Πώς θα γίνει η εξεταστική των φοιτητών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης ενημερώνει ότι κατά την διάρκεια της Εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, θα ισχύουν οι οδηγίες που είχαν ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο και τα Φοιτητικά Νέα σας τους παραθέτει πιο κάτω.

Ειδικότερα οι εξετάσεις των 3 ωρών κανονικής διάρκειας θα διαρκούν 2 ώρες και οι εξετάσεις των 2 ωρών κανονικής διάρκειας θα διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η εκπαιδευτική διαδικασία εκτελείται υποχρεωτικά δια ζώσης.

2. Οι αίθουσες, τα αμφιθέατρα, τα εργαστήρια και λοιποί χώροι στους οποίους διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία λειτουργούν στη μέγιστη δυνατή πληρότητα.

3. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό, β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID‐19, ή γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID‐19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ή δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

4. Κατά την έναρξη ή τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο διδάσκων κάθε μαθήματος δύναται να ζητήσει την επίδειξη του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κάθε παρευρισκόμενου φυσικού προσώπου σε χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Στα εργαστήρια και τις κλινικές ασκήσεις, ο διδάσκων παρακολουθεί υποχρεωτικά την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, που εφαρμόζονται ανά περίπτωση, για τη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η επίδειξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του φυσικού προσώπου (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).

5. Εάν διαπιστωθεί η μη πλήρωση μιας εκ των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία (βλ. σημείο 3 παραπάνω), ο διδάσκων κάθε μαθήματος ή προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εν λόγω αρμοδιότητα υποχρεούται να αποκλείει τον φοιτητή από την είσοδό του στον χώρο όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

6. Κάθε κρούσμα (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, μέλος του διοικητικού προσωπικού) ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον υπεύθυνο εφαρμογής του σχεδίου/ πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού η επιβεβαιωμένου κρούσματος, ο οποίος προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ανακοινώνοντάς το στον Ε.Ο.Δ.Υ. ως αρμόδιο φορέα ιχνηλάτησης, και στην Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση ύποπτου περιστατικού, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση του κινδύνου για πιθανές επαφές κρούσματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Ε.Ο.Δ.Υ., υποδεικνύονται τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε κάθε περίπτωση επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμεσα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα, λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα θέσης υπό περιορισμό/καραντίνα του κρούσματος (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.) προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική διαδικασία της ακαδημαϊκής μονάδας.

7. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στη ΚΥΑ κατά το μέρος που αφορά στα μέτρα κατά την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος.

8. Ο/η προϊστάμενος/μένη κάθε Διοικητικής Μονάδας (σε επίπεδο Διεύθυνσης και όπου δεν υπάρχει σε επίπεδο Τμήματος) ή Δομής του Πανεπιστημίου είναι υπεύθυνος για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στη ΚΥΑ κατά το μέρος που αφορά στην εφαρμογή των μέτρων στη συγκεκριμένη Μονάδα/Δομή.

9. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός.

10. Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας. Ο διδάσκων παραμένει στην αίθουσα μέχρι να αδειάσει οι αίθουσα από τους φοιτητές. Οι αίθουσες θα παραμένουν άδειες για τουλάχιστον μισή ώρα μεταξύ των μαθημάτων.

11. Οι πόρτες και τα παράθυρα των αιθουσών διδασκαλίας θα πρέπει μα παραμένουν ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος και κατά το διάλειμμα.

12. Τα μαθήματα των 2 ωρών θα διαρκούν 1 ώρα και 30 λεπτά (χωρίς διάλειμμα) και τα μαθήματα των 3 ωρών θα διαρκούν 2 ώρες (χωρίς διάλειμμα).

13. Η χρήση των κλιματιστικών, σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ, πρέπει να αποφεύγεται.

14. Συνιστάται τα μαθήματα με μεγάλα ακροατήρια να μην μπαίνουν την ίδια ώρα έτσι ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ

Αγαπητοί φοιτητές,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις προϋποθέσεις προκειμένου να επιστρέψουμε με ασφάλεια στις αίθουσες διδασκαλίας.

1. Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό, β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID‐19, ή γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID‐19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ή δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με rapid test. Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.

2. Οι φοιτητές που συμμετέχουν σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούνται να φέρουν σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Οφείλουν επίσης να τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα:

α) σε όλους τους χώρους που διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι., β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους των Α.Ε.Ι. που παρατηρείται συνωστισμός.

4. Εάν κάποιος φοιτητής εμφανίσει συμπτώματα υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία συμμετείχε, και τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID‐19 του Τμήματός του προκειμένου να αξιολογηθεί το περιστατικό σύμφωνα με το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος.

5. Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και συνιστάται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα για την απολύμανση των χεριών τους.

6. Για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστάται στους φοιτητές να προσέρχονται στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον 15’‐30’ πριν την έναρξη του μαθήματος.

7. Μετά το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να αποχωρούν άμεσα από τις αίθουσες διδασκαλίας. Οι αίθουσες θα παραμένουν άδειες για τουλάχιστον μισή ώρα μεταξύ των μαθημάτων.

8. Πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός σε όλους τους κοινόχρηστους κλειστούς χώρους του πανεπιστημίου.

 

Πηγή: foititikanea.gr

Απάντηση