Μέντορας στα σχολεία: Υλικό από σεμινάριο του ΠΕΚΕΣ Δ. Ελλάδας

Μέντορας στα σχολεία: Πώς πάει ο νέος θεσμός; Μία υπουργική απόφαση και 20 γραμμές  για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του μέντορα αρκούν για την πρώτη εφαρμογή του θεσμού στο ελληνικό σχολείο; Πως θα μπορούσε να ξεκινήσει η προετοιμασία της εφαρμογής;

Το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδος πραγματοποίησε εξ Αποστάσεως   Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους/τις εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων  και  σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας  την περασμένη Τρίτη  1  Νοεμβρίου με θέμα: «Ο ρόλος του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα στη Σχολική Μονάδα»

Θεματικοί Άξονες  και Ομιλητές

«Το mentoring ως εργαλείο εκπαιδευτικής- συμβουλευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας»,   Φραγκούλης Ιωσήφ, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ,

«Προϋποθέσεις για την εφαρμογή του θεσμού του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα στα ελληνικά σχολεία»,   Μπαγάκης Γεώργιος, Ομότιμος Καθηγητής Παν/μιου Πελοποννήσου

Δείτε παρακάτω δύο παρουσιάσεις από το σεμινάριο Απόσπασμα * ομιλίας Γ. Μπαγάκη στην εκδήλωση: «Ο ρόλος του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα στη Σχολική Μονάδα» του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας.

Δείτε εδώ την παρουσίαση αναλυτικά

  • Ο θεσμός του μέντορα στη χώρα μας
  • Βασικές επισημάνσεις για την εφαρμογή του θεσμού
  • Πως θα μπορούσε να ξεκινήσει η προετοιμασία της εφαρμογής;
  • Βασικά στοιχεία τεκμηρίωσης του mentoring σύμφωνα με τους Βubb και Early

Το mentoring ως εργαλείο εκπαιδευτικής- συμβουλευτικής παρέμβασης στο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας Ιωσήφ Φραγκούλης Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Εκδήλωση για το ρόλο του – Μέντορα στη Σχολική Μονάδα» του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας

Μέντορας στα σχολεία – Τα Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας εντοπίζει τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές/διδακτικές ανάγκες των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 1 εκπαιδευτικών και διοργανώνει μαζί τους μια σειρά από προγράμματα, που ως σκοπό έχουν την κάλυψη των διαπιστωθεισών αναγκών τους και στόχο την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της ετοιμότητάς τους.

Συγκεκριμένα:

Συμβάλλει στη σταδιακή ενσωμάτωση του νέου συναδέλφου του στο σχολικό πλαίσιο και περιβάλλον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας

Τον πληροφορεί και τον καθοδηγεί ως προς το διδακτικό έργο του και ειδικότερα στη διαχείριση της διδακτικής ύλης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ενεργά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του.

Προσφέρει υποστήριξη, καθοδήγηση και εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Κατευθύνει τον ως άνω εκπαιδευτικό ως προς την επίλυση πάσης φύσεως θεμάτων που, τυχόν, ανακύψουν κατά τη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία, εντός της σχολικής μονάδας.

Οργανώνει σε συνεργασία τόσο με τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης, όσο και με τον εκπαιδευτικό την πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών διδασκαλιών εντός του διδακτικού έτους, οι οποίες θα λαμβάνουν χώρα από τον: α) μέντορα με παρατηρητή τον καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό,

β) καθοδηγούμενο εκπαιδευτικό με παρατηρητή τον μέντορα και γ) από κοινού.

Καθοδηγεί τον νέο συνάδελφό του για τον ορθό τρόπο επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές.

Στο τέλος του διδακτικού έτους ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος-Μέντορας συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες που διενεργήθηκαν από μέρους του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Η έκθεση υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια ή στον/στην Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας.

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας ασκεί τα καθήκοντά του εκτός του διδακτικού ωραρίου του, αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου του και δεν απαλλάσσεται από εξωδιδακτικές εργασίες και εφημερίες.

Πηγή άρθρου: Μέντορας στα σχολεία: Υλικό από σεμινάριο του ΠΕΚΕΣ Δ. Ελλάδας | fresh-education

Απάντηση