Αναπληρωτές: Τι ισχύει για την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού και άλλες άδειες

Μακρή: Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 χορηγείται στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς με τους ίδιους όρους με τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου

Διευκρινίσεις σχετικά με όσα ισχύουν για τις άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ειδικά την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για όσους ασθενούν από κορονοϊό, αλλά και διάφορες άλλες άδειες (ασθενείας, ειδικών, ασθενείας τέκνου, παρακολούθησης σχολικής επίδοσης, κα) έδωσε η υφυπουργός Παιδείας κ.Ζέττα Μακρή.

Οι διευκρινίσεις αυτές δόθηκαν ως απάντηση σε ερώτηση που κατέθσε στη Βουλή η βουλευτής του ΜέΡΑ25 κ.Φωτεινή Μπακαδήμα, με τίτλο «Ανάγκη να δοθούν πλήρη δικαιώματα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που νοσούν από κορονοϊό»

Οι διευκρινίσεις της υφυπουργού Παιδείας για τις άδειες αναπληρωτών

Αναφορικά με την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 38 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α΄), σύμφωνα με την οποία: «Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.».

Δεδομένου ότι οι υπάλληλοι, οι οποίοι νοσούν οι ίδιοι με COVID-19 και για τον λόγο αυτό αιτούνται τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού, υποχρεούνται σύμφωνα με τη μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 205 του ν.4820/2021 να επιδεικνύουν στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν, το σχετικό πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή και σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Στην περίπτωση αυτή η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται για τόσες ημέρες όσες προβλέπουν οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-kroysmaton-covid-19-kai- epafon-toys/) για υποχρεωτική παραμονή σε απομόνωση, δηλαδή για πέντε (5) ημέρες σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες. Εφόσον η ανάγκη παραμονής σε απομόνωση πρέπει να παραταθεί λόγω βαρύτητας της νόσησης και συνέχισης των συμπτωμάτων, θα απαιτείται υποβολή σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης και θα χορηγείται αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις.

Εν κατακλείδι, η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 χορηγείται στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς με τους ίδιους όρους με τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου (μονίμους και συμβασιούχους), και εξαρτάται – ως προς τη διάρκεια της εν λόγω άδειας – από τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι σύμφωνα με τα άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα (π.δ 456/1984), το άρθρο 11 του ν. 2874/2000 και την αρ. 79/14-7-1999 εγκύκλιο του ΙΚΑ, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες αναρρωτική άδεια με αποδοχές, εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαήμερη παροχή εργασίας και κάτω του έτους. Σχετική είναι και η αριθ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/05.05.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (114 Α΄) στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα χορηγείται αναρρωτική άδεια διάρκειας 15 ημερών επιπλέον της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, η οποία είναι αμειβόμενη και λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής διδακτικής υπηρεσίας για όλα τα δικαιώματα.

Οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις του Υ.Κ. ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί, που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο κεφάλαιο Δ΄ του ν. 993/1979 «Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου κ.λπ.» (ΦΕΚ 281 Α΄, όπως κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 410/1988). Συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο Π.Δ.410/1988 (άρθρο 89 του Π.Δ. 410/1988).

Επισημαίνεται ότι σχετικά πρόσφατα επήλθαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 με το άρθρο 47 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 47 του εν λόγω νόμου, αντικαθίσταται το άρθρο 21 του Π.Δ.410/1988 και ως εκ τούτου στους/στις εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ισχύουν πλέον σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 50 του ν. 3528/2007 (ειδική άδεια 22 ημερών, ειδική άδεια 6 ημερών λόγω αναπηρίας, χορήγηση ειδικών αδειών σε δικαστικούς συμπαραστάτες).

Επιπλέον, με προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 23 του Π.Δ. 410/1998, χορηγείται και στους/στις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς η άδεια ασθένειας τέκνου και η άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 και 7 του άρθρου 53 του Υ.Κ., σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης.

Για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του Υ.Κ. σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης και για τη χορήγηση της άδειας λόγω αιμοληψίας/λήψης αιμοπεταλίων ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.

Πηγή: alfavita.gr

Απάντηση