ΕΠΑΛ : Πιστοποίηση Μαθητείας – Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο 2021. Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή τους θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός του Δεκεμβρίου 2020
(http://www.eoppep.gr/index.php/el/).

 

Οδηγίες για την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους–Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. και την Πιστοποίηση στις Ειδικότητες Μαθητείας της Α’, Β’ Γ’ και Δ΄ Φάσης, καθώς και των Τριών Πιλοτικών Τάξεων.

Δεδομένης της ολοκλήρωσης όλων των τμημάτων της Δ’ φάσης του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης
Μαθητείας» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με την με αριθ. Φ11/97153/Δ4/13-6-2018 (Β’2230) Υ.Α. «Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (Π.Π.Π.) Αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.» καθώς και με το άρθρο 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθορίζονται:

• Ο σκοπός και ο χώρος υλοποίησης του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης (Π.Π.Π.)

• Το δικαίωμα συμμετοχής

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής, για μία μόνο φορά, έχουν όλοι οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», οι οποίοι έχουν λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.

Επίσης, η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, που θα διεξαχθούν από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

• Ο ρόλος των εποπτών-εκπαιδευτικών και επιμορφωτών-εκπαιδευτικών στο Π.Π.Π. Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας» απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τομέα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα, έχει το ρόλο του επόπτη. Από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μεταξύ των εκπαιδευτικών που μπορούν να απασχοληθούν στο

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές, προηγείται α) ο εκπαιδευτικός,  οποίος έχει προϋπηρεσία ως επιμορφωτής σε θέματα μαθητείας και β) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ωρών.

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς διδάσκοντες προτείνεται ο ορισμός περισσοτέρων του ενός επιμορφωτή ανά Π.Π.Π. με καταμερισμό των 35 ωρών με βάση τη διδακτική εμπειρία στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας».

• Η κατανομή του Προγράμματος Σπουδών και

• Οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη λειτουργία των τμημάτων του Π.Π.Π. Β. Με την με αριθ. 90050/Υ2/1-6-2018 (Β’ 2007) Κ.Υ.Α. «Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 889/Υ2/138782/24-8-2018 (Β’3672) και 24347/Δ4/15-02-2019 (Β΄481) όμοιες Κ.Υ.Α., έχουν ρυθμιστεί όλα τα σχετικά με την πιστοποίηση θέματα.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο τέταρτος κύκλος του θεσμού, παρακαλούνται τα ΕΠΑ.Λ, στα οποία υλοποιήθηκε το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» των Φάσεων Α’, Β’, Γ’ , Δ΄ , καθώς και των πιλοτικών τάξεων, εφόσον υπάρχουν απόφοιτοι που δεν έχουν πιστοποιηθεί, να ενημερώσουν άμεσα τόσο τους απόφοιτους όσο και τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς- επιμορφωτές

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *