Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων στις Π.Ε.Π.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ( (Π.Ε.Π.Π.Σ.)


Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), έχοντας υπόψη τις
διατάξεις:
α) του κεφ. Β ́ του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’111 ) και ιδίως
των άρθρων 14 και 15, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν.
4823/2021 (Α ́ 136) και ισχύουν,
β) των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
γ) του Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (A’31), όπως
ισχύει,
δ) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (A’119),
ε) την αριθμ. 162971/Δ6/30-11-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001) Υπουργική Απόφαση «Λήξη θητείας
Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) – Ορισμός Διοικούσας
Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ),
στ) την αριθμ. 17/ 30-9-2022 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ
ζ) την αριθμ. 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφαση Συγκρότησης Περιφερειακής
Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε με την με
στοιχεία 36/ΔΕΠΠΣ/16-4-2021 (ΑΔΑ:6Χ3046ΜΤΛΗ-ΙΥΞ) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., την υπό στοιχεία
39/ΔΕΠΠΣ/14-5-2021 (ΑΔΑ:9ΙΚΗ46ΜΤΛΗ-02Τ) απόφαση ΔΕΠΠΣ που ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με
την 17-5-2021 (ΑΔΑ:9ΙΚΗ46ΜΤΛΗ-02Τ), την υπό στοιχεία 55/ΔΕΠΠΣ/26-7-2021 (ΑΔΑ: Ψ7Ζ046ΜΤΛΗ-
ΤΛΣ) απόφαση τροποποίησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ., την υπό στοιχεία 18/ΔΕΠΠΣ/14-3-2022, την υπό
στοιχεία 106/ΔΕΠΠΣ/5-7-2022 και την υπό στοιχεία 118/ΔΕΠΠΣ/3-8-2022
προβαίνει
στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών
Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) των περιπτώσεων (1γ)
και (1δ) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α ́111), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο (2ε)
του άρθρου 177 του νόμου 4823/2021 (Α ́ 136) και ισχύει, ως εξής:
α) μίας (1) θέσης αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΣΕΕΔΕ) της Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) Αττικής,

β) μίας (1) θέσης αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΣΕΕΔΕ) της Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) Δυτικής
Μακεδονίας,
γ) μίας (1) θέσης αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΣΕΕΔΕ) της Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) Κρήτης,
δ) μίας (1) θέσης αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΣΕΕΔΕ) της Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) Ιονίων
Νήσων,
ε) μίας (1) θέσης Διευθυντή ή Εκπαιδευτικού της Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και
Πειραματικών Σχολείων) Νοτίου Αιγαίου.
και καλεί
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες
i) Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου, που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της
οικείας Π.Δ.Ε., που λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ή στις υπόλοιπες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας
Π.Δ.Ε.
ii) Διευθυντές/ντριες ή εκπαιδευτικούς με διοικητική εμπειρία, που υπάγονται στις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., που λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ..
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση των κενών θέσεων (α),(β),(γ),(δ) και (ε)
συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά
από τη Δευτέρα 17/10/2022 έως την Κυριακή 23/10/2022 και ώρα 23:59.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.iep.edu.gr/services/peppsaitiseis/
Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους
κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Πριν τη λήξη της προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέσω του πληροφοριακού συστήματος
να συμπληρώσουν την αίτησή τους και να την οριστικοποιήσουν (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ).
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης αποδίδεται ένας μοναδικός κωδικός υποψηφίου και ο
υποψήφιος περαιτέρω δεν μπορεί να μεταβάλει κανένα από τα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης.
Α. ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π.Ε.Π.Π.Σ.
1. Η σύνθεση, η θητεία και οι αρμοδιότητες της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και
Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 15
του ν. 4692/2020 (Α’111), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 177 του νόμου 4823/2021
(Α ́136) και ισχύει.
2. Η θητεία των μελών της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση
της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την περ. 9 της παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 3861/2010».
3. Οι αρμοδιότητες της Π.Ε.Π.Π.Σ. είναι:
α) η κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την παρ.
11 του άρθρου 19,β) η επιλογή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη στα
ΕΠ.Ε.Σ. των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου
17 και
γ) η κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των Διευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., η
επιλογή των Προϊσταμένων των ΠΕΙ.Σ. και των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και ο
καθορισμός της σειράς τοποθέτησης των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στην περίπτωση
που για ορισμένη σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής (υποδιευθυντής Α’
και Β’).
4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των Π.Ε.Π.Π.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών
οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό
σημείωμα, ώστε σε αυτό να αναφέρονται τα ακαδημαϊκά τους προσόντα εάν πρόκειται για την θέση
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ή τα διοικητικά τους προσόντα εάν πρόκειτα για την θέση
των μελών με την ιδιότητα Διευθυντών ή Εκπαιδευτικών.
Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει αναρτώντας στην πλατφόρμα των αιτήσεων στην
αντίστοιχη θέση όποιο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για την στοιχειοθέτηση των παρακάτω
προσόντων, όπως αυτά αναφεροντια στο Κεφ. Γ ‘ και Δ’ κατά περίπτωση.
Απαραίτητη είναι η κατάθεση Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.), το οποίο
εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσής στην οποία ανήκει ο/η υποψήφιος/α.
Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται πέραν
της παρούσης διαδικασίας.
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ /ΣΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
(Ακαδημαικά Προσόντα του Υποψηφίου)
1) Τίτλοι σπουδών
1.α) διδακτορικό δίπλωμα, αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης,
σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176)
1.β) δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα,
1.γ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο
απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015,
1.δ) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
1.ε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνον για την
επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει
ολοκληρώσει τη διαδικασία εξομοίωσης σύμφωνα με το π.δ. 130/1990 (Α` 52),
1.στ) δεύτερο πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης
1.ζ) δεύτερο πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4)
ετών
1.η) αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
1.θ) τρίτο πτυχίο
2) Επιμορφώσεις
2.α) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.),
Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεναποτέλεσε προσόν διορισμού,
2.β) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή
εννεάμηνης, τουλάχιστον,
2.γ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των Περιφερειακών
Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών,
2.δ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων: του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης, κατ’ ελάχιστον δέκα ωρών,
2.ε) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης επιμόρφωσης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών,
2.στ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.),
2.ζ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
(Τ.Π.Ε.)
2.η) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.
3) Γνώση ξένων γλωσσών
3.α) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2,
3.β) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1,
3.γ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2,
3.δ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2,
3.ε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1, και
3.στ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2.
4 Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο
που θεραπεύει ο υποψήφιος
4.α Βιβλία, Πρακτικά Συνδρίων, διδακτικό επιμορφωτικό υλικό
4.α.α) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International
Standard Book Number – ISBN)
4.α.β) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN
4.α.γ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN
4.α.δ) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN
4.α.ε) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό
Σειρών (International Standard Serial Number – ISSN)
στστστ) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN
4.α.στ) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές
ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης,
4.α.ζ) συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών – Διαθεματικού
Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης
εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.
4.α.η) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), τοΕθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)
4.α.θ) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του
Ι.Ε.Π., του Π.Ι. ή εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων
4.β Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο που θεραπεύει
ο υποψήφιος
4.β.α) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών
4.β.β) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών
5. Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση
Άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι.,Α.Τ.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. διάρκειας ενός τουλάχιστον
ακαδημαϊκού εξαμήνου (παρ. 7 , άρθ. 29, ν. 4009/2011 (Α’ 195), συμπεριλαμβανομένου του
προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού, (άρθ. 4 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112), το άρθρο
19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου)
Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(Διοικητική Εμπειρία του υποψηφίου)
1) Διδακτική εμπειρία
1.α) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ.,Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ,
σε ΕΠΑ.Λ.ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας, Τ.Ε.Ε. Α’ και Β’ κύκλου,
σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), Μεταλυκειακό
Προπαρασκευαστικό Κέντρο,
1.β Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.
2. Παροχή Επιμορφωτικού έργου
Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του
Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων
3. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
3.α Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης ή σε ομάδες
επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων
3.β Συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω
ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς, όπως Lingua, Σωκράτης,
Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.),
European Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων ή κοινού ενδιαφέροντος
ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής
μονάδας,εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων ή σε πανελλήνιους ή διεθνείς μαθητικούς
διαγωνισμούς
4) Συμβουλευτικό καθοδηγητικό έργο
Άσκηση καθηκόντων υπό την ιδιότητα Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας Εκπαίδευσης, Επόπτη
Ποιότητας Εκπαίδευσης, Συμβούλου Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Συντονιστή
Εκπαιδευτικού Έργου, Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή
Σχολικού Συμβούλου
5) Διοικητική υποστηρικτική εμπειρία

5.α) Άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης
Εξωτερικού, Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
5.β) Ασκηση καθηκόντων Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου
Γραφείου Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων φορέα, Συμβούλου Α’ του Ι.Ε.Π., Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.
5.γ) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος του Υ.Παι.Θ. και εποπτευόμενων από αυτό
φορέων Τμήματος, Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
ή Κ.Δ.Α.Υ., Συμβούλου Β’ του Ι.Ε.Π., Διευθυντή και Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ., Διευθυντή σχολικής
μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε
5.δ) Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου,
υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. , υπευθύνου τομέα Ε.Κ.,
προϊσταμένου Κ.Ε.ΠΕ.Α., υπεύθυνου λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.),
Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης,
υπεύθυνου τμήματος μητρικής γλώσσας συντονιστικού γραφείου εκπαίδευσης του εξωτερικού,
5.ε) Άσκηση καθηκόντων στην Ολομέλεια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Κ.Ε.Σ.Υ., ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., σε Ε.Δ.Υ. ή Επιτροπή
Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), στην Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή σε
Κ.Π.Ε., υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού
Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε. Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων,
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικού
Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Κέντρου
Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου
Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες είχαν
λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική
Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Επιστημονικής Επιτροπής
Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και
Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.,
σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συμβούλου σχολικής ζωής, ενδοσχολικού
συντονιστή(συντονιστή τάξης ή γνωστικού πεδίου), παιδαγωγικού συμβούλου μέντορα, υπεύθυνου
διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ., υπεύθυνου εκπαιδευτικού ομίλου, εκπαιδευτικών που
τοποθετούνται στα ΓΡΑ. ΣΥ.Π., συμμετοχή εκπαιδευτικού σε πειθαρχικό ή υπηρεσιακό συμβούλιο ή
συμβούλιο επιλογής,
5.στ) Άσκηση καθηκόντων με απόσπαση στην κεντρική ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο αναλύονται τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου στις κάτωθι
ενότητες:
1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
2. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών.
3. Πιστοποιητικά επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. ή αποδεικτικά γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή (Η/Υ).
4. Αποδεικτικά συγγραφικού έργου, εισηγήσεων σε πρακτικά συνεδρίων, δημιουργίας
εκπαιδευτικού λογισμικού και αρθρογραφίας με αναφορά στον αριθμό ISBN και ISSN, κατά
περίπτωση.
5. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στη διδακτική, τη διοικητική εμπειρία και το
συμβουλευτικό-καθοδηγητικό έργο, από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο χρόνος έναρξης και
λήξης, κατά περίπτωση.
6. Συμβάσεις ή βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, παροχής επιμορφωτικού
έργου και καινοτόμου εκπαιδευτικού έργου και διακρίσεις.

7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κατά την κρίση του υποψηφίου μπορεί να συμβάλει στη
διαμόρφωση της κρίσης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. περί της επιστημονικής συγκρότησης, της προσωπικότητας
και της γενικής συγκρότησής του.
2) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) που εκδίδεται από το gov.gr και με την οποία:
α) βεβαιώνουν την αλήθεια και ακρίβεια του περιεχομένου της αίτησης αλλά και των κατά
περίπτωση συνυποβαλλόμενων εγγράφων, με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση.
β) δηλώνουν ότι συναινούν στη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τις διατάξεις
του ν. 4624/2019 (Α’ 137).
3) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ)
Αρμόδιες για την έκδοση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών είναι οι Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατά
περίπτωση, της οργανικής θέσης των υποψηφίων.
Διαδικασία ενστάσεων δεν προβλέπεται.
ΣΤ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η Δ.Ε.Π.Π.Σ., ελέγχει και αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συνεκτιμώντας το βιογραφικό
σημείωμα των υποψηφίων, σε ειδική συνεδρίαση, και επιλέγει τα μέλη των Π.Ε.Π.Π.Σ.. Τα
αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και στις οικείες Π.Δ.Ε..

Απάντηση