοδών αθλητών ΑμεΑ, Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και άλλες διατάξεις”. Στο άρθρο 23 του νομοσχεδίου συμπεριλήφθηκε ρύθμιση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ διακριθέντων αθλητών.

Η διάταξη προβλέπει τα παρακάτω: α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά τον χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.  β. Αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων, έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

Οι προϋποθέσεις των περ. α` και β` πρέπει να πληρούνται σωρευτικά. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η αιτιολογική έκθεση Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 ορίζει ότι «Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αυτή αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Δ.Σ., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή άλλου από αυτόν εξουσιοδοτημένου οργάνου της Κεντρικής ή Περιφερειακής Διοίκησης [….]» και η παρ. 5 του ίδιου άρθρου ότι «Όπου εφεξής στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση». Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ορίζεται ότι «Οι αθλητές που σημειώνουν τις διακρίσεις των παραγράφων 2 και 9 του παρόντος εγγράφονται σε ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών, η οποία καθορίζεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού […]».

Περαιτέρω, στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 8 του άρθρου 34 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι «Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες». Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι προϋπόθεση για την εγγραφή στον πίνακα διακριθέντων αθλητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και την εισαγωγή σε Α.Ε.Ι., καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34, είναι το σωματείο, με το οποίο αγωνίστηκε ο αθλητής και πέτυχε την διάκριση, να έχει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999. Στην πράξη όμως παρατηρείται συχνά το φαινόμενο αναγνωρισμένες εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες να επιτρέπουν τη συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και δη σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα ή Κύπελλα Ελλάδος, σε σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για να λάβουν ειδική αθλητική αναγνώριση, αλλά δεν είχαν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή/και δεν είχε εκδοθεί ακόμη η απαιτούμενη απόφαση.

Το σύστημα πριμοδότησης βαθμολογίας για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση αθλητών που έχουν επιτύχει εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις θεσπίσθηκε προκειμένου οι διακριθέντες αθλητές να μην βρεθούν, λόγω της απαιτούμενης για την επίτευξη των διακρίσεών τους έντονης ενασχόλησης με τον αθλητισμό, σε ήσσονα μοίρα έναντι των λοιπών υποψηφίων σχετικά με την επιλογή των σπουδών τους και τις βάσει αυτών περαιτέρω επαγγελματικές τους επιδιώξεις.

Ως εκ τούτου, δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα ούτε και με τον σκοπό του νομοθέτη να αποστερούνται οι αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται με την πεποίθηση ότι τυχόν νίκη και επίτευξη εξαιρετικής αγωνιστικής διάκρισης θα τους παρέχει τα ευεργετήματα της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, του ως είρηται ευεργετήματος για λόγο που δεν σχετίζεται με τις επιδόσεις τους και είναι εκτός της σφαίρας ευθύνης τους, όπως είναι η έλλειψη ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου (του δικού τους ή άλλου), πολλώ δε μάλλον όταν αυτή τελικώς χορηγείται μετά από την επίτευξη της διάκρισης. Για τους λόγους αυτούς και σταθμίζοντας το έννομο συμφέρον των αθλητών και της Πολιτείας, με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με σωματείο στερούμενο ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999. Η θεμελίωση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό τον όρο ότι το σωματείο έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2425/1999 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Περαιτέρω, με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου ορίζεται ότι οι αθλητές που πέτυχαν, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων, έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Πηγή: Foititikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *