Εισαγωγή μαθητών στα εκκλησιαστικά σχολεία: Τι ορίζει η απόφαση

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία εισαγωγής μαθητών στα εκκλησιαστικά σχολεία. Η απόφαση Α1. Εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια-Πλήρωση κενών θέσεων Α1α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων.
1. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα της Α’ τάξης Γυμνασίου Εκκλησιαστικού Σχολείου καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. (παρ.1 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021), η οποία εκδίδεται το αργότερο έως 30 Απριλίου εκάστου έτους και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της οικείας σχολικής μονάδας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου.
2. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο στα μαθήματα Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά και Θρησκευτικά. Στην Ελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις. Στα Θρησκευτικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης και της Εκκλησιαστικής ζωής.
3. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση.
Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.
Οι μαθητές/τριες θα εξετασθούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150 min), η οποία θα περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήματα για κάθε γνωστικό αντικείμενο, ήτοι είκοσι (20) ερωτήσεις για την Ελληνική Γλώσσα, είκοσι (20) ερωτήσεις για τα Μαθηματικά, είκοσι (20) ερωτήσεις για τα Θρησκευτικά. 4. Η τριμελής Επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Ε. της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 είναι αρμόδια για:
α) την προετοιμασία, την οργάνωση και τη διεξαγωγή της δοκιμασίας τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/ τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
β) την προετοιμασία της βαθμολόγησης των απαντητικών φύλλων,
γ) την παραλαβή των απαντητικών φύλλων από τα εξεταστικά κέντρα,
δ) τη βαθμολόγησή τους και ε) την έκδοση των αποτελεσμάτων συνολικά και ανά σχολική μονάδα.
πηγή: i paideia

Απάντηση