Κατάρτιση πινάκων για την συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων

Κατάρτιση πινάκων με προτεινόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικούς για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων έτους 2021.

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ.πρωτ.Φ253.3/45723/Α5/21-4-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας Όπως περιγράφεται στο ως άνω σχετικό έγγραφό μας, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί, δίνεται η δυνατότητα στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και στους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. των Γενικών Λυκείων της χώρας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή των Πανελλαδικών Εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων έτους 2021.
Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων θα διεξαχθούν σύμφωνα με πρόγραμμα που θα καθορισθεί το προσεχές διάστημα.
Με το ως άνω σχετικό έγγραφο οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικοί των συναφών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Διεύθυνση Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, αποκλειστικά έως 12 Μαϊου 2021.
Έπειτα από την αποστολή των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων των ενδιαφερόμενων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών και προκειμένου να εκδοθεί εγκαίρως η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των τακτικών και έκτακτων μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 30(παρ.1) της αριθμ.Φ251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643 Β΄) Υπουργικής Απόφασης) θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία:
Οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους θα ελεγχθούν ενδελεχώς με ευθύνη των Διευθυντών Δ.Ε.. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 22 και 30(παρ.1) της αριθμ.Φ251/25089/Α5/2020 (ΦΕΚ 643 Β΄) Υπουργικής Απόφασης), οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν βαθμό Α΄ και να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα το τρέχον σχολικό έτος 2020-2021.
Οι Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους θα ελεγχθούν ενδελεχώς με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Επίσης για τους ενδιαφερόμενους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικούς σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 της ως άνω ΥΑ ισχύει ότι: «Δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο ή είναι σύζυγος υποψηφίου των Πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στην ΚΕΕ όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος, το οποίο είναι συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα και όποιος (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων».
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων οι Διευθυντές Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης για τους υποψηφίους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν κατά την κρίση τους καταστάσεις, με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου αναγράφοντας υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία τους για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:

Οι Διευθυντές Δ.Ε. επίσης θα πρέπει να καταρτίσουν επιπλέον καταστάσεις ανά μάθημα στις οποίες θα περιέχεται το σύνολο των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και να διαβιβάσουν όλες τις καταστάσεις (προτεινόμενων και μη προτεινόμενων) καθώς και τις αντίστοιχες Αιτήσεις- Υπεύθυνες Δηλώσεις στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να καταρτίσουν επιπλέον καταστάσεις ανά μάθημα στις οποίες θα περιέχεται το σύνολο των ενδιαφερόμενων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (προτεινόμενων και μη προτεινόμενων).
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, αφού προβούν στον τελικό έλεγχο, θα αποστείλουν όλες τις καταστάσεις και τις Αιτήσεις – Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των ενδιαφερομένων (εκπαιδευτικών και Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, προτεινόμενων και μη προτεινόμενων) στην υπηρεσία μας αποκλειστικά ταχυδρομικώς με εμπιστευτικό πρωτόκολλο το αργότερο μέχρι τις 14 Μαΐου 2021. Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε διατυπωμένες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και λόγω του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου που θα έχουν δεν πρέπει να αποσταλούν σε καμία περίπτωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *