“Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών” στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τη σύσταση «Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών», αποφάσισε το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η νέα δομή του Πανεπιστημίου διαρθρώνεται σε επίπεδο Τμήματος και υπάγεται στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, με έδρα τον Βόλο.

Η ως άνω Μονάδα είναι αρμόδια για την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών που εγγράφονται σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος καθώς και τη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με άλλους φορείς του Δημοσίου για θέματα σχετικά με τη διαμονή και την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή.

Ειδικότερα, η Μονάδα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Την υποστήριξη αλλοδαπών φοιτητών του Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε προ- πτυχιακά ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών α’ κύκλου, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών διπλής ειδίκευσης, διπλά ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, θερινά προγράμματα σπουδών του άρθρου 90 του ν.4692/2020, προγράμματα σπουδών β’ και γ’ κύ- κλου σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, καθώς και σε προγράμματα σπουδών κάθε κύκλου σε συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής, για θέματα που σχετίζονται με τη φοίτησή τους.

β) Την υποστήριξη και ενημέρωση αλλοδαπών πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν σε προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου του Ιδρύματος, στα οποία υφίσταται η δυνατότητα εγγραφής τους.

γ) Την υποστήριξη αλλοδαπών πολιτών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί προς φοίτηση σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου, κατά τη διαδικασία έκδοσης εθνικής θεώρησης εισόδου στην ημεδαπή, εφόσον απαιτείται.

δ) Την επικοινωνία και συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά τη διαδικασία σύναψης και επικαιροποίησης των συμβάσεων του άρθρου 94 σχετικά με τη διαδικασία ταχείας χορήγησης αδειών δια- μονής σε αλλοδαπούς φοιτητές, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί στα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος.

ε) Την προετοιμασία των φακέλων- αιτήσεων χορήγησης αδειών διαμονής λόγω σπουδών και των απαραιτήτων δικαιολογητικών για τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Ιδρύματος, καθώς και την επικοινωνία με κάθε αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών χορήγησης άδειας διαμονής.

στ) Την ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των ελληνικών προξενικών αρχών τρίτων χωρών για τη σύναψη συμβάσεων ταχείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής λόγω σπουδών, προκειμένου να διευκολύνεται η θεώρηση εισόδου των πολιτών τρίτων χωρών για την είσοδό τους στην ημεδαπή.

ζ) Την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών- πολιτών τρίτων χωρών κατά τη διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής λόγω σπουδών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τη συλλογή και αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ή/και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τόσο κατά το στάδιο χορήγησης της αρχικής άδειας, όσο και κατά το στάδιο ανανέωσης ή τυχόν ετήσια επικαιροποίησή της.

η) Την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του αλλοδαπού φοιτητή στην ημεδαπή (π.χ. ανεύρεση στέγης, διαδικασία μίσθωσης ακινήτου).

θ) Την επικοινωνία και τη διασύνδεση με άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλαγών των αλλοδαπών φοιτητών με δημόσιες υπηρεσίες της ημεδαπής για θέματα που σχετίζονται με την εγκατάστασή τους και τη διαμονή τους στην ημεδαπή, στον βαθμό που αυτά σχετίζονται με τη φοιτητική τους ιδιότητα (π.χ. Α.Α.Δ.Ε., Δ.Ο.Υ.).

ι) Την επικοινωνία και τη διασύνδεση των αλλοδαπών φοιτητών με άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους σε θέματα που σχετίζονται με την φοιτητική τους ιδιότητα.

ια) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που σχετίζεται με την υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος και τη διευκόλυνση της διαμονής τους στην ημεδαπή.

 

Πηγή: foititikanea.gr

Απάντηση